EN

plan {noun}

volume_up
If plan A doesn't work, you should have a plan B, not plan A recycled.
Ha az A terv nem jön be, egy B terv kell, nem egy újrahasznosított A terv.
The plan that started building in his mind was simple, as all good plans were.
A fejében körvonalazódó terv, mint minden jó terv, egyszerű volt.
Four of the pages were lettered: PLAN A, PLAN B, PLAN C, PLAN D. The fifth was headed INTRODUCTION.
Négy lap terveket tartalmazott, A terv, B terv, C terv, D terv jelzettel.
The plan to inject EUR 400 million into encouraging such SMEs to conduct market-orientated research in transnational projects should be supported and I voted in favour of the report.
A 400 millió eurós tőkeinjekció terve a kkv-k nemzetközi projektben zajló piaci célú kutatásainak támogatására jó elgondolás, így a jelentés mellett szavaztam.
It was basically that philosophy - it is shared in the existing framework programme - but the truth is that we are now also focusing on the preparation of a strategic technology plan for Europe.
Alapvetően ez volt az elgondolás - ez szerepel a jelenlegi keretprogramban is -, de az igazság az, hogy most az európai technológiai stratégiai terv elkészítésére is koncentrálunk.
In fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
Ez az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
I grant you that your plan is fairer than anything I or my government expected, but it will never happen.'
Elismerem, hogy a tervezet jóval tisztességesebb, mint amire számítottunk, de sajnos, akkor is azt kell mondanom, hogy nem fog megvalósulni.
Even though hundreds of such plans existed, none had ever been presented to the President for his direct approval.
Igaz, több száz ilyen tervezet létezett, de még soha, egyetlenegyet sem kellett az elnököknek jóváhagyniuk.
Okay, Chris murmured, already absorbed in the floor plan.
Oké mormogta Chris, de addigra már elmerült az alaprajz tanulmányozásában.
Now get on a terminal and call up a floor-plan file.
Most pedig menjen a terminálhoz és hívja elő az emeleti alaprajz fájlját.
HU

premier plan {noun}

volume_up
1. photography
A könnyebb tájékozódás végen tehát: PP annyit tesz, premier plán, SzP: szuperplán, BF: belső felvétel, KF: külső felvétel, HT: háttér, LSz: látószög.
In any case, you should be aware that cu means close-up; ECU means extreme close-up; INT. means interior, EXT. means exterior, BG means background; POV means point of view.
A könnyebb tájékozódás végen tehát: PP annyit tesz, premier plán, SzP: szuperplán, BF: belső felvétel, KF: külső felvétel, HT: háttér, LSz: látószög.
In any case, you should be aware that cu means close-up; ECU means extreme close-up; INT. means interior, EXT. means exterior, BG means background; POV means point of view.

Context sentences for "plan" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratulálok az EBB-nek is sikeres tevékenységéhez és ambiciózus üzleti tervéhez.
EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
A kormány nyilvánvalóan benyújtott egy tervet, de azt nem továbbították időben.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishWil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
Wil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
EnglishIn fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
Ez az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
EnglishThat is why we will present an action plan on unaccompanied minors in early 2010.
Ezért 2010 elején bemutatunk egy cselekvési tervet a kísérő nélküli kiskorúakról.
EnglishBut it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
De egyformán fontos, hogy teljesíteni tudjuk a gazdaságélénkítési terv ígéreteit.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Elnök úr, üdvözlöm az energiahatékonysági cselekvési tervről szóló jelentést.
EnglishShe was determined to set in motion Orley's and Creideiki's Trojan Seahorse plan.
A nő elszánta rá magát, hogy beindítsa Orley és Creideiki "Trójai Víziló" tervét.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
English'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
A terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
EnglishWe have only the information we have, and we must design our plan around that.
Csak azt tudhatjuk, amit tudunk, és csak annak alapján tervezhetünk, amit tudunk.
EnglishThere are no notes, no tape recordings, no shreds of this plan outside this room?
Ennek a tervnek nincsenek jegyzetei, magnószalagjai, vázlatai ezen a szobán kívül?
EnglishFormulating this plan was the last thing I remember before falling fast asleep.
Másra nem emlékszem, mert mielőtt végrehajthattam volna a tervemet, elaludtam.
EnglishDing, I didn't like your takedown plan, Clark said in the big conference room.
- Nem tetszett nekem ez a terv, Ding - mondta Clark a nagy konferenciateremben.
EnglishAfter some consideration, they settled on a plan that relied mostly on surprise.
Némi tanakodás után egy tervet készítettek, amely javarészt a meglepetésre alapult.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Örömmel veszem tudomásul, hogy a területre már elkészült egy földhasználati terv.
EnglishBeyond your own Plan, a different one has been crafted by a greater mind than yours.
Egy dolog azonban biztos volt: soha többé nem fogja eljátszani a régi szerepeit.
EnglishThe manifestoes spoke of the Plan of Provins-there could be no doubt about that.
Hogy a manifesztumok a provins-i Tervről beszélnek, az nem is volt kétséges.

Synonyms (English) for "plan":

plan