EN to put in
volume_up
{verb}

pályázik egy állásra
erőszakot alkalmaz vkin
Unless yet another impostor you have put forward.
Hacsak nem egy újabb szélhámost állít elénk.
Mert szerinted a faszállító autó faszt állít.
gyereket sarokba állít
to put an advertisement in the paper
hirdetést betesz az újságba
And sooner or later a ship will put in here.
S előbb-utóbb kiköt itt egy hajó.
bevezet vkit a tennivalókba
bevezet vkit a teendőkbe
bevezet vkit a dolgokba
to put in (also: to charge, to fill, to line, to pass)
She was already fumbling with the security bolt he'd put on when she'd entered.
A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált, amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt.
Riol opened his mouth to answer, but someone reached out of a dark side-passage and put a sword into it.
Riol válaszra nyitotta száját, de valaki kinyúlt egy sötét oldalátjáróból és kardot tolt bele.
Put your leg up on this stool, Wil ordered, shoving a vacant stool in front of the woman, who dutifully placed her leg on it.
Lépjen föl erre a zsámolyra rendelkezett Wil, és egy sámlit tolt az asszony elé, aki engedelmesen föltette a lábát.
We have a European paradox in innovation where we put money in but we do not get the industrialisation and the jobs that we wanted.
Jelentkezik egy európai paradoxon az innovációs területen: befektetünk pénzt, de nem kapjuk helyette az iparosodást és az elvárt munkahelyeket.
Mr President, we live and work in a global market economy, and we cannot expect to put in place legislation which interferes with that.
Elnök úr, globális piacgazdaságban élünk és dolgozunk, és ezért nem számíthatunk olyan jogi szabályozás megalkotására, amely ebbe beleavatkozik.
to put in (also: to come in, to get in, to roll up, to run)
to put in (also: to come up, to do, to make, to make at)
You understand that this can put you in danger.
Tudnia kell, hogy amit csinál, azzal komoly veszélybe sodorhatja magát.
Félrevontam Crale-t, és kértem, gondolja meg, mit csinál.
That husband of hers is a great speculator; he might put me in the way of making a fortune by a single stroke.
Ez a férj aranyat érő üzleteket csinál, segíthet majd nekem, hogy egy csapásra vagyont szerezzek."
to put in (also: to act out, to cover, to do, to perform)
The Commission says that it is doing all it can to put a stop to the decline in purchasing power.
A Bizottság azt állítja, hogy mindent megtesz, amit csak lehet a vásárlóerő csökkenésének megállítására.
megtesz minden tőle telhetőt
The Old Man promised to do his best, and to put an operative behind each of our suspects if they were sprung.
A főnök megígérte, hogy mindent megtesz és ha szabadon engedik őket, mindegyikük sarkába küld egy-egy saját detektívünket.
to put in (also: to seed, to set in, to sow)
bevet vmivel egy táblát
to put in (also: to dart, to heave, to project, to shed)
volume_up
vet {vb}
The best thing is to put an end to this squalid existence once and for all.
A legjobb, amit tehet, ha egyszer és mindenkorra véget vet nyomorúságos életének.
Kill the Warlock Lord and put an end to this madness.
Ha megöli a Boszorkánymestert, akkor véget vet ennek a tébolynak.
I hope that it will put an end to the application of this exemption as soon as possible.
Remélem, hogy ez a lehető leghamarabb véget vet ezen mentesség alkalmazásának.
to put in (also: to do, to fix, to fix up, to tool)
to put in (also: to do, to place, to put, to refer)
(Laughter) The nine-year-old put an impulse on every four notes.
(Nevetés) A kilenc éves... a kilenc éves minden negyedik hangjegyre tesz impulzust.
...and put marks against the names of the less than cooperative.
...és jeleket tesz a kevésbé együttműködők nevei mellé.
He shook another man's hair out of the cloth he was going to put around my neck.
Kirázta valaki másnak a haját a kendőből, melyet majd a nyakam köré tesz.
to put in (also: to elect, to vote)
When the priest enters the sacristy to put on his vestments, he'll see the gunman peering out toward this garden.
A pap, amikor bemegy a sekrestyébe, hogy felöltözzön, észre fogja venni a gyilkost.
Both of you tail her if she leaves her joint after the police are through, I said, and as soon as you put her in anywhere, one of you get to a phone and let me know.
Mikor a rendőrség ott elkészült és Minnie előjön, maradjatok a sarkában mondtam és ha bemegy valahova, kettőtök közül valamelyik telefonáljon nekem.
to put in (also: to bestow, to hand)
to put in (also: to insert, to step)
to put in (also: to name, to nominate, to sign)
to put in (also: to plant)
As the child grows quick within you, the Goddess will put love in your heart for him, even if you care nothing for the man who put him there.
S amíg a kisded gyorsan növekszik benned, az Istennő szeretetet ültet iránta a szívedbe, akkor is, ha az apja hidegen hagy.
to put in (also: to insert, to prod, to stick in)
He's going to put everything back the way it was when he left Earth.
Mindent visszatesz oda, ahol akkor volt, mikor elhagyta a Földet.
Prime Minister Rasmussen of Denmark will probably put forward a text today - but with a lot of the key numbers still left blank.
Dánia miniszterelnöke, Rasmussen úr várhatóan előterjeszt ma egy szöveget, amelyben azonban sok fontos számadat helyét üresen hagyták.
It will then be up to the Commission to analyse the initiative and decide, within a timeframe of three months, if it will put forward European legislation on the issue.
Ezt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban.
Provided that Croatia meets the relevant criteria, will the Commission put forward, in autumn 2008, a provisional timetable for the conclusion of the accession negotiations in 2009?
Amennyiben Horvátország teljesíti a megfelelő kritériumokat, előterjeszt-e a Bizottság 2008 őszén egy ideiglenes ütemtervet a csatlakozási tárgyalások 2009-es lezárására?
bejelenti az igényét vmire
to put in
to put in
volume_up
hoz {vb} (tanút)
She got out of the Explorer, came to him, put her arms around him, and held him tightly.
Barbara kiszállt az Explorerból, Joe-hoz lépett, átölelte.
- Nehéz helyzetbe hoz, tábornok.
She'd been writing to them both and she'd put her letter to Richmond in the envelope addressed to her husband.
Az asszony mindkettőjüknek írt, és a Richmond-hoz intézett levelet a férjének címzett borítékba dugta.
to put in
to put in
volume_up
leül {vb} (büntetést)

Similar translations for "to put in" in Hungarian

put noun
to put verb
Hungarian
in preposition

Context sentences for "to put in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe opened the window near her and uncovered her typewriter and put paper in it.
Kinyitotta a közelében levő ablakot, kitakarta az írógépét, és papírt tett bele.
EnglishThey're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
Azok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
EnglishI put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
Túltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishWith that Lord Forbes put down the phone and went back to his interrupted lunch.
Ennyit mondott Lord Forbes, és visszament, hogy folytassa félbeszakított ebédjét.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishWe are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Azt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishNurse Hopkins said dubiously, Let's hope she's put that down in black and white!
Reméljük, meghagyta valahol fehéren-feketén is felelt Hopkins nővér tamáskodva.
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishAnd because I'm a dedicated masochist, I'm going to put my suit on this instant.
És mert én megátalkodott mazochista vagyok, most rögtön felveszem a sajátomat.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
EnglishOne year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
Egy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishWhatever about, she had thought, but she took the card and put it in her pocket.
Ugyan miről, gondolta Rita, de azért elvette a névjegyet, és a zsebébe csúsztatta.
EnglishPut it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
Verje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.