"remnant" translation into Hungarian

EN

"remnant" in Hungarian

EN

remnant {noun}

volume_up
Lancelet laid down the remnant of a piece of bread and honey and looked past her at the corner of the room.
Lancelet letette maradék mézes kenyerét, és a szoba sarkába nézett Morgaine mögé.
Hargoth turned and went, his priests and the remnant of his warriors following after.
Hargoth megfordult, és papjai meg maradék harcosai élén elvonult.
How will the remnant minority react to being left out?
Vajon mit tenne ekkor a maradék, a kisebbség?
What I had known was a stately remnant, a wounded shell.
Amit én ismertem, az már csak egy magasztos maradvány volt, egy törött kagylóhéj.
Then Im surprised, since there are plenty of remnants in these lands.
Meglep, mert ezen a vidéken rengeteg maradvány található!
Today most sophonts believe the six were racial remnants not yet finished `stepping off into a later stage of evolution.
Ma a legtöbb szofont úgy véli, ez a hat nemzetség faji maradvány volt, amely még nem lépett át az evolúció egy későbbi szakaszába.

Context sentences for "remnant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTheyd taken wounds - no, the remnant that was Udinaas corrected, Ive taken wounds.
Megsebesültek nem, javította ki magát Udinász megmaradt ép esze, én sebesültem meg.
EnglishRemnant cults still existed in secret corners of the galaxy to this very day.
Ezeknek a szektáknak a maradványai még mindig léteztek a galaxis távoli, eldugott részein.
EnglishHargoth turned and went, his priests and the remnant of his warriors following after.
Hargoth megfordult, és papjai meg maradék harcosai élén elvonult.
EnglishOnly in Powhatan’s voice did there seem to be a remnant of calm.
Powhatan hangja azonban különös módon mégis higgadtságról tanúskodott.
EnglishFletcher had told her there might be a living remnant of the Great Work left.
Fletcher annak idején közölte vele, hogy valószínűleg bele fog botlani a Nagy Mű élő emlékezetébe.
EnglishBy morning the crests of the Great Eyrie showed scarcely the least remnant of its cloud of smoke.
Négy óra felé a Nagy Sasfészek peremén már csak halvány fények látszottak.
EnglishWhat I had known was a stately remnant, a wounded shell.
Amit én ismertem, az már csak egy magasztos maradvány volt, egy törött kagylóhéj.
EnglishIs a remnant of a race of -- a very evolved race of entertainers.
Egy olyan faj maradványa -- egy nagyon fejlett szórakoztatófaj volt.
EnglishWhispering faintly, the tattered remnant of his creature drifted forward purposefully.
Elhaló hangon suttogva és sziszegve teremtményének megtépázott maradványa céltudatosan előrelebegett.
EnglishLancelet laid down the remnant of a piece of bread and honey and looked past her at the corner of the room.
Lancelet letette maradék mézes kenyerét, és a szoba sarkába nézett Morgaine mögé.
EnglishThe words pressed upon him, soundless, with her last remnant of strength.
Hangtalanul, az ereje utolsó maradékával üzent a férfinak.
EnglishThe side battle amongst all the remnant forces seems to have moved away from the planet, a Paha warrior reported.
A maradék erők közti mellékharc elmozdult a bolygóról jelentette a paha harcos.
EnglishWith a remnant of my rational mind, I saw that the suitcase was filled with money, but what did it matter?
Józan eszem utolsó foszlányával láttam, hogy a bőrönd tömve van pénzzel, de kit érdekelt?
EnglishMorgaine pushed aside the remnant of gravy-soaked oatcake.
Morgaine félretolta a pecsenyelétől csöpögő zablepény maradékát.
EnglishAnd this, this remnant of your corpse I'll return to the earth.
Tetemednek ezt a maradványát pedig visszaadom a földnek.
EnglishThe remnant whale populations were saved by technological innovators and profit-maximizing capitalists.
A maradék bálna-populációkat a technológiai újítók mentették meg, valamint profitra törekedő kapitalisták.
EnglishBefore, he had fought against the money-code, and yet he had clung to his wretched remnant of decency.
Előtte is harcolt ugyan a pénz törvénye ellen, de ugyanolyan erővel ragaszkodott kevéske maradék méltóságához.
EnglishOr perhaps it orbits near a supernova remnant.
Vagy ha túlságosan közel kering egy szupernóva-maradványhoz.
EnglishThey were firing behind them as they came, unmistakably some remnant of a broken force on the run and hardly pressed.
Visszafelé lövöldöztek, ami egyértelművé tette, hogy egy megvert sereg menekülő maradványát alkotják.
EnglishHow will the remnant minority react to being left out?
Vajon mit tenne ekkor a maradék, a kisebbség?

Synonyms (English) for "remnant":

remnant