EN

receptive {adjective}

volume_up
It was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
Samuel Taylor Coleridge költő volt, aki elsőként javasolta ezt a fogékony állapotot.
Nem valami fogékony közönség.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Úgy gondolom, hogy nagyon fogékony és nyitott biztos lesz, aki szorosan együttműködik majd a Parlamenttel.

Context sentences for "receptive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEven within the industrialized world, some areas are much more receptive than others.
Még az iparosodott világon belül is egyes területek sokkal befogadóbbak, mint mások.
EnglishThree words, endlessly repeated, dinning themselves hour after hour into receptive brains.
Ez a három szüntelenül ismétlődő szó zakatolt órák hosszat az érzékeny agyakban.
EnglishIt was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
Samuel Taylor Coleridge költő volt, aki elsőként javasolta ezt a fogékony állapotot.
EnglishIt has been shown that attitudes that made workers receptive...
Bebizonyosodott, hogy az a magatartás, ami fogékonnyá tette a munkásokat...
EnglishIf that were the case, a totem was no more than a symbol, a way to place the mind in a receptive frame.
Ebben az esetben a totem nem volt több egyszerű szimbólumnál, elmebeállítottságnál.
EnglishPrimarily the children,, for the children are more receptive to what I teach and have the time to learn.
Elsősorban a gyerekeket, mert a gyerek a legfogékonyabb, és neki van ideje tanulni.
EnglishIn her few brief conversations outside the firm, she'd found them amazingly receptive.
A néhány beszélgetésben, amelyeket a cégen kívül állókkal folytatott, meglepő fogékonysággal találkozott.
EnglishAlso, target countries are not always too receptive towards the conditional nature of EU assistance.
Ezen kívül a célországok nem mindig fogadják szívesen, hogy az EU-támogatás feltételekhez kötött.
EnglishI'm just going to completely relax, make myself open and receptive.
Próbálok tökéletesen nyugodt lenni, nyitott és befogadó.
EnglishOn the same lines, I welcomed that young people are the section of the population which is most receptive to ICT.
Hasonló okokból üdvözöltem, hogy a fiatalok a lakosságnak az IKT iránt leginkább fogékony rétege.
EnglishI believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Úgy gondolom, hogy nagyon fogékony és nyitott biztos lesz, aki szorosan együttműködik majd a Parlamenttel.
EnglishAs you know, the European Parliament has always been particularly receptive to the suffering of the African peoples.
Amint tudja, az Európai Parlament mindig is rendkívül fogékony volt az afrikaiak szenvedése iránt.
EnglishThe fire did not change him, make him more receptive.
A tűz nem változtatta meg, nem tette közlékenyebbé.
EnglishThey can be receptive to terrorist indoctrination, and Western Sahara may become a place from which terrorism is exported.
Fogékonyak lehetnek a terrorista eszmékre és a terrorizmus Nyugat-Szahara exportcikkévé válhat.
EnglishBy not being receptive to Parliament's hints, the Commissioner is helping to bury his own Directive.
Azáltal, hogy figyelmen kívül hagyja a Parlament javaslatait, a biztos úr saját irányelvének elhantolását segíti elő.
EnglishBut most of the time a ghost uses his organizing principles to appear to one receptive individual.'
Ám az esetek többségében arra használja szerveződési adottságait, hogy egy bizonyos fogékony személynek megjelenhessék.
EnglishI try my best to be receptive, but...
Minden erőmmel azon vagyok, hogy befogadjalak, de...
EnglishTheir faces were no longer receptive.
Semmiféle érdeklődés nem látszott már az arcukon.
EnglishThe Commission has always been receptive to the concerns expressed by Parliament and, indeed, shares most of them.
A Bizottság mindig fogékony volt a Parlament részéről kifejezett aggodalmak iránt, és valójában a legtöbbször osztotta is azokat.
EnglishYou will remain relaxed and receptive.

Synonyms (English) for "receptive":

receptive
reception