EN picked
volume_up
{adjective}

picked (also: elect)
She went through the batch of photos in a minute and picked two of them.
A nő egy percen keresztül vizsgálgatta a fotókat, majd kiválasztott kettőt.
This is just a random slide that I picked out of my file.
Ez egy véletlenszerűen kiválasztott diagram a fájljaim közül.
She picked up the skirt and blouse combination, leaving for the dressing rooms in the back.
Kiválasztott hát magának egy szoknyából meg blúzból álló együttest, és hátrament a próbafülkéhez.
picked (also: assorted, elect)
Abby picked through a box of old cassettes and found Springsteen.
Abby egy kazettákkal teli dobozban válogatott, míg megtalálta Springsteent.
I have a thousand picked men at my back,' Wargun blustered.
Ezer válogatott katona áll mögöttem! tombolt dühödten Wargun.
Thencursing the little man under her breath, using a few choice adjectives she had picked up from her dadshe headed into the next room for the rum decanter.
Aztán visszament a rumosüvegért a másik szobába, és közben halkan átkozta a varázslót az apjától ellesett, válogatott szitkokkal.
picked
Somewhere along the way he's picked up a fairly wide streak of nobility.
Valahol útközben magára szedett egy jó adag nemes önzetlenséget.
He picked a pretty tough neighborhood to lay lowin.
Hát, tudod, komoly szintű társaságot szedett össze maga köré.
Especially the flowers they picked out back.
Különösen az épület mögött szedett virágra.
picked
The bastard monster who made me what I am picked me on account of my good looks.
A beste szörny, aki alkotott, a szemrevaló külsőm miatt szemelt ki.
Miért pont engem szemelt ki?
picked (also: dainty, fluent, graceful, gracious)
volume_up
kecses {adj.}
picked (also: keen, mountainous, peaky, pointed)
volume_up
hegyes {adj.}
He was dragging a large canvas trash bag after himself as he picked up papers with a spike at the end of a long stick.
Óriási vászon szemeteszsákot húzott maga után, hosszú botja hegyes végével meg papírokat szedegetett fel.
Sparhawk, however, went around to the back wall and carefully picked his way through the deep, stake-studded fosse surrounding the structure.
Sparhawk azonban a hátsó fal felé került, és óvatosan átkelt a hegyes cölöpökkel telerakott várárkon.
The black-haired man picked up his goblet, slopped some wine down his throat and spilt as much down his pointed beard.
A fekete ember fölkapta a kupáját, és öntötte magába a bort, legalább ugyanannyit rácsorgatva a hegyes szakállára.
picked (also: tapering)
picked
The soldier Sparhawk struck was picked out of his saddle by the lance that drove through his chest and emerged from his back.
A katonát, akit Sparhawk kiszemelt magának, szó szerint kiemelte a nyeregből a lándzsa, amely átütötte a mellkasát, és a hátán jött ki.
picked
picked
They were paid for every hundred pounds of cotton they picked.
A munkásoknak minden száz font leszedett gyapot után fizettek.

Context sentences for "picked" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the doors closed, he picked up the receiver, and pressed the tiny red button.
Ahogy csukódott az ajtó, fölemelte a kagylót, és benyomta az apró, piros gombot.
EnglishI'd known next to nothing about neutron stars the day the puppeteer picked me up.
Aznap, mikor a bábos elcsípett, szinte semmit nem tudtam a neutroncsillagokról.
EnglishSo it was in human form he picked her up, and tenderly carried her underground.
Így hát emberi alakban emelte fel Lorit, és gyengéden levitte magával a föld alá.
EnglishShe pressed a buzzer, picked up a telephone from the desk, and said, Mr Colin...
Megnyomta az egyik kis asztalon álló telefon gombját és felemelte a hallgatót.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishShe picked up the photo and began to polish the frame and glass on her shirttail.
Kézbe vette a képet, és az inge sarkával törölgetni kezdte a keretet és az üveget.
EnglishMiss Blacklock, with an inquiring glance at Craddock, picked up the receiver.
Miss Blacklock egy kérdő pillantást vetett Craddockra, aztán felvette a kagylót.
EnglishThere had been a soft click on the line soon after he had picked up the receiver.
Nem sokkal azután, hogy felvette a kagylót, halk kattanást hallott a vonalban.
EnglishHe picked up a large-scale map of the valley and looked to see where things went.
Aztán a völgy nagy léptékű térképét böngészte, hátha rájön, hová vezetnek a sínek.
EnglishHe picked up Davin's orders lying on his desk and shook them under Davin's nose.
Felkapta az asztalról Davin parancsait, és a fiatalember orra alá dugta őket.
EnglishHe picked up his sword and turned, feeling his own rage burning in his throat.
Felvette a fegyvert és megfordult; érezte, hogy saját dühe szinte égeti a torkát.
EnglishHe picked up the ball of paper and tossed it casually from one hand to the other.
Fölvette a papírgombócot, és könnyedén dobálni kezdte egyik kezéből a másikba.
EnglishIf I didn't do anything wrong, why was I picked up by the cops and taken to jail?
Ha semmi rosszat nem csináltam, miért vittek el a rendőrök és zártak börtönbe?
EnglishThe two exploded shells I picked up on the floor of the room were .32 caliber.
A két hüvely, amit annak a szobának a padlóján felszedtem, 32-es kaliberű volt.
EnglishMarty picked up one of the open bottles and sniffed it, ignoring the remark.
Marty, tudomást sem véve a megjegyzésről, felkapott egy palackot és beleszagolt.
EnglishThere was a slight buzz on his desk and he picked up the receiver once more.
A telefon halkan felbúgott az asztalon, és Mr. Robinson újra felvette a kagylót.
EnglishWe had picked up more men behind the church and were now about thirty strong.
A templom mögött többen csatlakoztak hozzánk, most már mintegy harmincan voltunk.
EnglishThen it was as if an invisible hand had picked up Hobo Kelly and thrown her away.
Aztán mintha egy láthatatlan kéz felkapta, aztán eldobta volna a Hobo Kellyt.
EnglishHe picked up the man's sword and stood still for a minute, catching his breath.
Elvette kardját, azután egy pillanatig némán, visszafojtott lélegzettel állt.
EnglishHe turned on the lamp beside the bed and picked up the pocket watch on the bedtable.
Felkapcsolta az ágy melletti lámpát, és elvette zsebóráját az éjjeliszekrényről.