EN

rate {noun}

volume_up
Consequently, we must considerably reduce the importance that is placed on the assessments made by these rating agencies as compared with other assessments in the market.
Következésképpen lényegesen csökkentenünk kell az e hitelminősítő intézetek által elvégzett értékelés jelentőségét a piacon elvégzett egyéb értékelésekhez képest.
Bandits at your one o'clock, level, fifty miles, closure rate eleven hundred.
Banditák egy óránál, szintben, ötven mérföld, közeledési sebesség ezerszáz.
Mekkora az ürítési sebesség?
(186) The capacity utilisation rate has been stable at a relatively high level over the period considered.
(186) A kapacitáskihasználási szint a vizsgált időszak során viszonylag magas szinten stabil volt.
The relevant DEPBS rate to calculate the benefit is that which applied at the time the export declaration is made.
A kedvezmény kiszámítására vonatkozó VJIR szint az, ami az exportnyilatkozat kiállításának időpontjában érvényes.
The current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens.
A jelenlegi európai inflációs szint a döntéshozók és a polgárok számára is megpróbáltatást jelent.
rate (also: carriage, tariff)
Mennyi a szokásos tarifa?
One good thing is that there is to be only one rating category.
Pozitívum, hogy csak egyetlen minősítési kategória létezhet.
That is why I have said on several occasions that I think a flat-rate system - that is to say, a uniform amount per hectare for all these categories - is not an appropriate solution.
Ezért mondtam el már több ízben is, hogy véleményem szerint az átalánydíjas rendszer - tehát a valamennyi kategória esetében egységes hektáronkénti összeg - nem megfelelő megoldás.
I need the B rating to attract more tourists, and I can'tin my heartthrow out the Circus Szolnok.
A B osztály azért kellene, hogy több turista térjen be hozzánk, viszont az áldott jó szívem nem engedi, hogy a Szolnoki Cirkuszt az utcára tegyem.
With Darke's personal interest, that price would have been Kham's going rate.
Darke személyes érdeklődésével az ár Kham szokásos díja lehetett volna.
The rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
A fémhulladékért, papírért és üres üvegekért fizetett ár drasztikusan csökken.
The rate of the definitive duty applicable to the net, free-at-Community frontier price, before duty, was 49 %.
A közösségi határparitáson számított, vámmal nem növelt nettó ár tekintetében alkalmazandó végleges vám mértéke 49 % volt.
So there is no life possible at that type of mutation rate.
Tehát az élet nem lehetséges ilyen mutálódási mérték mellett.
This report aims to apply a special rate of excise duty to beer produced in Madeira.
Ez a jelentés különleges jövedékiadó-mérték alkalmazását javasolja a Madeirán előállított sör esetében.
At the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
Az általános mérték ugyanakkor jelenleg egyik tagállamban sem haladja meg a 25%-ot.
rate (also: grade, mark)
Their high birth rate pushed dm into other Sectors, where their connections to DM brought new investment.
A dahliaknál magas volt a születési arányszám, ezért más szektorokba kényszerültek át.
Reproductive health organisations support abortion as one of the ways of controlling the birth rate.
A reproduktív egészségügyi szervezetek támogatják a terhességmegszakítást, mint a születési arányszám szabályozásának egyik lehetséges módját.
In recent years, EU Member States, faced with a dramatic decline in the birth rate, have had to cope with an increasingly ageing population.
Az utóbbi években az EU tagállamai a születési arányszám drámai csökkenésével szembesülnek, és meg kell küzdeniük az elöregedő társadalom okozta problémákkal.
It is the highest implementation rate ever in the work of the Commission.
Ez a Bizottság munkájában a valaha volt legjobb teljesítési arány.
The increase in the employment rate is closely linked to the EU's industrial policy.
A foglalkoztatottsági arány növekedése szoros összefüggésben van az EU iparpolitikájával.
- conversion rate specified in Article 158 (2) of the Act of Accession,
- a csatlakozási okmány 158. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átváltási arány,
The Drachma enters the European Monetary System (EMS) exchange rate mechanism.
A görög drachma belép az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusába.
The task of setting the exchange rate is assigned to the Council.
Az árfolyam megállapításának feladatát a Tanácsra bíztuk.
I repeat: 'may formulate general orientations for exchange rate policy'.
Ismétlem: "kialakíthatja e valuták vonatkozásában az árfolyam-politika általános irányait”.
rate (also: tariff, tax)
After he had seen Charlotte four times at the fixed first-district rate, he happened to run into her at the Naschmarkt on a Saturday morning.
Mikor már négyszer látogatta meg Charlotte-ot az első kerületi díjszabás szerint, egy szombat reggelen összetalálkozott vele a Naschmarkton.
This recommended practice does not prevent the amount of the security from being determined on the basis of a single rate where the goods fall in a wide range of tariff headings.
Ez az ajánlott gyakorlat nem akadályozza meg, hogy a biztosíték összegét egységes díjszabás alapján állapítsák meg azokban az esetekben, amikor az áru eltérő tarifaszám alá esik.
rate (also: value, virtue, worth)
The deceleration rate taken shall be the average of the readings of the two decelerometers.
A megállapítandó lassulásérték a két lassulásmérőről leolvasott érték átlaga.
The cofinancing rate for this fund is 50% and this figure may be raised to 65% by 2011.
A társfinanszírozás aránya erre az alapra vonatkozóan 50%, ez az érték 2011-re 65%-ra emelkedhet.
Interest rates on Greek loans have risen again to 7.6%, in other words 450 base points above the German rate.
A görög kölcsönök kamatlábai újra 7,6%-ra emelkedtek, más szóval 450 bázisponttal a német érték felett állnak.

Context sentences for "rate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
A kórházi kezelésre szoruló asztmás esetek száma hétszerese a nemzeti átlagnak.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Aztán egy csomó kérdést fogunk feltenni nekik, köztük a csikisségre vonatkozót.
EnglishMake it easy and give a kilo of lentils, you multiply immunization rate by six.
Tedd egyszerűvé, és adj egy kiló lencsét, hogy a beoltottság a hatszorosára nőjön.
EnglishAt any rate, I presume they did not let you indulge in your own ideas of make-up.
Gondolom, hogy nem igen hagyták érvényesülni a maszkkal kapcsolatos elképzeléseit.
EnglishI paid the going rate for grazing land - not even that much 'cuz o' the hills.
Annyit fizettem, amennyit egy legelőért kell, vagy még annyit sem a hegyek miatt.
EnglishWe will have to decide whether to have a low birth rate, or a high death rate.
El kell dönteni, mit akarunk: alacsony születési, vagy magas halálozási rátát.
EnglishAfter all, Cora had always been, if not subnormal, at any rate embarrassingly naïve.
Végül is Cora, ha nem is nevezhető egyenesen abnormisnak, de megdöbbentően naiv.
EnglishIn practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
A gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
EnglishAs regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.
Ami a kifizetéseket illeti, az emelés mértéke itt nagyobb, és ez ésszerű is.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Ha el akarjuk kerülni a tilalmat, 30%-on kell tartanunk a lehalászási arányt.
English(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.
EnglishThey seem to have a plan in mind; they are refusing to come here, at any rate.
Ügy fest, tervelnek valamit, ide legalábbis nem hajlandók eljönni semmi áron.
EnglishWhere are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
EnglishLife expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Tovább fog nőni a várható élettartam, a születési ráta viszont alacsony marad.
EnglishIn the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
Az EU-ban jelenleg 10% a munkanélküliségi ráta - 1998 óta most a legmagasabb.
EnglishThe rate of arrivals had slowed, but people were still coming, most by private car.
Most már kevesebben érkeznek, de még mindig jönnek az emberek, többségük kocsival.
EnglishTherefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.
Ezért sürgősen szükség van a születési ráta emelkedését előmozdító intézkedésekre.
EnglishThey were about sixty metres up by now, and gaining height at a respectable rate.
Nagyjából hatvan méter magasan lehettek, de továbbra is meglepen gyorsan emelkedtek.
EnglishWhen drunk, at any rate, he thought of himself as St George and of me as the dragon.
O'Hare előtt sokkal izgalmasabb kép lebegett arról, hogy mit jelentünk egymásnak.

Synonyms (English) for "rate":

rate