"public" translation into Hungarian

EN

"public" in Hungarian

EN public
volume_up
{noun}

public (also: audience, house)
The public are swine; advertising is the rattling of a stick inside a swill-bucket.
A közönség disznócsorda, a reklám pedig annyi, mint bottal kolompolni a moslékosvödrön.
The public was overwhelmed with astonishment, with fear!
A közönség alig tudott levegőhöz jutni az izgalomtól és a rémülettől.
I suppose that rather depends on how much longer the public want to see me in them.
Gondolom nagyban függ attól meddig kiváncsi rám a közönség.
public (also: wholesale)
In addition, the general public must be informed.
Továbbá tájékoztatni kell az általános közvéleményt.
This needs to be brought to the attention of the general public.
Ezt az általános közvélemény tudomására kellene hozni.
The newspapers gave prompt echo to the public terror.
A környékbeli lapok állandóan friss beszámolókat közöltek az általános rémületről.
public
volume_up
köz- {noun}
It is a precious resource and it is there for the good of the public, not for individual control or profit.
A víz értékes forrás, amelynek a köz javát kell szolgálnia, nem az egyéni befolyást és nyereséget.
Lamurk was a valuable public servant—Nonsense!
- Lamurk a köz értékes szolgája volt.
Effects of certain public and private projects on the environment (
Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatása (
public
This must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
Ezt a közintézmények és közös területek kapcsán különösen hangsúlyozni kell.
Should there be a joint issue of national public debt securities?
A hitelviszonyt megtestesítő, nemzeti értékpapírok közös kibocsátásáról lenne szó?
The public-private initiative ended in fiasco.
Az állami és magánszféra közös kezdeményezése fiaskóval ért véget.
public
And with a million people there a day, it just felt like offering some public space.
Egymillió emberrel ott naponta, úgy éreztük, közösségi teret kínálunk nekik.
As well as provide no public service of any kind.
Ugyanakkor semmiféle közösségi szolgáltatást sem fogunk végezni.
They started a public campaign that says, "A walking helmet is a good helmet."
Elkezdtek egy közösségi kampányt, ami azt mondja, "Egy gyalogos sisak az jó sisak."
public
Public bulletin boards, chat rooms, or other public forums or services.
Nyilvános hírközlők, társalkodó szobák, más nyilvános fórumok vagy szolgáltatások.
How many of the countries have launched the process of public consultations?
Hány ország indított el nyilvános konzultációs eljárásokat?
- information or advice given following a public offer,
+ nyilvános ajánlatot követően adott információ, illetve tanácsadás,
public (also: publicity)
A transparent process must be used for informing the general public.
A nyilvánosság tájékoztatására átlátható folyamatot kell alkalmazni.
Are they real conferences or just a display for the public?
Valódi konferencia vagy csupán a nyilvánosság számára megrendezett látszatesemény?
This information should be accessible to the general public.
Ezt az információt elérhetővé kell tenni a nagy nyilvánosság számára. .
public (also: statewide)
A day which has saved England from a great public scandal, said the banker, rising.
Egy olyan nap után, amely országos botránytól mentette meg Angliát mondta a bankár, és felállt.
At national and local level they are the means by which participatory democracy expresses itself and they allow for the active participation of citizens in the public arena.
Országos és helyi szinten ezek a részvételi demokrácia önkifejezési eszközei, és ezek teszik lehetővé a polgárok aktív részvételét a közügyek színterén.
In fact, the public school in the town of Steering was probably worse than most public schools because the smart boys in the town went to Steering, and the smart girls went away.
A magániskolák Steering városában rosszabbak lehettek az országos átlagnál, mert a város értelmes fiai a Steeringbe iratkoztak, értelmes leányai pedig szétszéledtek.

Synonyms (English) for "public":

public

Context sentences for "public" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFurthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
Továbbá, az állam vagy az állami tulajdon az egyetlen szereplő a vízpolitikában?
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishLast Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
Az orosz közszolgálati televízió múlt hét pénteken adta le először ezt a filmet.
EnglishI thought the Chief Commissioner of Public Safety was pretty much unassailable.
- Azt hittem, a Közbiztonsági Bizottság főbiztosával senki sem mer ujjat húzni.
EnglishPublic access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)
A Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága (vita)
EnglishBy inflicting on the Soviet Union a massive public and international humiliation.
Úgy, hogy a Szovjetuniót nyilvánosan és nemzetközi méretekben komolyan megalázza.
EnglishWe need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
Kell egy európai szabályozó, és idővel kelleni fog egy európai államügyész is.
EnglishThe EU argues that there is a need for a significant increase in public funding.
Az EU állítása szerint jelentős mértékben kell növelni a közfinanszírozás arányát.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
A KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
EnglishHow will it create European public spaces in the capitals of the Member States?
Hogyan fogja megteremteni a fővárosokban az európai közéleti találkozóhelyeket?
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
A jelenlegi tagállamokban a közvélemény ezzel kapcsolatban jóval kevésbé pozitív.
EnglishIt was embarrassing being accosted in a public drugstore by a two-headed monster.
Kínos, ha egy kétfejű szörnyeteg szólítja le az embert egy zsúfolt drogériában.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
A közbeszerzésben érintetteknek figyelembe kell venniük a hosszú távú előnyöket.
EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Ugyancsak alapvető kötődések vannak a sport, a testedzés és a közegészség között.
EnglishThis decision should also have been made public, giving the reasons behind it.
Ezt a döntést az indokolásával egyetemben nyilvánosságra is kellett volna hozni.
EnglishThe pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish.
A városban a tömeg közbe tud lépni ott is, ahová a törvény keze már nem ér el.
EnglishI refuse to cave in, but my only option is to go public with the story myself.
Visszautasítom, de egyetlen lehetőségem marad: nyilvánossá re hozni a történetet.
EnglishFor me the real priorities are public health, the environment and biodiversity.
Számomra az igazi prioritás a közegészség, a környezet és a biológiai sokszínűség.
EnglishPublic service broadcasting in the digital era: the future of the dual system (
Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (
EnglishIt is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.
A kkv-k számára nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a közbeszerzési eljárásokhoz.