"realistic" translation into Hungarian

EN

"realistic" in Hungarian

EN realistic
volume_up
{adjective}

This is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Ambiciózus jelentésről van szó, amely ezzel egyidejűleg gyakorlatias is.
It is a realistic report and, most importantly, it is a report which forms a very good basis for the opening of talks.
Gyakorlatias, és ami még fontosabb, olyan jelentés, amely kiváló alapot teremt a tárgyalások megnyitásához.
He had always prided himself on being a pragmatic man, a realistic man, within the framework of strict Marxist orthodoxy.
Mindig azzal büszkélkedett, hogy gyakorlatias és realista ember, természetesen a szigorú marxista elveken belül.
realistic (also: lifelike, living, life-like)
The image that I sketched is a very realistic one, I think, for the people on the ground.
Az általam vázolt kép szerintem nagyon is élethű az ott élők számára.
He found that with the plaster on a realistic limp became obligatory.
Megállapította, hogy a gipszkötés különösebb fáradság nélkül, magában is élethű sántításra készteti.
Nem árulunk élethű fegyvereket, uram.
realistic (also: living)
Therefore, it is not realistic to criticise us for excluding local transport.
Ennélfogva nem életszerű azért kritizálni minket, hogy kizártuk a helyi közlekedést.
realistic
Multiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
Sokrétű, kiegyensúlyozott és realisztikus szankciók szerepelnek az irányelvben.
That is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Ez realisztikus, megfizethető és megfelel a szubszidiaritás elvének.
I would like to call for a realistic approach to Kozloduy.
Szeretném, ha Kozlodujjal kapcsolatban realisztikus megközelítést alkalmaznánk.
realistic
In my view, the result here is a respectable and realistic document.
Nézetem szerint az itt elért eredmény egy tiszteletreméltó, realista dokumentum.
You all know that the Czech Republic's view is critical yet realistic.
Mindannyian tudják, hogy a Cseh Köztársaság álláspontja kritikus, mégis realista.
He gets a realistic novel out of the branch library in his neighborhood.
A körzeti fiókkönyvtárból kivesz egy realista regényt.
realistic (also: verisimilar)
That is neither realistic nor practicable.
Ez se nem valószerű, se nem megvalósítható.
Talán nem egészen valószerű, de tisztességes.
My, what a thoughtful, realistic touch that is!
Istenem, milyen átgondolt, valószerű kijelentés ez!

Synonyms (English) for "realistic":

realistic

Context sentences for "realistic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat last was the sort of detail even the most realistic dreams rarely supplied.
Effajta részletek még a legvalószerűbbnek tetsző álmokban sem szoktak előfordulni.
EnglishWe need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.
Reális és bármely potenciális fenyegetéssel arányos korlátozásokra van szükségünk.
EnglishWe didn't tell them that the city police were going to come and do realistic arrests.
Nem szóltunk arról, hogy a városi rendőrség fog értük menni és letartóztatni őket.
EnglishNuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
Az atomenergia óriási lehetőségeket jelent Európa számára, de realistának kell lennünk.
English(DE) Madam President, Mr Swoboda's report is encouraging, realistic and balanced.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Swoboda úr jelentése bátorító, reális és kiegyensúlyozott.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
A kérdés reális kezelése azonban még nem jelenti azt, hogy levesszük Iránt a napirendről.
EnglishIf we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
Ha csak a különálló kockázatokat vizsgáljuk, akkor soha nem kapunk reális forgatókönyvet.
EnglishLet there be no mistake: we must be realistic in addressing the issue of immigration.
Ne essünk tévedésbe: realistának kell maradnunk a bevándorlási kérdés kezelése során.
EnglishOur mission is to build a detailed, realistic computer model of the human brain.
Küldetésünk az, hogy létrehozzuk az emberi agy részletes és hiteles számítógépes modelljét.
EnglishLike you, I am seeking the most realistic and the most humane solution.
Önökhöz hasonlóan én is a leggyakorlatiasabb és legemberségesebb megoldást keresem.
EnglishIt cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
Az nem építhető reményekre és feltételezésekre, hanem reális határozatokra van szükség.
EnglishI believe that today's debate, too, has shown that this would not be a realistic goal.
Azt gondolom, hogy ez a mai vita is azt mutatta, hogy nem lenne egy reális célkitűzés.
EnglishOf course - but I am not trying to water down; I am trying to be realistic.
Ez igaz - de én nem felvizezni akarom, hanem csak a realitások talaján próbálok maradni.
EnglishWe have got to be seen to be realistic and we have to speak with one voice.
Fontos, hogy realistának lássanak minket, és hogy egyetlen, közös hangon szólaljunk meg.
EnglishI believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
Úgy vélem, hogy a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseink egyszerre ambiciózusak és reálisak.
EnglishBut there is a balance to be struck between being overly pessimistic and being realistic.
Meg kell találni az egyensúlyt a túlzott pesszimizmus és a realizmus között.
EnglishSo I really do not see why we should stop being realistic and should be naive.
Szóval tényleg nem tudom, miért kellene kevésbé realistának lennünk és naivan viselkednünk.
EnglishLet us say it is important to be realistic and honest at this stage of the process.
Szögezzük le: fontos, hogy a folyamat jelenlegi szakaszában realisták és őszinték legyünk.
EnglishIt's not really what is realistic, it's what we think looks realistic really.
Nem arról van szó, hogy mi a természetes, hanem arról, hogy mit gondolunk, mi a természetes.
EnglishI think we have to be realistic about the situation and the majority of mixed fisheries.
Szerintem reálisnak kell lennünk a helyzetet és a vegyes halászatok többségét illetően.