"redefinition" translation into Hungarian

EN

"redefinition" in Hungarian

EN

redefinition {noun}

volume_up

Context sentences for "redefinition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis combination requires a redefinition of the ways in which knowledge is transmitted and acquired.
Ez a kombináció megkívánja, hogy újradefiniáljuk a tudás átadásának és megszerzésének módjait.
EnglishAll this means is a redefinition of that identity.
Ez csak a személyazonosságod újrafogalmazása.
EnglishYet I would add that it is bound to be relatively difficult to negotiate a redefinition of the Guidelines among twenty-seven countries.
Még azt is megjegyzem, hogy jóval nehezebb lesz az irányelvek újrafogalmazása 27 ország között.
EnglishOne of these steps might be the redefinition of the EU budget to ensure our own funds to combat climate change.
Az egyik lépés az EU költségvetésének újradefiniálása lehet, hogy biztosítsuk az alapokat az éghajlatváltozás elleni harchoz.
EnglishJust as Quiddity wasn't in any conventional sense a sea, so Ephemeris demanded a redefinition of the word island.
Ahogyan a Quiddity sem volt tenger a szó szokványos értelmében, az Ephemeris is a sziget szó definíciójának újraértékelése után kiáltott.
EnglishWe are therefore seeking to play an active part in this strategic redefinition, as full partners in the Atlantic Alliance.
Ebben a stratégiai újradefiniálási folyamatban aktív szerepet kívánunk vállalni, az Atlanti Szövetség teljes értékű partnereiként.
EnglishThis double impact is occasioning a massive redefinition of the cultural market, a time when anyone is a potential author.
Ez a kettős hatás a kulturális piac komoly újraértelmezését teszi szükségessé, egy olyan korét, ahol mindenki egy potenciális szerző.
EnglishFirstly, the redefinition of the European agricultural model cannot neglect family-based small and medium-sized enterprises.
Először, az európai mezőgazdasági modell újra meghatározásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül a családi alapú kis- és közepes méretű vállalkozásokat.
EnglishThe new elements of this regulation are therefore more a coherent redefinition of the scope of the statistics than a series of sporadic additions.
E rendelet új elemei ezért inkább jelentik a statisztika hatókörének koherens újradefiniálását, mint szórványos kiegészítések sorozatát.
EnglishI hope the report will prove useful in politically determining and stimulating the redefinition of the European Union's role in international organisations.
Remélem, a jelentés hasznosnak bizonyul majd az Európai Unió nemzetközi szervezetekben betöltött szerepének politikai meghatározásában és ösztönzésében.
EnglishIn addition to the improvement of working and employment conditions for these occupations and the redefinition of career plans, a number of structural conditions also need to be met.
E foglalkozások munka- és foglalkoztatási körülményeinek javítása, és a karriertervek újbóli meghatározása mellett számos strukturális feltételnek is teljesülnie kell.
EnglishNowadays, we are witnessing a redefinition of that concept and a shifting of the centre of gravity to non-military factors which threaten stability and international security.
Napjainkban ezen elv újradefiniálásának és a súlypont nem katonai tényezők felé való áthelyeződésének szemtanúi vagyunk, amely a stabilitást és a nemzetközi biztonságot fenyegeti.