EN

relatively {adverb}

volume_up
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Ezzel szemben Bahrein egy viszonylag modern és progresszív alkotmányos monarchia.
We made a relatively clear statement on this at the end of the summit.
A csúcstalálkozó végén viszonylag egyértelmű nyilatkozatot tettünk e tárgyban.
It is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Az érintett kérdésekben viszonylag egyszerű javaslatokkal élni, azokat végrehajtani.

Context sentences for "relatively" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
Ami a szociális kérdéseket illeti, viszonylag nehéz lesz a nyugdíjak biztosítása.
EnglishEven at her relatively early age, Devonet was always ready to test her skills.
Devonet viszonylag zsenge kora ellenére is készen állt próbára tenni képességeit.
EnglishIt was eight o'clock now, and outside it was still relatively cool - 77 degrees.
Nyolc óra volt ekkor, s még viszonylag hűvös volt odakinn: alig huszonöt fok.
EnglishIn contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Ezzel szemben Bahrein egy viszonylag modern és progresszív alkotmányos monarchia.
EnglishI think you will agree that that is a relatively uninformed supposition.
Kérdés: Vélhetően egyetért abban, hogy ez meglehetősen tájékozatlan megközelítés.
EnglishAlso, curare is relatively painless, and Mr. Beaufort suffered a great deal.
A nyílméreg egyébként nemigen okoz fájdalmat, Mr. Beaufort pedig sokat szenvedett.
EnglishThe concept of skiemik is relatively simple and quite bereft of mysticism or symbol.
A sklemik fogalma viszonylag egyszerű és hiányzik belőle minden miszticizmus.]
EnglishBut if we happen to be Alphas, our bottles are, relatively speaking, enormous.
De ha történetesen Alfák vagyunk, a palackjaink, viszonylagos értelemben, hatalmasak.
EnglishToday, this is particularly affecting countries that have relatively weak economies.
Jelenleg ez leginkább a viszonylag gyenge gazdasággal rendelkező országokat érinti.
EnglishWe have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
Nálunk viszonylag magas az egy főre jutó alkoholfogyasztás, de kevesebb a szélsőség.
English'Okay,' he said, and after that he held relatively still while I extracted the stinger.
- Jó - mondta, és aránylag rendesen meg is nyugodott, míg kihúztam a fullánkot.
EnglishOn considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
A jelöltek mérlegelése során néhányan kifogásolhatják a jelöltek viszonylag magas korát.
EnglishThis is not a lot of money, but it is good money, as it can be used relatively flexibly.
Nem sok pénz, de jó konstrukció, mert viszonylag rugalmasan lehet felhasználni.
EnglishWe want to know how likely, or relatively how likely, two different explanations are.
Szeretnénk tudni, hogy mennyire valószínű egymáshoz képest, két különböző magyarázat.
EnglishSo Tidying Up Art, I mean, I have to say, that's a relatively new term.
Szóval, a Rendrakás a Múvészetben, hogy úgy mondjam, egy viszonylag új fogalom.
EnglishThen it was bucketing onward, now chasing a single pair of relatively fresh tire tracks.
Azután tovább csúszkáltak, most már csak egy viszonylag friss keréknyomot követve.
EnglishAt the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.
Jelenleg viszonylag kevés motorüzemanyagot állítanak elő ehető terményekből Európában.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Az érintett kérdésekben viszonylag egyszerű javaslatokkal élni, azokat végrehajtani.
EnglishThe idea of fragility is not new, though the international debate is relatively recent.
A bizonytalanság nem új jelenség, de a nemzetközi vita viszonylag új keletű.
English(EL) Mr President, Commissioner, the negotiations in Cancún were relatively successful.
(EL) Elnök úr, biztos úr! A cancúni tárgyalások viszonylag sikeresek voltak.

Synonyms (English) for "relatively":

relatively
relativity
related
English
relative