EN

quiet {noun}

volume_up
Gurgeh lay in the darkness, the module quiet around him.
Gurgeh a sötétben feküdt, az egységben csend uralkodott.
After the loudest of the crashes, the living room grew quiet.
Egy hangos csattanás után a nappaliban csend lett.
I thought the trip and the night air and the quiet might help me to get straightened out.
Gondoltam, az út, az éjszakai levegő és a csend majd helyreráznak.
Quiet- Quiet- Dr. Robertson spoke with a soothing authority.
Nyugalom, csak nyugalom! dr. Robertson megnyugtató tekintéllyel beszélt.
It was only what she had said earlier-she wanted the emptiness of the country, the quiet.
Csak hiányzott neki a kies vidék, a nyugalom, ahogy korábban is mondta.
The house was filled with an unearthly quiet.
A házból földöntúli nyugalom áradt.
I have not been there for two or three years, but I shall go again, now the countryside is quiet.
Legalább két-három éve nem jártam ott, de most, hogy a vidéken béke van, újra el fogok menni.
A rest home's supposed to be quiet and peaceful!
A veteránotthon állítólag a béke és nyugalom szigete!
All was quiet when he returned home, and thus began a habit of nighttime excursions that had brought him much pleasure and peace.
Amikor hazaért, teljes csönd és béke fogadta, így történt, hogy szokásává vált éjszakai kirándulásokra indulni, melyeknek sok kellemes, nyugodt órát köszönhetett.
They arrived in the quiet, snowbound little town two days before the letter.
Két nappal hamarabb érkeztek meg a békés, behavazott kisvárosba, mint a levél.
But this slipped away from me in some quiet acceptance of what was happening.
De aztán ki is ment a fejemből az egész, valami békés belenyugvásban.
It's a quiet, lovely, peaceful city by the river.
Csöndes, kedves, békés folyóparti város.
quiet (also: whist)
We crossed the slidebridge instead, this time in comparative quiet.
Ehelyett inkább átvágtunk a most viszonylag csendes mozgólépcsőn.
Such a quiet girl--not so much quiet as silent.
Nagyon csendes lány volt ... nem is csendes, hallgatag.
A place for a priest to hold conferences in quiet, perhaps, or a study.
Olyan igazi, papnak való hely, csendes megbeszélésekre, talán tanulmányokra való.
quiet (also: secret)
A quiet term of training and sand-table exercises would be plenty, they all thought.
Egy kis diszkrét gyakorlatozás és némi terepasztal-gyakorlat bőségesen elég lesz, gondolták mindannyian.
Ez egy diszkrét cég.
Mature technology was discreet, simple, easy, quiet, sinuously classical, even friendly—while its use remained as obvious as a hammer, its effects as easy as a 3D.
A fejlett technika diszkrét, egyszerű, csendes, sőt, mondhatni emberközpontú volt- egészen addig, amíg megalkotói pontosan tudták, mit akarnak elérni vele.
He, Aaron Lake, quiet congressman from Arizona, had become an overnight sensation.
Õ, Aaron Lake, Arizona állam egyszerű képviselője egyik napról a másikra szenzáció lett.
A very ordinary girl, but quiet, with nice manners.
Egész egyszerű lány, de csendes, jómodorú.
I'll never think of you guys again... lead a humble, quiet life, and I'll be on my way.
Többé eszembe se jutnak fiúk... egyszerű, csendes élet, és nincs több gondom.
quiet
He was a thin man with a scrawny-strong physique, a big blade nose, and a quiet, agile way of walking.
Sovány, de szikáran is csupa izom, pengeorrú férfi volt, a járása halk, rugalmas.
George asked, his voice almost too low to hear even in that dozy afternoon quiet.
- kérdezte George, és a hangja már-már túl halk volt még ezen a szundikáló, nyári délutánon is.
She was silent for a moment or two, and then she said in a quiet, toneless voice: Yes.
Egy-két pillanatig hallgatott, majd halk, színtelen hangon mondta: - Igen.
quiet (also: whist)
The drone's fields were their normal green-yellow colour, quiet and controlled.
A drón aurája visszanyerte szokásos zöldes-sárga színét, most visszafogott volt és nyugodt.
Thorne, mit adhatok neked, hogy ismét nyugodt legyen a lelked? kérdezte.
The man had wanted to confuse Saul into following him-to lead Saul to a quiet place and...
Fel akarta kelteni Saul érdeklődését, hogy maga után csalja valami nyugodt helyre, ahol
He's about fifty-five, gray hair that starts not far above his eyebrows, nice features, quiet voice.
Ötven-ötvenöt éves lehet, haja, ami majdnem a szemöldökéig ér, már őszes, arcvonásai szépek, hangja szelíd.
Be quiet, my prince, she said, unobtrusively and kindly.
- szólt szelíd tapintattal.
She now began to prefer the company of boys and girls to that of the gentle and quiet Ahmes.
A szelíd Ahmesz társaságánál most jobban szerette a fiúkét és lányokét.

Context sentences for "quiet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe hawk had remained quiet, no flap of wings or hissing beak to warn Simon off.
A sólyom csendben maradt, nem csapkodott szárnyaival, egyetlen hangot sem adott.
EnglishHis insight and his quiet amusement did not comport with the brutal look of him.
Carson mereven nézett a derűs, nyugodt, bölcs, de vadállatias külsejű férfira.
EnglishWalking the quiet streets back to his abode, Tehol considered his earlier words.
A csendes utcákon hazafelé baktatva átgondolta mindazt, amit korábban mondott.
EnglishI'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
Aggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
EnglishBe quiet, she snapped across to them, and almost all were chastened into silence.
Csend legyen förmedt rájuk, és szinte abban a pillanatban valamennyi elhallgatott.
EnglishHe was quiet, dark and shuttered and all the misery of life was in his eyes.
Nyugodt volt, sötét és összetört, az élet minden nyomorúsága ott ült a szemében.
EnglishOn and on Stolov talked, in his quiet persuasive entirely sympa- thetic manner.
Stolov beszélt, beszélt, a maga mélységesen együttérző, kapacitáló modorában.
EnglishI've found a nice quiet little hotel called (heaven knows why) the Deer Park.
Találtam egy kedves, csendes kis szállodát, ördög tudja, miért, Vadaskert a neve.
EnglishI guess he wanted you to have a few minutes of peace and quiet, Tony said uneasily.
Gondolom, azért, hogy maga egy kicsit megnyugodjon - felelte kényelmetlenül Tony.
English'We'll want to be as quiet as we can once we're in the city,' Sparhawk cautioned.
Ha beértünk a városba, teljes csendben kell haladnunk figyelmeztette őket Sparhawk.
EnglishWe fly her parents in from Seattle, and explain to them that it's to be kept quiet.
Ide hozzuk Seattle-ből a szüleit, megértetjük velük, hogy erről hallgatniuk kell.
EnglishHe found the nerve-center in the side of her neck and pressed it; she was quiet.
Kitapogatta a lány nyakán az idegdúcot és megnyomta, mire az elcsendesedett.
EnglishHe held himself quiet, his body still, his muscles relaxed, his eyes closed.
Ellazította magát, a teste mozdulatlan volt, izmai elernyedtek, szemét lehunyta.
EnglishImagine if you were quiet for 17 years and your mother was out in the audience, say.
Képzeljék el, hogy 17 évig hallgattak, és az édesanyjuk a közönség soraiban ül.
EnglishAin't enough gasoline in Craighead County to keep that thing quiet, my father said.
Az egész megyében nincs annyi benzin, hogy el tudjuk hallgattatni ezt a porontyot.
English'In the meantime,' Tony said, 'it's more important than ever that we keep this quiet.
- Addig is - folytatta Tony - fontosabb, mint valaha, hogy ezt titokban tartsuk.
EnglishHe loved to sit on the hill above the park on clear nights and enjoy a quiet smoke.
Imádott holdfényes éjszakákon a parkra néző dombon békésen cigarettázva ücsörögni.
EnglishMy brother, Remy, was quiet, retiring, his children sweet and good-natured.
Rémy bátyám csöndes, visszahúzódó ember volt, a gyerekei szelídek, jóindulatúak.
EnglishThe girl had been quiet and a little withdrawn, since she had seen Alvarito.
A lány, mióta Alvaritóval találkozott, kissé elcsendesedett és magába húzódott.
English'Though we don't have murders every day in this quiet little corner of the world.'
- Bár a világnak ebben a csöndes kis sarkában nem mindennap akad gyilkosság.