Context sentences for "rendering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd he's already out of the q-zone, rendering anything you do here meaningless.'
És ő már kijutott a q övezetből, így értelmetlen minden, amit csináltatok.
EnglishIn fact, I found a very nice rendering of it here in the... library the other day.
Ami azt illeti találtam egy nagyon érzékletes rajzot erről... a könyvtárban néhány napja.
EnglishSkilled translators were rendering the conversation into their native tongue.
Szakavatott tolmácsok fordították anyanyelvükre a stúdióbeszélgetést.
EnglishThe greeting was traditional, but Athabasca's rendering of it sounded hollow and forced.
Ez volt a hagyományos üdvözlési forma, de az ő szájából kényszeredetten és üresen hangzott.
EnglishHe resumed his impersonation of a bumblebee with a rendering of Let's All Go Down the Strand.
És a Menjünk le a Strandre mindahányan elzümmögésével ismét dongó képét öltötte magára.
EnglishIt didn't make the fright go away, but it went a long way toward rendering the fright manageable.
Ettől nem múlt ugyan el a rémülete, a félelme, de sokkal kezelhetőbbé vált.
EnglishAnd he says, "It's not about a scientific rendering of a sheep.
Ekkor azt mondja: "Ez nem a birka egy tudományos megjelenítési formája.
EnglishYet it was rendering me helpless and bringing only the sweetest tears.
Nem boldogság volt, nem bánat volt, mégis lefegyverzett, és a legszelídebb könnyekre fakasztott.
EnglishThe cave will be dark anyway, rendering vision useless.
A barlangban amúgy is sötét lesz, így a hagyományos látás hatástalan lesz odabent.
EnglishI gazed on the bright, elegant rendering of the arrest of Christ in the Garden of Gethsemane.
Ez a freskó azt ábrázolta derűs eleganciával, amikor Krisztust letartóztatják az Olajfák Hegyén.
EnglishEvery one to his taste - free rendering from Virgil, said the tutor.
- Minden zsák megtalálja a foltját, Vergilius után szabadon - ékelődött az egyik vendég, egy házitanító.
EnglishNevertheless, rendering Mors Planch unconscious required greater force than any of the others.
Viszont Mors Planch elkábításához nagyobb erőre volt szükség, mint a többiek harcképtelenné tételéhez.
EnglishThe oval shadow of the planet lay across the rings, rendering the transparent inner ring invisible.
A gyűrűkre rávetődött a bolygó ovális árnyéka, amitől az áttetsző belső gyűrű láthatatlanná vált.
EnglishThere's not much profit involved in randomly rendering reLlatives down to dog-meat, is there?'
Nem sok haszon származik belőle, ha az ember válogatás nélkül kutyaeledelt csinál a rokonaiból, nem igaz? l
EnglishThe institution of heavy and unhealthy labour is rendering hundreds of thousands of Greek workers useless.
A nehéz és egészségtelen munka bevezetésével görög munkavállalók százezrei váltak feleslegessé.
EnglishWhile his enemy screamed, he ripped the cable out of its housing, rendering the harness permanently useless.
Amikor ellenfele felsikoltott, kitépte a kábelt a házából, tartósan használhatatlanná téve a hámot.
EnglishHe pulled the top sheet back to reveal an artist's rendering of a rather splendid Planned Unit Development.
Azzal eltávolította a felső papírlapot, s máris előkerült egy valóban pazar új üzleti és lakónegyed művészi rajza.
EnglishBut Treebeard: that is only a rendering of Fangorn into the Common Speech; yet you seem to speak of a person.
Szilszakáll: ez csak a Fangorn szójelentése a Közös Nyelven, te viszont úgy beszélsz róla, mintha személy lenne.
EnglishIt's a rendering I found in the Capponi Library.
A metszet, amit a Capponi Könyvtárban találtam.
EnglishAnd then an artist came to them -- this is a true artist's rendering -- he wants to build a 55-foot tall lava lamp in the center of town.
Azután egy művész elment hozzájuk - ez tényleg egy művészi megjelenítés - szeretne egy kb.

Synonyms (English) for "rendering":

rendering