EN

reconstruction {noun}

volume_up
reconstruction (also: adaptation, revision, re-make)
EU cooperation has provided for humanitarian assistance but also for post-conflict aid for reconstruction and reconciliation.
Az uniós együttműködés keretében gondoskodtunk a humanitárius segítségnyújtásról és a konfliktus utáni segítségnyújtásról a helyreállítás és béketeremtés terén.
Finally, we must strengthen the 'disaster risk reduction' dimension and the link between emergency aid, reconstruction and development.
Végezetül pedig meg kell erősítenünk a "katasztrófakockázatok csökkentésének” dimenzióját, valamint a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés közötti kapcsolatot.
It discusses the aid to be granted to Italy for reconstruction after the earthquake, east-west relations, the Middle East and aid to be granted to Poland.
A napirenden szerepel: az olaszországi földrengés utáni helyreállítás támogatása, a Kelet–Nyugat kapcsolatok, a Közel-Kelet és a Lengyelországnak nyújtandó támogatás.
reconstruction
. - Madam President, we are also delivering on the reconstruction front.
A rekonstrukció frontján is teljesítünk.
A rekonstrukció nem elég.
A rekonstrukció befejeződött.
reconstruction (also: re-enactment)
reconstruction
reconstruction (also: restoration)
Coordination of humanitarian aid and reconstruction in Haiti (debate)
A Haitinek nyújtott humanitárius segítség és az újjáépítés koordinálása (vita)
We need to make greater efforts in the area of civil reconstruction.
Nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk a polgári újjáépítés területén.
Situation in Haiti one year after the earthquake: humanitarian aid and reconstruction (
A haiti helyzet egy évvel a földrengést követően: humanitárius segély és újjáépítés (
reconstruction
economic and financial reconstruction
gazdasági és pénzügyi újjászervezés

Synonyms (English) for "reconstruction":

reconstruction

Context sentences for "reconstruction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo arrive at the truth through the painstaking reconstruction of a false text.
Hogyan találjunk rá az igazságra egy hamis szöveg pontos rekonstruálása által?
EnglishAs President Préval says, reconstruction must be carried out more effectively.
Ahogy Préval elnök úr mondja, az újjáépítést hatékonyabban kell végrehajtani.
EnglishIn the reconstruction and development fund, EUR 2.4 billion overall has been lost.
Az újjáépítési és fejlesztési alapból összesen 2,4 milliárd euró veszett el.
EnglishParticularly disturbing are the reports of the reconstruction of the city of Kashgar.
Különösen aggasztóak a Kashgar városának rekonstrukciójáról szóló jelentések.
EnglishThe reconstruction of an infrastructure that has been widely damaged will take months.
A súlyosan megrongálódott infrastruktúra helyreállítása hónapokig fog tartani.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
Ezért az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe European Union must participate in this twin emergency and reconstruction effort.
Az Európai Uniónak részt kell vennie a mentési és újjáépítési kettős erőfeszítésben.
English(expenditure on new construction, extension, reconstruction and renewals)
(új építésekre, bővítésre, újjáépítésre és felújításokra fordított kiadások)
EnglishThis must be closely linked with other EU actions, such as reconstruction.
Ennek szoros kapcsolatban kell állnia a többi EU-akcióval, például a rekonstrukcióval.
EnglishThe regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
Az érintett régióknak sürgősen pénzre van szükségük a helyreállításhoz és megelőzéshez.
EnglishI came here, he said, because of the reconstruction and decoration of my apartment in London.
- Azért jöttem ide, mert bizonyos javításokat végeznek a lakásomban, Londonban.
EnglishI also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts.
Egyetértek, hogy az EU-nak aktív segítséget kell nyújtania Kína részére az újjáépítéshez.
EnglishAt present, one year after this awful earthquake, the country is still awaiting reconstruction.
Ma, a borzasztó földrengés után egy évvel az ország még mindig újjáépítésre vár.
English(SK) Expenditure related to construction or reconstruction can be controlled.
(SK) Lehetőség van az építkezésekkel és a felújításokkal kapcsolatos költségek ellenőrzésére.
EnglishSince then, where water had destroyed everything, reconstruction has had to take place.
Azóta azokon a területeken, ahol a víz mindent elpusztított, újjáépítést kellett kezdeni.
EnglishThe international community has promised USD 11.5 billion for the country's reconstruction.
A nemzetközi közösség 11,5 milliárd USD összeget ígért az ország újjáépítése céljából.
EnglishA gunshot injury needs a bit of patchwork, cellular bandages, and some reconstruction.
Lőtt sebnél mindössze némi foltozásra, sejtkötözésre és egy kis rekonstrukcióra van szükség.
EnglishWe have offered to switch this to reconstruction under review.
Felajánlottuk, hogy ezt felülvizsgálat mellett történő újjáépítésre módosítjuk.
EnglishOne is that we have got to move immediately from humanitarian aid to reconstruction.
Az egyik, hogy a humanitárius segítségnyújtásról haladéktalanul át kell térnünk az újjáépítésre.
EnglishThey may be able to provide some help in connection with the long-term reconstruction.
Ezekből a hosszú távú rekonstrukcióhoz lehet némi segítséget adni.