"practicable" translation into Hungarian

EN

"practicable" in Hungarian

EN practicable
volume_up
{adjective}

To this end we need a good and practicable European counter-terrorism strategy.
E célból pedig jó és megvalósítható, európai terrorizmusellenes stratégiára van szükségünk.
That is neither realistic nor practicable.
Ez se nem valószerű, se nem megvalósítható.
It should also continue to be used when harmonisation is not desirable or practicable.
Annak alkalmazását akkor is folytatni kell, amikor a harmonizáció nem kívánatos, vagy a gyakorlatban nem megvalósítható.
Paragraph 6 applies a practicable and sensible definition of degressive proportionality.
A 6. cikk a degresszív arányosságra egy gyakorlati és ésszerű meghatározást alkalmaz.
In this case we proposed a practicable solution whereby the decision on liberalisation would not be taken until a study had been presented in 2012.
Ezzel kapcsolatban egy gyakorlati megoldásra tettünk javaslatot, amelynek értelmében a 2012-ben benyújtandó jelentésig nem születik határozat a liberalizációról.
As the PPE-DE's shadow rapporteur, I am also confident that, together with the Council and the Commission, we have reached a good, balanced and practicable compromise.
A PPE-DE árnyékelőadójaként szintén bízom abban, hogy a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt megfelelő, kiegyensúlyozott és gyakorlati kompromisszumra jutunk.
practicable (also: feasible, manageable)
Pre-cleaning should be made common practice so that it becomes practicable.
Az előtisztításnak általános gyakorlattá kell válnia ahhoz, hogy keresztülvihető legyen.
practicable (also: serviceable, subservient, usable)
It is very important that the legislation we produce here is workable and practicable.
Rendkívül fontos, hogy az általunk kidolgozott jogszabály végrehajtható és használható legyen.

Synonyms (English) for "practicable":

practicable

Context sentences for "practicable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo arrest or even to halt an apparition moving at such speed was scarcely practicable.
Arra nem is lehetett számítani, hogy ilyen sebességgel haladó járművet elcsípjenek.
EnglishFiring in all directions means that none of these objectives are practicable.
Ha minden irányba tüzelünk, az ahhoz vezet, hogy egyik célkitűzés sem vihető keresztül.
EnglishA little voice was telling Foley to get BEATRIX moving as fast as practicable.
Egy belső hang azt súgta, hogy jó lesz mielőbb elindítani a BEATRIX-ot.
EnglishAnd the team leader on the scene decides what's practicable and what isn't?
- És a helyszínen lévő parancsnok dönti el, mi kivitelezhető és mi nem?
English(b) it is clear of the finer lines and as far as practicable in the midlength of the vessel;
b) ne legyen a héjazat ívelt részeinél, és legyen lehetőleg a hajó hosszfelezőjében;
EnglishIt reviewed how practicable it would be to just let the air go and move everything in vacuum.
Sokadszor állapította meg, mennyivel praktikusabb volna kiengedni a levegt, és vákuumban dolgozni.
EnglishIn such situations these procedures shall be completed as soon as practicable after the initial contact.
Ebben az esetben ezen eljárásokat az első kapcsolatfelvételt követően a lehető leghamarabb be kell fejezni.
EnglishBecause a huge block has recently broken away from the mountain side and perhaps it has left a practicable path or entrance.
- Mert a sziklatömb néhány héttel ezelőtt levált a hegyről, és így talán van járható út.
EnglishAn admirable quality - though not always practicable.
Csodálatra méltó tulajdonság, bár nem mindig hasznos.
EnglishWell, think about what I told you and turn off on the first left side road you see if it looks practicable.
Jó, akkor most arra gondoljon, amit mondtam, és ha járhatónak látszik, forduljon be balra az első mellékútra.
EnglishWherever practicable, the product in its actual pharmaceutical form shall be subjected to an acute toxicity test.
Lehetőség esetén a terméken az aktuális gyógyszerformájában el kell végezni az akut toxicitás-vizsgálatot.
EnglishToday, Europe is providing a very clear framework for what is practicable, including in the Netherlands.
A mai napon Európa nagyon világos keretet nyújt a tekintetben, hogy mi valósítható meg, többek között Hollandiában.
EnglishWeston said: Yes, it all sounds practicable enough.
- Igen - mondta Weston -, mindez elég valószínű.
EnglishIts not practicable, but in a way its sound.
Nem túl gyakorlatias, de ép gondolat.
EnglishIt seems sad that the house will not be lived in, but of course it is not a practicable proposition nowadays.
- Szomorú, hogy a ház már nem fog otthonul szolgálni senkinek, de a mai körülmények között valóban alig alkalmas már lakás céljára.
EnglishThe mission remains saving the hostages, where practicable, Clark replied, after a few seconds' thought.
- A küldetés célja ugyanaz marad: Amikor csak kivitelezhető, megmenteni a túszokat - felelte Clark néhány másodpercnyi gondolkodás után.
EnglishIt is the only practicable method.
EnglishThis is the only practicable way forward and we are looking forward to the consultation that is planned for the end of January 2010.
Ez jelenti az előrehaladás egyetlen járható útját, és várakozással tekintünk a 2010. január végére tervezett egyeztetések elé.
EnglishAs the bullet flies the nearest Fascist post was seven hundred metres from our own, but it was a mile and a half by the only practicable route.
Golyóvonalban a fasiszta állás hétszáz méterre volt tőlünk, de az egyetlen járható útvonalon két és fél kilométerre.
EnglishThose appliances for which type-testing is not practicable will be the subject of a subsequent proposal after appropriate technical study.
Azokra a berendezésekre, amelyeket nem lehet a gyártáskor ellenőrizni, egy megfelelő műszaki vizsgálat után kell javaslatot tenni.