EN

remark {noun}

volume_up
In his mind he went back over the immediate sequence to that unfortunate remark.
Az ügyvéd felidézte magában a mai szerencsétlen megjegyzés közvetlen hatását.
The remark, however, started Miss Bunner on another train of thought.
De a megjegyzés egészen más irányba terelte Miss Bunner gondolatait.
This remark bore the fruit it had been planted to produce.
A megjegyzés hatásosabbnak bizonyult, mint az várható lett volna.
And here one very valuable remark was spoken by one of the neighbours, Mrs Hemming.
És itt igen értékes észrevétel hangzott el az egyik szomszéd, Mrs. Hemming részéről.
One last remark about the aquaculture problems.
Egy utolsó észrevétel az akvakultúra-kérdésről.
'That is a very interesting remark,' sneered a voice, softer than the others but more evil.
- Ez nagyon érdekes észrevétel - gúnyolódott egy hang, amely lágyabb volt a többinél, de semmivel sem kevésbé gonosz.

Context sentences for "remark" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe last remark was undoubtedly barbed, and found Somervale with deadly accuracy.
Az utóbbi megjegyzéssel kétségtelenül Somervale-t vette célba és el is találta.
EnglishIn his mind he went back over the immediate sequence to that unfortunate remark.
Az ügyvéd felidézte magában a mai szerencsétlen megjegyzés közvetlen hatását.
EnglishMarty picked up one of the open bottles and sniffed it, ignoring the remark.
Marty, tudomást sem véve a megjegyzésről, felkapott egy palackot és beleszagolt.
EnglishEverywhere you met with the same perfunctory remark: This warterrible, isnt it?
Mindenütt ugyanazzal a közönyt kifejező kérdéssel találkozott: Szörnyű ez a háború.
EnglishWhen a friendly solution is not possible I close the case with a critical remark.
Amikor nincs lehetőség békés megoldásra, kritikai megjegyzéssel zárom le az esetet.
EnglishHow remark- able, he thought, to see the government acting in an efficient manner.
Milyen figyelemre méltó, gondolta, hogy a kormány ilyen hatékonyan cselekszik.
EnglishPrime Minister, I was very pleased with a remark you made concerning Turkey.
Miniszterelnök úr! Nagyon örültem a Törökországgal kapcsolatos észrevételének.
EnglishI would be happy to receive from you an expansion and clarification of this remark.
Hálás lennék, ha bővebben kifejtené és megmagyarázná nekem ezt a megjegyzést.
EnglishNo need to let her guess that he had paid any attention to her silly remark.
Nem szükséges, hogy Cora sejtse, mennyire foglalkoztatják ostoba kijelentései.
EnglishAnd here one very valuable remark was spoken by one of the neighbours, Mrs Hemming.
És itt igen értékes észrevétel hangzott el az egyik szomszéd, Mrs. Hemming részéről.
EnglishI would like to make one more general remark which also applies to Macedonia.
Még egyetlen általános megjegyzést szeretnék tenni, amely Macedóniára is vonatkozik.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Ma egy különös megjegyzést engedek meg magamnak, mivel van még egy kis időnk.
EnglishWith that remark, two tall, thin figures emerged from the growing gloom.
Szinte végszóra, két magas, vékony alak bukkant ki az egyre növekvő sötétségből.
EnglishYou're still a condescending fucker, Kissoonó was Tesla's parting remark.
- De attól még egy utolsó seggfej vagy, Kissoon... - volt Tesla búcsú-megjegyzése.
EnglishKidder had made the same remark about ten times in the last few days.
Mrs. Kidder az utóbbi időben napjában legalább tízszer jutott erre a következtetésre.
EnglishCornered, Mr Entwhistle reluctantly told the tale of Cora's remark at the funeral.
Entwhistle úr, akit sarokba szorítottak, vonakodva előadta Cora kiszólásának történetét.
EnglishI feel this is an insult to me and I call on him to withdraw his remark.
Ezt rám vonatkozó sértésnek érzem, és felszólítom, hogy vonja vissza megjegyzését.
EnglishThe optimism to which the Minister's remark had given birth fund the table vanished.
A miniszter szavai nyomán fellélegző optimizmus egy csapásra semmivé lett.
EnglishI would like to make a second remark to Mrs Swinburne, but not just to her.
Szeretnék még egy második megjegyzést intézni Swinburne asszonyhoz, de nem csak hozzá.
EnglishI would like to make a brief remark regarding the principles that guide our efforts.
Szeretnék rövid megjegyzést tenni az erőfeszítéseinkre irányadó elvekről.

Synonyms (English) for "remark":

remark
remarkable
remarkably