EN

reasonable {adjective}

volume_up
Our own humanitarian activities continue with reasonable efficiency.
Humanitárius tevékenységünk elfogadható hatékonysággal folytatódik.
We therefore have to create a reasonable relationship between these points.
Ezért elfogadható módon kapcsolatot kell teremtenünk e szempontok között.
We are guaranteeing good quality parts at reasonable prices.
Jó minőségű alkatrészeket garantálunk elfogadható áron.
He hated lying to Caerid Lock, but there was no reasonable alternative open to him.
Gyűlölt hazudni Caerid Locknak, de nem kínálkozott más értelmes lehetőség.
And that is a reasonable object, for it is wise to suffer now for a future gain.
Ez értelmes cél, mert bölcs dolog szenvedni valami nagy jó kedvéért.
I think that setting it before the European elections is a reasonable target.
Szerintem azt az európai választások elé időzíteni értelmes cél.
Eighty dollars is very reasonable for a place as well furnished as this.
Nyolcvan dollár nagyon méltányos ár egy ilyen jól berendezett házért.
It seems reasonable enough for removing morbid growths from people's backs.
Elég méltányos összeg ahhoz képest, hogy kóros kinövésektől szabadítja meg érte az embereket.
Please, be reasonable and give me an idea what it's all about.
Kérem, legyen méltányos, és mondja meg nekem, miről van szó.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
Ezt tökéletesen érthető vagy ésszerű, és tényleg örülnünk kell neki.
I am voting in favour of the reasonable compromise on the new Eurovignette.
Az Euromatricával kapcsolatban kialakult ésszerű kompromisszum mellett szavazok.
. - Ésszerű megközelítést alkalmaztunk.
What we have gained, he said, is the assured sale to us, at last Julys reasonable prices, of fifty-five million tons of grains.
Amit nyertünk, az ötvenötmillió tonna gabona biztos megvásárlása a júliusi mérsékelt árakon.
We should talk to reasonable people, to the moderate elements, so that the moral support given to terrorists in these societies can be removed.
Beszélnünk kellene felelős emberekkel, a mérsékelt elemekkel, hogy megszűnjön ezekben a társadalmakban a terroristáknak nyújtott erkölcsi támogatás.
Reasonable governments such as the Finnish or British Governments have already begun to do so.
Az ésszerűen gondolkodó kormányok, például a finn és a brit kormány, már hozzáláttak ehhez.
Ezért becsülök minden józanul gondolkodó embert.
Vajon egy gondolkodó Isten vonakodna véget vetni ennek?
reasonable (also: valid)
Then it's reasonable to assume there was a third person at the crime scene.
Akkor indokolt feltételezni egy harmadik személy jelenlétét a bűntény színhelyén.
If we have two workplaces, then it is reasonable for us to be able to work in both places.
Ha két munkahelyünk van, indokolt, hogy mindkét helyen el tudjuk végezni a munkánkat.
However, the supplementary question is also a reasonable one.
A kiegészítő kérdés azonban szintén indokolt.

Context sentences for "reasonable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe could have descended the hill at a more reasonable pace, but seconds counted.
Mehetett volna normálisabb sebességgel is, de minden másodperc fontos lehetett.
EnglishEven at Huesca you were generally safe enough if you took reasonable precautions.
Még Huescánál is többnyire biztonságban volt, aki kellő óvatosságot tanúsított.
EnglishIs this a reasonable state of affairs from the point of view of health and safety?
Ésszerűnek tekinthető-e ez a helyzet az egészség és a biztonság szempontjából?
EnglishAs regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.
Ami a kifizetéseket illeti, az emelés mértéke itt nagyobb, és ez ésszerű is.
EnglishI don't mind a reasonable amount of trouble, he said with not too much complacence.
Bizonyos határokon belül a baj ellen nincs kifogásom mondta Spade, kissé öntelten.
EnglishI am voting in favour of the reasonable compromise on the new Eurovignette.
Az Euromatricával kapcsolatban kialakult ésszerű kompromisszum mellett szavazok.
EnglishWe have taken a reasonable approach.
Ezért kellett sürgősen lépéseket tennünk. - Ésszerű megközelítést alkalmaztunk.
English`Well, that's perfectly reasonable but it may not be as simple as you imagine...'
Nos, ez teljesen ésszerű, de talán nem lesz olyan egyszerű, mint képzeled...
EnglishWas it not reasonable to assume that THE MEN IN THE WHITE COATS might come next?
Nem ésszerű a feltételezés, hogy legközelebb a FEHÉR KÖPENYES EMBEREKÉRT küldenek el?
EnglishThe Treaty stipulates, among other things, that reasonable prices must be ensured.
A szerződés - egyebek között - azt írja elő, hogy az árakat biztosítani kell.
EnglishIn the absence of any other reasonable method, constructed normal value was used.
Más ésszerű módszer híján a számtanilag képzett rendes értéket alkalmazták.
EnglishThe Court also ruled that a new regime should be adopted within a reasonable time.
A Bíróság azt is kimondta, hogy ésszerű határidőn belül új rendszert kell elfogadni.
EnglishIn a reasonable perspective paragraph 127 falls outside any such framework.
Ésszerű távlatba helyezve, a 127. bekezdés mindenféle ilyen kereten kívül esik.
EnglishThen it's reasonable to assume there was a third person at the crime scene.
Akkor indokolt feltételezni egy harmadik személy jelenlétét a bűntény színhelyén.
EnglishThis time the sound of the spell was reasonable and cajoling, almost plaintive.
Ezúttal a varázsige hangzása érvelőbb volt, és hízelgőbb, szinte könyörgő.
EnglishIt is true that sometimes the clients of madame were not very reasonable, agreed Élise.
Az igaz, hogy az ügyfelek néha nem viselkedtek túl okosan hagyta helyben Elise.
EnglishHe hated lying to Caerid Lock, but there was no reasonable alternative open to him.
Gyűlölt hazudni Caerid Locknak, de nem kínálkozott más értelmes lehetőség.
EnglishIf I am not back within a reasonable time, return to Ingvald and report.
Ha kellő időn belül nem jövök vissza, menjetek vissza, és jelentsétek Ingvaldnak.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Ha Önök kidolgoznak egy ésszerű rendszert, azt mi támogatjuk és elismerjük.”
EnglishNevertheless, I think the Commission has found a reasonable balance in its proposal.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a Bizottság ésszerű egyensúlyt talált javaslatában.