EN

to represent [represented|represented] {verb}

volume_up
Converts text string that represents a value to the real value.
Szöveges formában megadott értéket számmá alakít.
There is a carved ivory from China representing a rat sucking an egg; and there is last - ah ha! - a ball of crystal as big as a bean set on a gold leaf.'
Van egy faragott kínai elefántcsont, mely egy patkányt ábrázol, amint tojást szürcsöl, és végül egy kristálygolyó, akkora, mint egy babszem, arany levélbe foglalva...
This coefficient represents a percentage calculated in relation to the initial weight of the ceramic material.
Ez az együttható a kerámia anyag kezdeti súlyához viszonyított százalékot mutat.
The report represents a turning point as the European Union shows flexibility in solving a problem that several Member States are faced with.
A jelentés fordulópontot jelent, mivel az Európai Unió rugalmasságot mutat egy olyan probléma megoldásában, amellyel több tagállam szembesül.
That represents an increase of 12% compared to 2006 and almost 35% compared to 2005, and the trend so far this year suggests a further increase.
Ez 2006-hoz viszonyítva 12%-os, 2005-höz viszonyítva pedig 35%-os növekedést jelent, és az idei tendencia is további emelkedést mutat.
to represent

Context sentences for "to represent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change.
Az ugandai törvénymódosítási javaslatok valóban radikális változást jelentenek.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Ha ezt a módosítást elfogadják, az a demokrácia szempontjából visszalépést jelent.
EnglishThe new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
Az új egységkormánynak valóban a tunéziai társadalom akaratát kell képviselnie.
EnglishFor this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
Ezért a statisztikai adatok a politikai kialakításának jelentős elemeit képezik.
EnglishA failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
Véleményem szerint a követelmények be nem tartása nem jelent megkülönböztetést.
EnglishMadam President, I represent Scotland, one of Europe's primary maritime nations.
Tisztelt elnök asszony! Skóciát képviselem, Európa egyik fő tengermelléki nemzetét.
EnglishA wooden hoop made of a green twig was placed around it to represent Saturn's rings.
Köréje zöld gallyból készült fakarika került ez képviselte a Szaturnusz gyűrűit.
EnglishI urge them to represent the interests of their community and not of themselves.
Nyomatékosan felszólítom őket, hogy közösségük érdekeit képviseljék, ne sajátjaikat!
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
A kormánynak a pakisztáni tálibok elleni erőfeszítései pozitív lépésnek minősülnek.
EnglishThey may represent social, religious, political, economic, military realities.
A társadalmi, vallási, politikai gazdasági vagy katonai valóságot jeleníthetik meg.
EnglishI represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Én Münchent képviselem, és az Ujgur Világkongresszus központja Münchenben működik.
EnglishThe majority represent projects which in fact are of no particularly great benefit.
A nagy többségük olyan projekt, amely valójában nem hoz jelentősebb eredményt.
EnglishThose of us who are asking for a referendum perhaps represent 40 or 50 out of 785.
Akik közülünk népszavazást kértek, talán csak 40-50 főt tesznek ki a 785-ből.
EnglishThey represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.
Õk képviselik a szellemeket,akiket Cyrusnak el kellett fognia: Az Elsőszött Fiú.
EnglishJesus, Cliff, how can you represent America to other nations if you don't get it?
Jézusom, Cliff, hogy képviselheti Amerikát más nemzetek előtt, ha nem érti?
EnglishSelect a pixmap file.The pixmap will be used to represent the widget in forms.
Válasszon ki egy képfájlt.Ez a kép fogja reprezentálni a grafikus elemet űrlapokban.
EnglishThey represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.
Õk képviselik a szellemeket, akiket Cyrusnak el kell kapnia: -Az Elsőszülött Fiú.
EnglishMaybe, maybe not, but he is the President, and it's our job to represent him, remember?
Meglehet, de ő az elnök, nekünk pedig az a dolgunk, hogy képviseljük, emlékszik?
EnglishI live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Írországban élek, Dublint képviselem, amely Írország keleti partján fekszik.
EnglishWe do not represent our voters in the very important agenda-setting function.
Nem képviseljük választóinkat egy nagyon fontos, a napirendet meghatározó funkcióban.

Synonyms (English) for "representative":

representative