"rapid" translation into Hungarian

EN

"rapid" in Hungarian

EN

rapid {adjective}

volume_up
Sometimes certain affections of the body cause a rapid augmentation of the faculties of the mind.
Néha bizonyos testi bántalmak hirtelen felfokozzák a szellem képességeit.
He got his effects by a rapid and dramatic change of manner.
Sikereit azzal érte el, hogy hirtelen, teátrálisan modort változtatott.
Imagine if there were to be a very rapid increase in these.
Képzeljék el, mi történne, ha ez a szám hirtelen megemelkedne.
It used to be called rapid prototyping, rapid modeling.
A múltban gyors prototyping-nak vagy gyors modellezésnek hívták.
The rapid adoption and implementation of these proposals is elementary.
Ezeknek a javaslatoknak a gyors elfogadása és végrehajtása alapvető fontosságú.
Thirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
Harmadrészt a kárt elszenvedő felek gyors anyagi kártérítésre jogosultak.
Images filled their minds, flowing one after the other in rapid succession.
Patakzó képek töltötték be elméjüket, sebes árjuk iszonyatot sodort.
And there came the rapid patter of the old woman's feet!
Akkor felhangzott az öregasszony lábának sebes kopogása.
Her temples throbbed from the force of her rapid heartbeat.
Tess halántéka lüktetett sebes szívverésének erejétől.
rapid (also: tingling)
From just ahead there came the heavy, heartless growl of rapids.
Azon túlról zuhatag zord, kegyetlen moraja hallatszott.

Synonyms (English) for "rapid":

rapid
English

Context sentences for "rapid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe combined speed of the two intermingled formations made for a rapid passage.
A két egymásba fonódó alakzat kétszeresre növelte a hajók viszonylagos sebességét.
EnglishIt is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
Ezért elengedhetetlen, hogy gyorsan általános kompromisszumra jussunk a javaslatról.
EnglishReality shows that creating a permanent European rapid reaction force is necessary.
A valóság bizonyítja, hogy szükség van Európában egy állandó, gyorsreagálású erőre.
EnglishHis rapid-fire retort was met with five seconds of very awk- ward silence.
Trent gyorstüzelő visszavágása öt másodperces igen kínos csendet eredményezett.
EnglishHer eyes were large but blank; she was breathing in rapid, snatching gulps of air.
Óriási volt a szeme, de kifejezéstelen; gyorsan, kapkodva szedte a levegőt.
EnglishSometimes she would close on it, only to have it make a rapid turn and elude her.
Néha közel iramodott hozzá, hogy a nyúl élesen elforduljon és előnyt nyerjen egy időre.
EnglishThis situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Az Európai Uniónak és a tagállamoknak mielőbb reagálniuk kell erre a helyzetre.
EnglishAccordingly, we welcome the fact that rapid agreement has now been reached.
Ezzel összhangban, üdvözöljük azt is, hogy gyorsan megállapodásra jutottunk.
EnglishIt is already the eleventh hour, due to the rapid development of technology.
A technika rohamos fejlődése miatt valóban a huszonnegyedik órában vagyunk.
EnglishTheres something I think you should consider, General, he said between rapid breaths.
- Nem ártana, ha tudomásul venne valamit, tábornok - jegyezte meg szaporán lélegezve.
EnglishI pulled the hose out, Ricky said in a shrill voice between rapid breaths.
- Lehúztam a gumicsövet - mondta Ricky remegő hangon, szapora lélegzetvételek között.
EnglishThat is what the Rapid Alert System is all about, and in that respect it worked very well.
Ez a riasztási rendszer lényege, és ebben a vonatkozásban nagyon jól működött.
EnglishIt's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
Ez fel lett nagyítva rapid prototyping eljárással hogy feltárhassunk a sejtek szerkezetét.
EnglishThe statues were of colored smoke that the artist exhaled in rapid puffs.
A szobrok" a művész által apró pamacsokban kifújt színes füstből készültek.
EnglishFacility for rapid response to soaring food prices in developing countries (
A fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (
EnglishI also agree with the effective application of a European rapid-intervention capability.
Egyetértek továbbá az európai gyorsreagálású haderő hatékony alkalmazásával.
EnglishIn the brief flare we both saw the rapid flicking of violet and green.
A rövid villanásban mindketten láttuk a sebesen sikló ibolyás-zöldes micsodát.
EnglishEurope's action must be clear, rapid and efficient in the short and long term.
Európának mind rövid, mind hosszú távon egyértelműen, gyorsan és hatékonyan kell fellépnie.
EnglishAnd then, bending at the waist, started whirling her torso around in rapid strenuous circles.
Ezután pedig derekát meghajlítva bőszen, sebesen körözni kezdett a felsőtestével.
EnglishHis own voice was mild, but his thoughts were clicking over at a rapid rate.
Hangja halk és szelíd volt, gondolatai azonban villámsebesen cikáztak.