Context sentences for "registering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor a moment she glanced at Lori, registering no surprise at her presence.
Egy pillanatra Lorira nézett, de nem mutatott meglepetést, hogy itt látja.
EnglishKim clicked round the self-registering turnstile; the old man followed and halted amazed.
Kim belépett a kapun; az öreg követte, és álmélkodva torpant meg.
EnglishIf Blane’s respiration rate is elevated at all, it’s not registering on the tape.
Blane légzése normális maradt, legalábbis a felvételen nem hallatszik, hogy felgyorsult volna.
EnglishThe procedure for registering a name generally takes several years.
Egy név regisztrációjának a folyamata általában több évig tart.
EnglishAuthentication successful, registering new account...
A felhasználóazonosítás sikeresen megtörtént, kezdődik az azonosító regisztrálása...
EnglishHe added: We circularised the hotels -- nobody registering as Martine Crackenthorpe anywhere.
Végigjártuk a többi szállodát is; sehol senki sem jelentette be magát Martine Crackenthorpe néven.
EnglishAt the same time we are electronically registering a change in our vote to the counter-proposal.
Ugyanakkor elektronikusan regisztráljuk az ellenjavaslatra vonatkozó szavazatunk megváltoztatását.
EnglishI'd never seen eyes so big with fear, but it was obvious that they weren't registering anything.
Még sosem láttam a félelemtől ennyire nagyra nyílt szemet, de nyilvánvaló volt, hogy semmit nem lát.
EnglishShe arrived last Tuesday, registering from New York.
A hölgy múlt csütörtökön érkezett, a bejelentő szerint New Yorkból.
EnglishIt is clearly essential to harmonise legislation at a European level in the area of registering drugs.
Teljesen egyértelmű, hogy a gyógyszerek engedélyeztetése területén szükség van a jogszabályok összehangolására.
EnglishIn the meantime every Dane registering in Paris tonight will be checked personally first thing in the morning.
Addig is, holnap reggel mindenekelőtt igazoltatni kell minden egyes Párizsban tartózkodó dán állampolgárt.
EnglishLeasers may also be reluctant to agree to your registering the car in another EU country.
Ezen túlmenően a lízingbe adó fél sem egyezik bele feltétlenül abba, hogy Ön a gépkocsit egy másik uniós országban regisztráltassa.
EnglishWhile registering, the organisms will also have to subscribe to the code of conduct available on this same website.
Regisztrációkor a szervezeteknek a nyilvántartás weboldalán található magatartási kódexet is el kell fogadniuk.
EnglishThats something rare, Ignacio said, the wreckage of his stitched and overstitched face registering something close to wonder.
Ilyet nem szoktak csinálni mondta Ignáció, és összevissza varrt arcára álmélkodásszerű kifejezés ült ki.
EnglishREACH was about evaluating chemicals, finding out whether they are dangerous and registering them.
A REACH a vegyi anyagok értékeléséről szólt, vagyis arról, hogy kiderítsük, veszélyesek-e, és a vegyi anyagok regisztrációjáról szólt.
EnglishApplications for registering or amending details must be submitted electronically by the company's legal representative.
A cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmet elektronikus úton kell benyújtania a társaság jogi képviselőjének.
EnglishYou just sat there, ten hours a day, six hours on Thursdays, handing out books, registering them, and receiving twopences.
Gordon ott ült napi tíz órát, csütörtökönként hatot, kiadta és följegyezte a könyveket, beszedte a kétpennyket.
EnglishRegistering images in a split second.
Azonosítani képeket a másodperc tört része alatt.
EnglishSince Portuguese registration tax can be very expensive, it's definitely worth Alex and Flora registering on time.
Mivel a portugál regisztrációs adó összege jelentős, mindenképp érdemes Alexnek és Florának idejében bejegyeztetni autójukat.
EnglishA solitary guest was registering.
Egy magányos vendég jelentkezett be a portán.