EN profession
volume_up
{noun}

profession (also: craft, line, métier, province)
volume_up
szakma {noun}
In France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
Franciaországban a síoktatói szakma egy általánosabb szakma (a „sportoktatói szakma”) részét képezi.
Here we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Ez egy egyszerű és modern módja a mezőgazdasági szakma újragondolásának.
For him assassination was a profession, while for Seth it seemed a need.
Neki szakma volt az öles, míg Széthnek, úgy látszik, létszükséglet.
profession (also: calling, job, line, occupation)
Despite all rival claims, pawnbroking is still the oldest profession.
Minden egyéb vélekedés ellenére a pénzkölcsönzés a legősibb foglalkozás.
This is the highest-risk profession in Russia today.
Ma ez a legmagasabb kockázattal járó foglalkozás ebben az országban.
It's a perfectly respectable profession, I said.
Rendkívül tiszteletre méltó és erkölcsös foglalkozás mondtam.
profession (also: craft, trade)
It's at least as honourable a profession as thievery.'
Van olyan tisztességes mesterség, mint a tolvajlás.
'Thievery is the second most honourable profession in the world - next to fighting.
A tolvajlás a második legtiszteletreméltóbb mesterség a világon... közvetlenül a harc után következik.
I realized that the only profession that offered me a chance at real money was the oldest profession of them all.
Rá kellett jönnöm, hogy normális pénzhez csak a legősibb mesterség révén jutok.
profession (also: calling, career, function, metier)
In the past, teaching was a respected and valued profession.
A tanítás régebben tiszteletreméltó és nagyra értékelt hivatás volt.
To me, it's the most important profession in the world.
Számomra ez a legfontosabb hivatás a világon.
It was a noble enough profession, Wise thought.
Nemes hivatás az övé, gondolta Wise.
profession (also: credo, faith, profession of faith)
profession (also: monastic vows)
profession (also: walk of life)
profession

Synonyms (English) for "profession":

profession
English

Context sentences for "profession" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll Inspector Neele's successes in his profession had come from listening well.
Neele felügyelő sikerének titka jobbára abban rejlett, hogy jól tudott hallgatni.
EnglishAnd now he followed the old profession they had marked for us hundreds of years ago.
Most pedig a régi mesterséget folytatja, amelyre több száz éve jelöltek ki minket.
EnglishShe makes our profession as it were to stink afore the face of the gods.
Olyanná teszi a mesterségünket, mintha rossz bűzben állna az istenek arca előtt.
EnglishBut he dressed rather better than the average citizen because of his profession.
Ugyanakkor jobban öltözött volt, mint az átlagpolgár, mégpedig a szakmájából kifolyólag.
EnglishYou can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
Csak akkor lehet virágzó szakmát létrehozni, ha azt biztonságosan lehet folytatni.
EnglishNow I say "naively" because actually my profession is as a science writer.
Nos, azért "naívan" mondtam, mert valójában a tudományos szakírás a szakmám.
EnglishMy profession is a midwife, and I have many ladies that come to my house to lie in.
Bábaasszony a foglalkozásom, és sok hölgy van, aki mindig az én házamba jön lebetegedni.
EnglishWere he but gifted with imagination he might rise to great heights in his profession.
Ha egy kis képzelőtehetséggel is megáldotta volna a sors, sokra vihetne a szakmájában.
EnglishThese qualifications enable holders to practise their profession in any Member State.
E képesítések birtokosai bármely tagállamban gyakorolhatják szakmájukat.
English'There's no doubt at all about what the man's profession has been.
- Afelől nincs semmi kétség, hogy ez az ember miféle: nyugalomba vonult fodrász.
EnglishI put up with you and credit you with knowing your profession, counselor.
Megbízom magában, és elhiszem, hogy kitűnően érti a szakmáját, ügyvéd úr.
EnglishMost lawyers drink like fish, and the profession is plagued with alcoholism.
A legtöbb ügyvéd úgy iszik, mint a kefekötő, az egész szakmát megfertőzte az alkoholizmus.
EnglishThere is the matter of the assault upon a member of our profession.
Szót kell ejtenünk az egyik tudóstársunk sérelmére elkövetett merényletről is.
EnglishWithout the concept of a rest home, who'd want to dedicate his life to the profession?
És a veteránotthonok eszméje nélkül ki lett volna hajlandó életét a hivatásának szentelni?
EnglishSo, while this space represents someone's profession, this one certainly represents a passion.
Míg ez a hely valaki hivatását képviseli, ez a másik mindenképpen egy szenvedélyt.
EnglishElminster cast a glance over the head of his fellow thief and squinted profession-ally.
- Elminster átnézett társa feje felett és szakértő módjára hunyorított.
EnglishIs it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?
A távlatok hiánya, avagy a szakmát övező általános bizonytalanság?
EnglishThis miserable profession was so much like police work, wasn't it?
Az ügynökök jelentős része különböző szálak után kutatott, de egyelőre hiába.
EnglishI'll see to it that you shall have the means to be independent and take up a profession.
Gondoskodni fogok róla, hogy független lehess, és kitanulhass valamit.
EnglishThe profession of arms attached a large price tag to mistakes.
A fegyveres testületek tagjainak mindig hatalmas árat kell fizetniük a hibáikért.