EN

phrase {noun}

volume_up
phrase (also: sentence)
That was the phrase for serious trouble, called a duress code.
- Ez a mondat az előre megbeszélt kód szerint azt jelentette, hogy komoly baj van.
A phrase leaped into his startled mind and refused to be driven out: She died young...
Poirot meghökkent, eszébe jutott egy mondat, és sehogy sem tudta kiverni a fejéből.
The falling tone-slope was like a phrase in Primal.
Az ereszkedő hangoszlop olyan volt, mint egy ősdelfin mondat.
phrase (also: phrases)
Playing over a resonating, obscene phrase in Primal Delphin helped a little.
Egy zengő, szemérmetlen ősdelfin frázis már többet segített.
In my opinion, intercultural dialogue is not an empty phrase.
Véleményem szerint a kultúrák közötti párbeszéd nem üres frázis.
An issue of blood-the phrase came into my mind.
Vérre megy ez a frázis jutott eszembe.
phrase (also: maxim, saying)
A French phrase came back to her: Plus ça change, pius c'est la même chose.
Egy francia mondás jutott eszébe Plus ça change plus cest la mme chose.
A mondás lényege: ártani valaki másnak.
Tudod mi a legjobb mondás?
I would therefore recommend - and I very much hope that this will have the support of the House - that the following phrase be inserted in the text:
Ennél fogva azt javaslom - és igen remélem, hogy ezt a Ház is támogatja majd - hogy a következő kitétel kerüljön a szövegbe illesztésre:
And what is `the end of the world' except a phrase, because who knows even what is the world itself?
És mi más a világ vége, mint üres szólam; mert ki tudja egyáltalán, hogy mi is maga a világ?
That phrase the touch of a button, seems to indicate triggering by radio impulse.
A kifejezés: egyetlen gombnyomásra", valószínűűleg rádióhullámokkal történőő gyújtásra utal.
It was a phrase - a chance phrase of yours the other day which roused my attention.
- Egy szó érdekel, egy talán csak véletlenül választott kifejezés, amely felkeltette a figyelmemet a napokban.
This is a phrase that also seems to apply sometimes in Brussels.
Úgy tűnik, hogy ez olyan kifejezés, amit időnként Brüsszelben is alkalmaznak.

Context sentences for "phrase" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was, I think, sheer desperation that led me to attack with the phrase I did.
Csak teljes elkeseredésemmel magyarázható; hogy úgy kezdtem a mondókámat, ahogy.
EnglishThat was a phrase she'd heard before, but not one she'd ever learned to love.
A felesége nem először hallotta ezt a mondatot, de ettől még nem utálta kevésbé.
EnglishIt was the first phrase from any of them that had rung a clarion in my soul.
Mióta köztük vagyok, az első szavak, melyekre harsonaként zendült föl a lelkem.
EnglishCuts the currently selected entries from the phrase book and puts it to the clipboard
Kivágja a kijelölt kifejezéseket a kifejezésgyűjteményből és a vágólapra helyezi
EnglishOut of the richness of the material presented to him, he seized upon one phrase.
Az elébe zúdított gazdag választékból mindenesetre kiragadott egy ötletet.
EnglishMy honor is brightened, he said, recalling a phrase from the memories in the kiira.
- Tiszteletem az érkezőknek. - mondta visszaemlékezve a kiirátől tanult kifejezésre.
EnglishIt translates, roughly, as cold food, though the basic phrase loses the flavor of it.
Körülbelül annyit tesz, hideg ennivaló, de fordításban nem jön át az igazi zamata.
EnglishI am in favour of our adding a phrase with the following wording in English:
Javasolom, hogy a következő angol nyelvű mondattal egészítsük ki a szöveget:
EnglishIn Article 52 the phrase after the word 'retired' is replaced by the following:
Az 52. cikkben a "nyugdíjba ment" szavak utáni kifejezés helyébe a következő szöveg lép:
EnglishIt just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
Csupán a végén hozzáteszi: "a nemzeti szokásokkal és gyakorlattal összhangban”.
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
A "fiatalok” kifejezés egyetlen egyszer sem jelenik meg ezekben az iránymutatásokban.
EnglishA phrase leaped into his startled mind and refused to be driven out: She died young...
Poirot meghökkent, eszébe jutott egy mondat, és sehogy sem tudta kiverni a fejéből.
EnglishThe rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
Az előadó egyetlen mondatban összefoglalta a tengerek jelentőségét Európa szempontjából.
EnglishI gave them that phrase, though its true meaning seems to have been forgotten.
Én írtam nekik a verset, bár az igazi jelentése elsikkadt az évek alatt.
EnglishThat phrase took flight through his mind, but he had no idea what it meant.
Ezek a szavak ötlöttek eszébe, sejtelme sem volt azonban, mit jelenthetnek.
EnglishFind out what that phrase -- Nyaahh nyaaah -- means in their beastly wolfling tongue!
Keresd ki, hogy mit jelent azon az állatias farkasnyelvükön, hogy "Be-eee!"
EnglishMr Preda, in your speech, you used the phrase 'a common European culture'.
Preda úr, hozzászólásában Ön a "közös európai kultúra” kifejezést használta.
EnglishAs for myself, I studied carefully every phrase of the defiant document.
Sokáig vizsgálgattam a levelet, amely arra vallott, hogy írójának nehézkes a keze.
EnglishNow, isn't there some kind of word or phrase or something to take the whammy off him?!
Nincs valami varázsige vagy ilyesmi, amivel meg lehetne szűntetni az átkot?
Englishthrough him, because this was exactly the phrase his motner naa ai- ways used to him.
Mosolygott és kacsintott, pedig belehasított a fájdalom, mert az anyja is így becézte.