Context sentences for "to refine" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTo refine your psychohistory in the light of new events and new discoveries.
Hogy az új események és felfedezések fényében finomítson a pszichohistóriáján.
EnglishIt is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Ahol csak lehet, tökéletesíteni, csökkenteni és helyettesíteni kell az állatkísérleteket.
EnglishMarshal Luo, your army needs oil to refine into diesel fuel and jet fuel, does it not?
Lo marsall, az ön csapatainak kőolajra van szükségük, hogy gázolajat és benzint finomítsanak, nem igaz?
EnglishI should send Vara Liso with you on your rounds now, just to refine the hunt.
Azt hiszem, a biztos siker érdekében jobb lenne, ha szólnék Vara Lisónak, kísérje el magukat a vadászatra.
EnglishWhen we relaunched the Lisbon Strategy in 2005, we sought to refine it in a number of different ways.
Amikor 2005-ben újraindítottuk a lisszaboni stratégiát, sokféleképpen próbáltuk azt csiszolni.
EnglishWe will continue to refine the clear and methodologically sound approach we have advanced.
Az általunk ismertetett világos és módszertani szempontból helyes megközelítés pontosításával fogjuk folytatni.
EnglishFrom the point of view of transport policy, our legislative task now is to refine the framework conditions.
A közlekedési politika szempontjából jogalkotási feladatunk most a keretfeltételek finomítása.
EnglishWe all want to work together to refine, reduce and replace animal testing.
Mindannyian azért kívánunk együtt dolgozni, hogy finomítsuk, csökkentsük és mással helyettesítsük az állatkísérleteket.
EnglishConstraintsRefine your query by writing additional constraints such as ([X-KDevelop-Scope]='Global')).
FeltételekA lekérdezés tovább finomítható újabb feltételek megadásával, pl.: ([X-KDevelop-Scope]='Global')).
EnglishThat we can discover the metals, mine them, refine them, machine them, and build the necessary machinery?
Hogy felfedezzük, kibányásszuk, finomítjuk s végül megmunkáljuk az anyagokat, s megépítjük az ehhez szükséges gépeket?
EnglishThe Commission is pressing industry to refine this information so that transparency for regulators is improved.
A Bizottság szorgalmazza a szektorban az információ finomítását, hogy a felügyelők számára az átláthatóság tovább erősödjék.
EnglishYou can refine the search below:
EnglishWe can also examine how sustainable economic development in Europe is progressing and how we can refine our environmental policy.
Azt is megvizsgálhatjuk, hogyan halad Európában a gazdasági fejlődés, és hogyan finomíthatjuk környezetvédelmi politikánkat.
EnglishTo enable us to cope with current and future problems, new indicators need to be devised which will complement and further refine GDP.
A jelenlegi és várható nehézségek leküzdéséhez új mutatókat kell kidolgozni, amelyek kiegészítik és tovább pontosítják a GDP-t.
EnglishRiccardo took over to refine the expression, to deepen the eyes and work a sorcery on the tongue so I seemed about to speak.
Riccardo nekilátott, hogy finomítsa a kifejezést, árnyalja a szemet, és valami olyan boszorkányságot művelt a szájjal, hogy az majdnem megszólalt.
EnglishHe leaned forward so close to the ten-inch radar scope that his oxygen mask almost touched it, then tried to refine his crosshair replacement.
Annyira közel hajolt az ernyőhöz, hogy az oxigénmaszkja szinte súrolta a képernyőt, szerette volna finomítani a keresztszál állását.
EnglishThe Commission is actively engaged in practical work to refine the existing volcanic ash avoidance methodologies in aviation.
A Bizottság aktívan részt vesz a közlekedésben használatos, a meglévő vulkáni hamu elkerülésére szolgáló módszerek finomítását célzó gyakorlati munkában.
EnglishWe need to refine our criteria at all levels of governance so that we can accurately gauge the needs and aims of regional development.
A kormányzás minden szintjén finomítanunk kell kritériumainkat annak érdekében, hogy pontosan felbecsülhessük a regionális fejlesztés szükségleteit és céljait.
EnglishAt that time, the Commission lost no time in presenting proposals in this regard, and we also put a few things down on paper - which we now need to refine.
A Bizottság akkor haladéktalanul benyújtotta a vonatkozó javaslatokat, és mi is papírra vetettünk egy-két dolgot - ezeket kell most finomítanunk.
EnglishBecause he himself was very close to perfect, perhaps now that he had collected all the parts of an ideal woman, he should make it his goal to refine himself that final degree.
Mivel már csaknem eljutott a tökéletesség legfelső fokára, talán most, hogy összegyűjtötte az eszményi nő összes testrészét, képes lesz elérni a végső célját.