EN

reference {noun}

volume_up
It contains a single reference to the Ellcrys seed and the Bloodfire.
Egyetlen célzás az Ellcrys magjára és a Vértűzre.
His reference to the Argoud snatch of February and the consequent anger of Bonn brought a few smiles.
Az Argoud februári elrablására és a rákövetkező bonni méltatlankodásra tett célzás néhány mosolyt csalt az arcokra.
This was a kindly reference to the last adventure which had brought us together, and driven me to make him one of us.
Ez tapintatos célzás volt a legutóbbi kalandra, amely összesodort minket, és rávett engem, hogy áthozzam magunkhoz.
In the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
A javasolt naptárban utalás történik a 2009-es választás időpontjára.
The reference to 666 was a provocation, a bit of bravado from those fighting men.
A 666-ra való utalás provokáció, katonaemberekre valló hetvenkedés.
There is a reference to a wide range of new proposals for the end of 2008.
Számos új javaslatra történik utalás 2008 végéig.
RELATIONSHIP BETWEEN REFERENCE GRID AND VEHICLE'S PRIMARY REFERENCE MARKS
A JÁRMÛ PRIMÉR REFERENCIAJELEI ÉS A HÁORMDINENZIÓS KOORDINÁTARENDSZER KÖZÖTTI KAPCSOLAT
Nem tudom, mi lehet a kapcsolat a két dolog között.
3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.
A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.
reference
With regard to industry, the reference to 'legislative instruments' will not suffice.
Az ipar tekintetében a "jogalkotási aktusra” történő hivatkozás nem elegendő.
In the second part of that paragraph, there is a specific reference to the Arctic zone.
A bekezdés második részében külön hivatkozás található az Északi-sarkvidékre.
To select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
reference
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
Ez nyilvánvalóan nem semmi: gyakorlati eszköz és referencia-dokumentum.
LWAR = NOMINAL SOUND POWER LEVEL OF THE REFERENCE SOURCE , EXPRESSED IN DB ;
LWAr = a referencia hangforrás névleges hangteljesítményszintje dB-ben kifejezve;
Reference standards of the preparation and of the active substance must be available.
Csatolni kell a készítmény és a hatóanyag referencia-szabványait is.

Context sentences for "reference" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishTo use a football reference, let us remember Diego Maradona's handball incident.
Egy futballos hivatkozással élve, idézzük fel Diego Maradona kézzel szerzett gólját.
EnglishAdds the reference code for the selected bibliography entry to the Structure line.
Hozzáadja a kijelölt irodalomjegyzék-bejegyzés referenciakódját a Szerkezet sorhoz.
EnglishI therefore welcome in particular the report's reference to gender equality.
Ezért üdvözlöm különösen azt, hogy a jelentés foglalkozik a nemek egyenlőségével.
EnglishHowever, we do not see the case for including reference to the CCCTB in this report.
Azonban nem tűnik megalapozottnak, hogy a KKTA szerepeljen ebben a jelentésben.
EnglishLWAR = NOMINAL SOUND POWER LEVEL OF THE REFERENCE SOURCE , EXPRESSED IN DB ;
LWAr = a referencia hangforrás névleges hangteljesítményszintje dB-ben kifejezve;
EnglishNow, you can see Africa's total debt there and the U.K. budget deficit for reference.
Itt van Afrika teljes adóssága és az UK költségvetési hiánya összehasonlításként.
EnglishRyan won- dered if it were an historical reference ... or a toast to the event?
Ryan egy pillanatra elgondolkodott, mi volt ez: történelmi visszapillantás?
EnglishIf anything comes in with this operation-reference number, bring it to me immediately.
Ha válasz érkezik ezzel a továbbítási számmal, haladéktalanul küldje át hozzám.
EnglishSecondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
Másodsorban, az állásfoglalás utal a CIA-re és a foglyok rendkívüli kiszolgáltatására.
EnglishIncludes a reference in the footnote about the numbering of the continuation pages.
A lábjegyzetben hivatkozást helyez el a folytatólagos oldalak számozásáról.
EnglishSelect the option field for which you want to assign the reference value.
Válassza ki azt a rádiógombot, melyet a hivatkozott értékhez kíván hozzárendelni.
EnglishWith regard to industry, the reference to 'legislative instruments' will not suffice.
Az ipar tekintetében a "jogalkotási aktusra” történő hivatkozás nem elegendő.
EnglishHe touched his temple, his forehead, as though making some reference to his brain.
Megérintette a halántékát és a homlokát, mintha az agyára próbálna utalni.
EnglishMr President, I would like to make a few comments in reference to this debate.
Elnök úr, szeretnék néhány észrevételt tenni ezzel a vitával kapcsolatban.
EnglishThe compromise replaces the reference to 'national markings' with 'other markings'.
A kompromisszum a "nemzeti jelöléseket” "egyéb jelölésekkel” helyettesíti.
EnglishAnd there was a reference to a larger group that wants the pasture all for itself.
És utaltak a szövegek egy nagyobb csoport-ra is, amely magának akarja az egész legelőt.
EnglishHe pluck a thick medical reference book from one of the shelves a handed it to Julie.
Nála teljes egészében kifejlődött mindkét nem külső és belső szervrendszere.
EnglishIn my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
Véleményem szerint a rugalmasságnak teljesen eleget tesz az egy éves referencia-időszak.