"to put forward" translation into Hungarian

EN

"to put forward" in Hungarian

EN

to put forward {verb}

volume_up
The summit will put forward concrete measures for the June European Council.
A csúcs konkrét intézkedéseket javasol majd a júniusi Európai Tanácsnak.
Subsequently, however, when he described the conventional measures, he put forward four that in principle are not bad.
Ezután azonban, amikor leírja a hagyományos intézkedéseket, javasol négy olyan lépést, amelyek elvben nem is rosszak.
to put forward (also: to protrude, to put on)
Prime Minister Rasmussen of Denmark will probably put forward a text today - but with a lot of the key numbers still left blank.
Dánia miniszterelnöke, Rasmussen úr várhatóan előterjeszt ma egy szöveget, amelyben azonban sok fontos számadat helyét üresen hagyták.
It will then be up to the Commission to analyse the initiative and decide, within a timeframe of three months, if it will put forward European legislation on the issue.
Ezt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban.
Provided that Croatia meets the relevant criteria, will the Commission put forward, in autumn 2008, a provisional timetable for the conclusion of the accession negotiations in 2009?
Amennyiben Horvátország teljesíti a megfelelő kritériumokat, előterjeszt-e a Bizottság 2008 őszén egy ideiglenes ütemtervet a csatlakozási tárgyalások 2009-es lezárására?

Context sentences for "to put forward" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishHe sat up and forward and put his elbows on his knees and his face in his hands.
Kiegyenesedett, előrehajolt, a térdére könyökölt, és a tenyerébe hajtotta az arcát.
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Határozott állásfoglalást fogunk javasolni a 2020 stratégia második lépéseként.
EnglishMr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
Rapkay úr számos intelligens érvet felsorakoztatott, amelyet nem fogok megismételni.
EnglishThe concrete proposals put forward by the Union and its partners are on the table.
Az Unió és partnerei által előterjesztett konkrét javaslatok az asztalon hevernek.
EnglishHe raised his hand to her face and leaned forward to put his dry lips to hers.
Kezét a lány arcához emelte és előrehajolt, hogy kiszáradt ajkait a lányéra tegye.
EnglishHowever, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
Az előterjesztett érvek azonban félrevezetőek, és kedvezőtlen hatást fejtenek ki.
EnglishOne of my predecessors was the first to put forward the idea of Eurobonds.
Az egyik elődöm vetette fel először az eurókötvények kibocsátásának elképzelését.
EnglishAs you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
Mint azt tudják, még az év vége előtt közzétesszük költségvetési felülvizsgálatunkat.
EnglishThe Commission has put forward a modest social agenda in response to this.
A Bizottság erre reagálva egy szolidabb szociális menetrendet terjesztett elő.
EnglishWe have now once again put forward our most important requests as amendments in plenary.
Most újból előterjesztettük legfontosabb kérésünket a plenárisban módosításként.
EnglishWell, people are going to die, how can you possibly going to put this forward?"
Hát, az emberek talán odavesznek, hogyan lehetséges ezt előterjeszteni?"
EnglishResearchers have put forward various suggestions for solving these problems.
A kutatók különféle megoldási javaslatokat tettek az asztalra e problémák kezelésére.
EnglishThen you might understand how we feel and why we put forward these views.
Akkor talán megértheti, hogy mit érzünk és miért vetjük fel ezeket a szempontokat.
EnglishThe Lehne report put forward good answers to these questions, which I can also approve.
A Lehne-jelentés jó válaszokkal szolgál e kérdésekre, és azokkal magam egyetértek.
EnglishMany opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
Sok vélemény elhangzott a téma kapcsán, de Dimas úr nem vitatta meg őket.
EnglishThe Czech Presidency put forward three priorities: economy, energy and foreign relations.
A cseh elnökség három prioritást jelölt meg: gazdaság, energia és külkapcsolatok.
EnglishThe Commission was unable to put forward any solution in this regard yesterday either.
A Bizottság tegnap ezzel kapcsolatban sem tudott semmiféle megoldást előterjeszteni.
EnglishWe are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
Európai parlamenti képviselők vagyunk, ezért elmondjuk az álláspontunkat.
EnglishLike a fool, he stuck to his guns and put forward all sorts of preposterous theories.
Õrült módon ragaszkodott a rögeszméjéhez, és mindenféle elméletet gyártott.

Similar translations for "to put forward" in Hungarian

put noun
forward adjective
forward adverb
Hungarian
forward noun
Hungarian
to forward verb
to bring forward verb