EN rattle
volume_up
{noun}

rattle (also: babble, chatter, clack, clash)
rattle (also: buzz, clank, jingle, clink)
What is the rattle? he asked as Ding took it.
Mi ez a csörgés? kérdezte, amikor az átvette tőle.
As the rattles got louder, I shouted and plummeted all the way into the hole.
Ahogy hangosabbá vált a csörgés, felüvöltöttem, és belezuhantam a lyukba.
The rattling had almost completely stopped, just a few snakes continuing to coil.
A csörgés majdnem teljesen abbamaradt, csak néhány kígyó maradt továbbra is összetekeredve.
rattle (also: clack, clatter, rustle, rustling)
The rattle of equipment had betrayed their entrance.
A zörgés a testén lógó felszereléstől származott.
The door rolled down without a single squeak or rattle.
Az ajtó zörgés-nyikorgás nélkül zárult.
Fifteen minutes later the silence was broken by a hard, grating, metallic rattle.
Tizenöt perccel később a csendet kemény, csikorgó, fémes zörgés törte meg.
rattle (also: hammering, knock, ping, rap)
A sudden frenzied flapping-rattling almost brought me up from the chair again, but then a sharp and repeated skreek identified the source as crows pecking out their turf on the roof.
Hirtelen ideges, csapkodó zajok és kopogás szűrődött be a házba, de a károgásból rájöttem, hogy csak a varjak élesítik csőrüket a háztetőn.
rattle (also: rattling, sleight bell)
It was late August, and a steady hot wind rattled the trash across the roads and whipped at the jackets and skirts of the men and women going home from work.
Augusztus vége volt, s kitartó meleg szél fújt, az úttestre sodorva a zörgő-csörgő szemetet, és meg-meglibegtetve a munkából hazafelé tartó férfiak és nők zakóját, szoknyáját.
rattle
I hear the sinister flash of Luciano's blade, and in the darkness I see the death rattle that glistens in the Englishman's silent pupil.
Hallom, ahogy komoran megvillan Luciano pengéje, az éjhomály dacára látom, amint hörgés csillan az ánglius hallgatag szembogarában.
rattle
It makes a loud rattling, a scary sound nobodys going to overlook, warning the pilots that the plane has lost lift.
- Minden gépen van egy szerkezet, ami magasságvesztés esetén olyan éles, kereplő hangot ad ki, amit lehetetlen nem észlelni.

Synonyms (English) for "rattle":

rattle

Context sentences for "rattle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was a noisy rattle of chain, and the drawbridge dropped with a huge boom.
Hangos lánccsörgés hallatszott, majd a felvonóhíd hatalmas döndüléssel lezuhant.
EnglishAll you other guys do is rattle beads and pray for the hippies down on M Street.
Ti, különcök, csak csörgetitek a rózsafüzért, meg az M Street-i hippikért imádkoztok.
EnglishYou're an angel, he said tenderly through smoke, a nice rattle-brained angel.
Angyal vagy mondta gyengéden, füstbe burkolózva , édes, csavaros eszű angyal.
EnglishThen the rattle of the motorized garage door starting down on its tracks.
Majd az ereszkedő garázsajtó gépi zörejét hallotta, s a betonon csikorgó lépteket.
EnglishHerzog half turned in a sudden rattle and clash of fetishes and power objects.
Herzog fétisei és varázstárgyai csörgésétől kísérve félig oldalt fordult.
EnglishAt the first rattle of gunfire, Dylan pitched forward onto the living-room floor.
Az első sorozatra Dylan hasra vágta magát a nappali padlóján, estében kiütve Shep kezeit,
EnglishHer nostrils flared like those of a horse that has heard the dry rattle of a snake.
Orrcimpái kitágultak, mint a lóé, amely kígyó farkcsörgésére neszelt fel.
EnglishI am requesting that you turn Ambassador Williams loose to rattle a few bushes.
Arra kérem, utasítsa Williams nagykövetet, zörgessen meg néhány bokrot.
EnglishI rattle on without interruption for a minute or two, then return to my seat.
Két-három percen keresztül, félbeszakítás nélkül kerepelek, aztán visszaülök a helyemre.
EnglishGeneral, Ryan said, the idea here is to rattle the cage of their po­litical leadership.
Tábornok szólalt meg Ryan , a szándékunk az, hogy felrázzuk a politikai vezetésüket.
EnglishI can hear the death-rattle in your father's throat, he said almost angrily.
- Hallom az apja halálhörgését - válaszolt Eugène rosszalló hangsúllyal.
EnglishMine was quick and harsh, his was the far-off whisper which has not yet begun to rattle.
Az enyém gyors volt és érdes, az övé távoli susogás, nem kezdett el hörögni.
EnglishCan you rattle any bushes, see if they're talking about it in the Politburo?
Ki tudná deríteni nekem, mit gondolnak erről az egészről a Politbüróban?
English. . not sure what, rattle, like, maybe something in the aft ballast tanks.
- Csörgésszerű zajt keltünk, valahol a hátsó ballaszttartályok környékén.
EnglishThe rattle of the gate accordioning back, the bump of the doors opening and closing.
A rácsos kapu zörögve kinyílt, aztán kinyíltak és becsukódtak az ajtók.
EnglishIf it was someone who had a right to knock, they'd call out, rattle the handle, make a noise.
Ha olyasvalaki, akinek joga van hozzá, szólna, zörgetné a kilincset, zajt csapna.
EnglishWith his ear to the wall, he listened to the rattle of a latch as a door came open in the hall.
Fülét a falra tapasztva hallotta, hogy egy ajtó nyikorogva kinyílik a folyosón.
EnglishInside, the tumult continued, the thump and crash, the rattle and bang.
Odabent tovább folytatódott a tombolás, folyamatos csörömpölés hallatszott az ajtó mögül.
EnglishI stepped from the trees, entering the long grass, and the first rattle took my breath away.
Elléptem a fáktól, bementem a hosszú fűbe, és az első csörgéstől elakadt a lélegzetem.
EnglishBill gave me a sick smile as the elevator began to rattle upward but said nothing.
- Honnan tudja, hogy nem mindjárt ölte meg? - kérdezte Lestrade.