EN to refer
volume_up
[referred|referred] {verb}

The Committee shall also advise the Commission on any matter which the Commission may refer to it in relation to veterinary training.
(4) A bizottság ezenkívül tanácsokat ad a Bizottságnak minden olyan, az állatorvosképzéssel kapcsolatos ügyre vonatkozóan, amellyel a Bizottság hozzá folyamodik.
to refer (also: to corner, to peel, to screw, to slue)
The Commission has decided to refer those two Member States to the European Court of Justice.
A Bizottság úgy döntött, hogy ennek a két tagállamnak az ügyében az Európai Bírósághoz fordul.
üggyel vkihez fordul
Fortunately, the vote will refer to the proposal for a recommendation.
Szerencsére, a szavazás az ajánlással kapcsolatos javaslatra vonatkozik.
Naturally I do not refer to the sheets in a hotel such as this.”
Ez persze nem vonatkozik az ilyesféle szállodák lepedőire, mint ez.
It seems to be to Brussels: is everyone clear that the proposition is to refer it to Brussels?
Brüsszelre vonatkozik. Mindenki számára egyértelmű, hogy a javaslat Brüsszelre vonatkozik?
to refer (also: to impute)
to refer (also: to get up, to raise)
The Commission tends to refer to cleanly propelled vehicles generically.
A Bizottság gyakran utal a tiszta meghajtású járművekre úgy általában.
You refer to the right of asylum, to the right to international protection.
Utal a menedékjogra, a nemzetközi védelemhez való jogra.
In the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.
A Cseh Köztársaságban Ön gyakran utal úgy a Lisszaboni Szerződésre, mint szükséges rosszra.
to refer (also: to do, to place, to put, to put in)
I only regret that none of them refer to cultural policy.
Csak azt sajnálom, hogy egyik jelentés sem tesz említést a kultúrpolitikáról.
I wanted to hear you say that you would refer to the Charter of Fundamental Rights.
Azt is szerettem volna hallani Öntől, hogy említést tesz az Európai Unió Alapjogi Chartájáról is.
Besides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies.
Emellett a jelentés utalást tesz olyan feltételezésekre, amelyek a valóságban tévesek.
to refer (also: to identify)
This report does not refer to the guidelines for the EU general budget.
A jelentés nem hivatkozik az EU általános költségvetésére vonatkozó iránymutatásokra.
They both refer to an evaluation of the anti-corruption efforts in the Member States.
Mindkét dokumentum hivatkozik a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek kiértékelésére.
He is right to refer to truly shared political and social values.
Helyesen hivatkozik a ténylegesen közös politikai és társadalmi értékekre.
to refer (also: to mention)
Confronted with this situation, Mr Barrot, you refer to some key issues.
Ennek a helyzetnek a kezelésére, Barrot úr, ön említ néhány kulcsfontosságú kérdést.
So the regulation no longer refers to 'national' and 'international' services.
Így a rendelet többé már nem említ "belföldi” és "nemzetközi” szolgáltatást.
It seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
A jelek szerint a CETA jelentős privatizációt, deregulációt és átszervezést említ.
to refer
to refer (also: to aim, to target, to take aim)
'You're referring to the reception at your estate?' the driver asked, then shrugged.
- A fogadásra céloz a birtokán? - kérdezte a sofőr, majd vállat vont.
I think youre referring to the Nightingale, Benson cut In.
Azt hiszem, Fülemülére céloz vágott közbe Benson.
Ooh, I think Jake is referring to my medication, which I thought was confidential.
Ó, azt hiszem, Jake a betegségemre céloz, ami azt hittem bizalmas.
to refer
to refer

Context sentences for "to refer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
(ES) Elnök úr, mi is az eljárási szabályzat 177. cikkére szeretnénk hivatkozni.
EnglishLet me refer to just one institutional issue, to which Mr Rivellini also referred.
Hadd említsek csak egyetlen intézményi kérdést, amelyről Rivellini úr is szólt.
EnglishI particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
Különösen arra a javaslatra utalok, hogy a levágásokat vágóhidakon hajtsák végre.
EnglishSelect the database table or the database query that you want the field to refer to.
Válassza ki azt a táblát vagy adatbázis-lekérdezést, amelyre a mező hivatkozzon.
EnglishI refer, gentlemen, to the developing decline and fall of the Galactic Empire.
Ezt a drámát, uraim, úgy hívják, hogy a Galaktikus Birodalom hanyatlása és bukása.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I refer to the data protection agreement.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az adatvédelmi megállapodásról kívánok beszélni.
EnglishThe second issue I wish to refer to was also raised in some of the speeches made.
A második kérdést, amire utalni szeretnék szintén érintették néhány felszólalásban.
English. - Mr President, I urge us not to refer this back to the committee.
előadó. - Elnök úr, sürgetem magunkat, hogy ne utaljuk vissza a bizottsághoz.
EnglishHere, I would like to refer to the report by Mr Casa adopted earlier on here.
Itt szeretnék Casa úrnak a tisztelt Házban korábban elfogadott jelentésére utalni.
EnglishFor detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.
Ennél részletesebb adatokat magában a jelentésben találhat a tisztelt képviselő úr.
EnglishI would like to refer for a while to collective redress, which is very important.
Röviden szeretnék utalni a kollektív jogorvoslatra, amely rendkívül fontos.
EnglishFinally, I think that the proposal should not refer to Article 100 of the Treaty.
Végül úgy vélem, hogy a javaslatnak nem kellene a szerződés 100. cikkére hivatkoznia.
EnglishI refer here to the seas of the Gulf of Trieste and its large urban hinterland.
Itt a Trieszti-öböl vizeire és a nagy kiterjedésű mögöttes városi területre gondolok.
EnglishI will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Továbbítani fogom az ügyet az illetékesekhez, akik tájékoztatni fogják Önt.
EnglishIn the interests of saving time I will not refer to private communications.
Az idő rövidsége miatt itt most nem fogok kitérni a magánjellegű közleményekre.
EnglishI refer to the important statements that promote our southern agriculture.
A déli területeink mezőgazdaságát előmozdító fontos megállapításokra gondolok.
English(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
(ES) Elnök asszony! E nagyszerű jelentés három aspektusára szeretnék hivatkozni.
EnglishThe candidate may refer the opinion of a doctor of (1)OJ No C 140, 13.11.1974, p. 20.
A jelölt benyújthatja egy általa választott orvos véleményét az orvosi bizottsághoz.
EnglishI would like to refer to both of these speeches and answer them both specifically.
Mindkét felszólalást meg szeretném említeni, és külön megválaszolom őket.
EnglishWe think that the treaties are very clear when they refer to this issue.
Úgy gondoljuk, hogy a Szerződések nagyon világosan fogalmaznak ebben a kérdésben.