EN proper
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "proper":

proper
English

Context sentences for "proper" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
EnglishIt looked as though Hercule Poirot would have to work hard to make his proper effect.
Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwhistle-nek elment az esze.
EnglishThe wedding proper took place in a long, low stone hall attached to Karn's house.
A szertartásra Karn házának hosszú fogadótermében gyűlt össze a vendégsereg.
EnglishThings began to right themselves; the room found its proper perspective again.
A dolgok kezdték visszanyerni alakjukat, a szoba is megszokott képét mutatta.
EnglishAt the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
A jelentés ugyanakkor megfelelően figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét.
EnglishShe laughed when I said that I always purchased my clothes in the proper way.
Nevetett, mikor azt válaszoltam, hogy én mindig a szokásos módon vásárolok magamnak.
EnglishThe resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
A biztosított erőforrásokat természetesen megfelelően és átláthatóan kell kezelni.
EnglishLet us hope, then, that the European Union assumes its proper role in this matter.
Reméljük ezért, hogy az Európai Unió felvállalja szerepét ebben az ügyben.
EnglishI do feel very strongly that I can't always get the proper simple approach.
Nagyon is érzem, hogy nem mindig sikerül megtalálnom a kellőképpen egyszerű hangot.
EnglishIt was not a proper greeting, even if we did look a shade disreputable.
Nem volt valami udvarias fogadtatás, még ha kissé visszataszítóan néztünk is ki.
EnglishThere was still a proper distance between them, but her eyes closed as they glided.
Még mindig volt köztük épp elég távolság, de a lány szeme lecsukódott, ahogy forogtak.
EnglishShe's not, said Geraldine, the kind of person you can have any proper conversation with.
Nem az a valaki - mondta Geraldine -, akivel normálisan el lehetne beszélgetni.
EnglishEurope also needs to be given a proper, effective, modern industrial policy.
Európának emellett adekvát, hatékony és modern iparpolitikára van szüksége.
EnglishIt is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
Nagyon, nagyon fontos, hogy a sorrend rendben legyen. Planet, people and product...
EnglishWe are therefore focusing on monitoring proper application of the existing Directive.
Ezért a meglévő irányelv magfelelő alkalmazásának nyomon követésére összpontosítunk.
EnglishPocketing his winnings without taking any proper account of them, he left.
Zsebre vágta a nyereségét anélkül, hogy pontosan megszámolta volna és elment.
EnglishI'd cleared away breakfast and I thought that that would be more proper a place.
Már eltakarítottam a reggeli minden nyomát, és úgy gondoltam, az megfe- lelő hely lesz...
EnglishThings that rode meaningless on the eyeball an instant before slid into proper proportion.
Amire egy perccel ezelőtt még érthetetlenül bámult, az most kellő alakot öltött.
EnglishHe entered the palace proper through the usual arms checks and protocol officers.
A szokásos fegyverellenőrzés és bejelentkezés után belépett a palotába.
English'Reck'n I put me foot in it proper this time, but I didn't see them seals.
Azt hiszem, nyakig benne vagyok a csávában, de nem vettem észre azokat a pecséteket.