EN postulate
volume_up
{noun}

postulate
But you've got to stick to one set of postulates.
De ragaszkodnunk kell valamelyik posztulátum-rendszerhez.
So here, in wool, through a domestic feminine art, is the proof that the most famous postulate in mathematics is wrong.
Így tehát, gyapjúból készült, háziasszonyi műalkotás által, íme a bizonyíték, hogy a leghíresebb posztulátum a matematikában - helytelen.
postulate (also: cupidity, demand, desire, request)
postulate (also: requirement)
Unless these two basic postulates are met, it will be difficult to conceive of development in European farming.
Ha ez a két alapvető követelmény nem teljesül, nehéz elképzelni az európai mezőgazdaság fejlődését.

Synonyms (English) for "postulate":

postulate

Context sentences for "postulate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI've stitched Euclid's parallel postulate on to the surface.
Ráöltöttem a felületére az euklédeszi párhuzamossági posztulátumot.
EnglishWe postulate this and we should do our utmost to put it into law.
Ragaszkodunk ehhez, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy ezt jogszabályba ültessük.
EnglishThis report is based on the following postulate: culture and the economy have today become inseparable.
Ez a jelentés a következő feltevésen alapul: a kultúra és a gazdaság mára elválaszthatatlanná vált.
EnglishLet us postulate that we are better than natural.
Tételezzük föl, hogy mi a természetesnél is különbek vagyunk.
EnglishI labored hard to convince him that the second postulate was based on faulty logic, a house built on sand.
Keményen igyekeztem meggyőzni, hogy a második következtetés téves logikán alapul, ezt a várat homokra építette.
EnglishThis, then, let me repeat, I postulate - that at the time I began to take opium daily I could not have done otherwise.
Hadd ismételjem meg tehát - állítom, hogy amikor elkezdtem naponta ópiumot enni, nem tehettem másképp.
EnglishAre you trying to postulate that the aborigines of this world are human enough to crossbreed with our women?
El akarod velünk hitetni, hogy e világ őslakói olyannyira emberszabásúak, hogy kereszteződni tudnak az asszonyainkkal?
EnglishAnd let me take as full credit for what I postulate as if I had demonstrated it, good reader, at the expense of your patience and my own.
Ezért hát, kedves olvasóm, hidd el fenntartás nélkül, amit most hallani fogsz, úgy, mintha mindkettőnk türelmét próbára téve be is bizonyítottam volna.
EnglishHere's two creatures who've never heard of Euclid's parallel postulate -- didn't know it was impossible to violate, and they're simply getting on with it.
Itt van két lény, amelyek soha sem hallottak Euklédesz párhuzamossági posztulátumáról -- nem tudták, hogy lehetetlen a megszegése, ők csak egyszerűen megteszik.