EN plot
volume_up
{noun}

Yet another revelation: Synarchy is a plot of the international technocrats.
Íme, az újabb lelplezés: a szünarkhia egy nemzetközi technokrata-összeesküvés.
A plot, if there is to be one, must be a secret.
Egy összeesküvés csak akkor összeesküvés, ha titkos.
As a plot it was amateurish beyond belief, but it annoyed De Gaulle.
Maga az összeesküvés hihetetlenül műkedvelő vállalkozás volt, de Gaulle-t azonban bosszantotta.
Glasgow Bomb Plot, Glasgow Bomb Plot, Sabre Threethree, India Papa, Alpha Sierra, Martin radioed.
- Glasgow bomba terv, Glasgow bomba terv, itt Szablya három-három India Papa, Alfa Sierra - rádiózta Martin.
`If what he says is true, the plot is of an exceptional danger.
Ha mindaz, amit mond, igaz, ez a terv valóban rendkívüli veszélyeket rejt.
A Hari Seldon elrablására szőtt terv kudarcba fulladt.
plot (also: act, action)
Ugyanakkor a cselekmény bonyolódik.
But the recognition which is most intimately connected with the plot and action is, as we have said, the recognition of persons.
A szenvedés pusztító és fájdalmas cselekmény, mint amilyenek a nyíltszíni halálesetek, a mértéktelen fájdalmak, megsebesülések s más hasonlók.
These last should arise from the internal structure of the plot, so that what follows should be the necessary or probable result of the preceding action.
Ennek azonban magából a cselekmény szerkezetéből kell létrejönnie úgy, hogy az előzményekből a szükségszerűségnek vagy valószínűségnek megfelelően következzék be.
Only good luck and quick intervention had foiled the plot, in the nick of time.
A szerencsének és a Daneellel egyetértők gyors közbelépésének köszönhetően a cselszövés meghiúsult.
Bonyolult cselszövés! mondta Melchett ezredes.
plot (also: capacity, content, matter, purport)
plot (also: lot, parcel, site, grounds)
volume_up
telek {noun}
plot (also: lot, parcel, patch, subdivision)
Most of the surplus land and many of the plots within reservation boundaries are now in the hands of white ranchers.
A tartalékalap nagyobb része és számos parcella a rezervátum határvonalán belül ma már fehér állattenyésztők kezében van.
plot

Synonyms (English) for "plot":

plot

Context sentences for "plot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.
A felső ábra hívások összetett sorozatát mutatja, amit hím bálnák ismételtek.
EnglishClaggett walked over to the plot for a final examination of the tactical situation.
Claggett a térképhez ment, hogy még egyszer szemügyre vegye a taktikai helyzetet.
EnglishThe radar plot showed the American aircraft heading to the expected point.
A radarkép azt mutatta, hogy az amerikai repülőgép a várt pozíció felé igyekszik.
EnglishWas Colonel Bubovoy there, working on his plot, probably with that Colonel Strokov?
Lehet, hogy Bubovoj ezredes épp ott van, és Sztrokovval a merénylet tervén dolgozik.
EnglishLet me yield another memory given me by Afystra and win some time to plot.
Megmutatok egy újabb emléket, amelyet Mystrától kaptam, hogy nyerjek egy kis időt.
EnglishIt was as likely that a child would conspire a murder plot against a loving parent.
Olyan hihetetlen volt, mintha egy gyerek tervezne gyilkosságot, szerető szülei ellen.
EnglishIt was difficult to plot a new path that would not intersect a moon, but I did it.
Nem volt könnyű az új pálya kijelölése, hogy egyetlen holddal se ütközzön, de sikerült.
EnglishThen on February 14th another plot to assassinate General de Gaulle was uncovered.
Aztán február 14-én újabb de Gaulle elleni merénylet tervére derült fény.
EnglishBut if we plot them out according to their charges, some beautiful patterns emerge.
Amikor azonban a töltésük szerint rajzoljuk fel őket, néhány csodaszép minta tűnik elő.
Englishdoing that can possibly be more important than uncovering another plot against the throne?
Mégis mi lehetne fontosabb annál, hogy leleplezz egy összeesküvést a trón ellen?
EnglishCheck this box if an extra frame should be drawn around the plot area.
Jelölje be ezt az opciót, ha extra keretet szeretne rajzolni a görbeterület köré.
EnglishBut the clocks must have meant something originally - in Gregson's plot, I mean.
- Az órák tehát eredetileg, mármint Gregsonnál, jelentettek valamit?
EnglishThese, being impotent, never even tried to plot against Wersgorixan.
A három leigázott, meggyengített nép meg sem próbált összefogni elnyomója ellen.
EnglishI do not know whether they are guilty, but that plot did not succeed.
Nem tudom, hogy ők-e a bűnösök, de a robbantás terve mindenesetre nem sikerült.
EnglishUltimately, the whole single-mum plot line was a bit complicated for me.
Mindent összevetve, ez az egész egyedülálló anya vonal túl komplikált nekem.
EnglishBut now you have heard it, and you will see that if there was a plot it was not against you.
De most, hogy úgyis tudja már, beláthatja, hogy ön ellen nem terveztünk semmit.
EnglishRecall that Hamlet drew from several earlier plays about the same plot.
(A Hamlet is több, korábbi színdarab részleteinek felhasználásával készült!)
EnglishQuite by accident, Sir Kalten and I unearthed a plot hatched by the primate.
Sir Kalten és én merő véletlenségből nyomára bukkantunk a primátus egyik összeesküvésének.
EnglishI'll explain later, when you've unfolded whatever this latest plot is.
Majd később elmesélem, miután elmondtad, hogy milyen összesküvésről van szó.
EnglishThe summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
A csúcstalálkozó kiváló alkalom lesz arra, hogy kijelöljük az előrevivő utat.