EN

reluctantly {adverb}

volume_up
She was the last to leave, Meredith Blake replied reluctantly.
Meredith Blake kelletlenül válaszolt: - Õ hagyta el utolsónak a laboratóriumot.
They tinkled, stopped, then reluctantly, torpidly, they managed a few tinkles more.
Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül, nehézkesen csilingelt még néhányat.
Reluctantly, Tritch followed, stopping briefly to pass an instruction to Trin.
Tritch odavetett néhány szót Trinnek, majd kelletlenül követte Planchot.
reluctantly (also: grudgingly, unwillingly)
Unheeding Gandalf rode on into the mist, and reluctantly they followed him.
Gandalf habozás nélkül továbblovagolt a ködbe, a többiek vonakodva követték.
Somewhat reluctantly Tamas allowed the landlord a glimpse of the green pearl.
Tamas némileg vonakodva megengedte, hogy a fogadós rápillantson a gyöngyre.
Reluctantly David secreted the volume in the pocket of his windbreaker.
David vonakodva viharkabátja zsebébe csúsztatta a könyvet.
reluctantly
It is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
Ez az oka annak, hogy a konzervatívok, bár nem szívesen, de a jelentés ellen szavaztak.
. - I voted in favour of this very reluctantly.
. - Én nagyon nem szívesen szavaztam a határozat mellett.
We're trying to run interference and, reluctantly, I am asking for your help.
Mi megpróbálunk segiteni, és bár nem szívesen, de a segítségedet kérem.

Context sentences for "reluctantly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEnough talk for now, I fear, Elminster was saying reluctantly, raising his staff.
- Mára elég volt, attól tartok - mondta vonakodva Elminster, és megemelte a botját.
EnglishLady Joysil Ambrur stood sipping wine and watching her servants reluctantly depart.
Joysil Ambrur állva szopogatta a borát, és nézte, amint odébb állnak a szolgái.
EnglishFor a moment, he reluctantly admired Saul for being more clever than he'd expected.
Egy pillanatra Eliot szinte csodálta Sault, amiért ügyesebb volt, mint hitte.
EnglishReluctantly Marty cut a piece of the slice in front of him, and tasted it.
Marty vonakodva levágott egy darabot az előtte fekvő szeletből, és megkóstolta.
English'Eighty-nine,' he corrected, and reluctantly allowed the speed of the SUV to fall.
Csak száznegyven! - mondta ismét Dylan, és lassan levette lábát a pedálról.
EnglishThe heels of the slippers moved reluctantly over the jacquard surface, not with it.
A papucs sarka vonakodva moccant arrébb a szöveten, nem együtt mozgott a zsámollyal.
EnglishSomewhat reluctantly Tamas allowed the landlord a glimpse of the green pearl.
Tamas némileg vonakodva megengedte, hogy a fogadós rápillantson a gyöngyre.
EnglishAt last, reluctantly, she admitted that Mr. Garamalkis was on the premises.
Végül, vonakodva bár, de elismerte, hogy Mr. Garamalkis a házban tartózkodik.
EnglishThey tinkled, stopped, then reluctantly, torpidly, they managed a few tinkles more.
Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül, nehézkesen csilingelt még néhányat.
EnglishIt is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
Ez az oka annak, hogy a konzervatívok, bár nem szívesen, de a jelentés ellen szavaztak.
EnglishShe let me go reluctantly, and I was troubled, deeply, by the expression in her eyes.
Claudia vonakodva engedett el, és én nagyon nyugtalan voltam riadt tekintete láttán.
EnglishUnheeding Gandalf rode on into the mist, and reluctantly they followed him.
Gandalf habozás nélkül továbblovagolt a ködbe, a többiek vonakodva követték.
EnglishJessie reluctantly realized that there were two questions there, not one.
Jessie mogorván elismerte, hogy nem egy kérdéssel áll szemben, hanem kettővel.
EnglishReluctantly, Tritch followed, stopping briefly to pass an instruction to Trin.
Tritch odavetett néhány szót Trinnek, majd kelletlenül követte Planchot.
EnglishCornered, Mr Entwhistle reluctantly told the tale of Cora's remark at the funeral.
Entwhistle úr, akit sarokba szorítottak, vonakodva előadta Cora kiszólásának történetét.
EnglishNow, Member States are dragging their feet and implementing only reluctantly and late.
Ma pedig a tagállamok lemaradoznak, és vonakodva, késlekedve hajtják végre.
EnglishPanamon stared incredulously at his silent companion, then reluctantly lowered his weapons.
Panamon csodálkozva nézett néma társára, azután kelletlenül leengedte fegyverét.
EnglishAt last Tony nodded - reluctantly, Sandy thought - and handed over the camera.
Végül Tony bólintott - Sandy véleménye szerint kelletlenül -, és átadta a fényképezőgépet.
EnglishWe're trying to run interference and, reluctantly, I am asking for your help.
Mi megpróbálunk segiteni, és bár nem szívesen, de a segítségedet kérem.
EnglishShe took Gifford by both arms, and reluctantly Gifford looked up into her face.
Megfogta a két karját, és az asszony, lassan, vonakodva fölnézett rá.

Synonyms (English) for "reluctant":

reluctant
English
reluctance