"to reside" translation into Hungarian

EN

"to reside" in Hungarian

EN to reside
volume_up
[resided|resided] {verb}

Our intellects-our souls, if you will-they don't reside in the flesh, slumbering for centuries as our bodies rot.
Intellektusunk lelkünk, ha úgy tetszik nem tartózkodik a húsunkban, benne szunyókálva, mialatt az véglegesen szétrothad.
Any person who legally resides in a Member State should be able to move freely within an area where there are not internal borders.
Bárkinek, aki jogszerűen tartózkodik egyik tagállamban, joga lenne szabadon mozogni egy olyan területen, ahol nincsenek belső határok.
Indeed, labour migration has steadily increased over the past decades, and most of the world's migrants - 64 million - reside in Europe.
Valóban, a munkaerő-bevándorlás folyamatosan növekedett az utóbbi évtizedekben, és a világon a migránsok nagy része - 64 millió - Európában tartózkodik.
to reside (also: to house, to inhabit, to live, to lodge)
The coroner said: Your name is Henry Charles Mitchell and you reside at 11 Shoeblack Lane, Wandsworth?
Ön Henry Charles Mitchell, és Wandsworthben, a Shoeblack Lane 11-ben lakik?
Forty-eight children currently reside herein, every one below the age of six - though some appear older.
Negyvennyolc gyermek lakik benne, egyikük sem idősebb hatévesnél - bár némelyikük jóval öregebbnek látszik.
This message confides That Mangeon the Marvellous herein resides!
Ezen üzenetből megtudhatod, hogy itt lakik Mangeon a csodálatos!

Context sentences for "to reside" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are a certified District Nurse and you reside at Rose Cottage, Hunterbury?
Okleveles körzeti beteggondozó nővér, lakhelye: Hunterbury, Rózsalak?
EnglishStranger friends hide here in human guise than reside in the valleys of Hell.
Fordította: Gömöri Judit, Kőrös László Szerkesztette: Sós Péter János
EnglishIt is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory.
Minden szuverén állam maga dönthet, hogy ki tartózkodhat a területén.
EnglishEnter the name of the folder where the text files reside on the PC.
Adja meg annak a könyvtárnak a nevét, amelyben a számítógépen a szöveges fájlok találhatók.
EnglishAs I said, the best smiths in the Four Lands reside in Dechtera.
Mint már mondottam, Dechterában laknak egész Négyföld legjobb kovácsai.
EnglishThe structure also houses the convent in which reside the nuns who teach the students and care for them.
Itt kapott helyett a zárda is, ahol a diákokat tanító és ellátó apácák éltek.
EnglishYou are Amelia Mary Sedley and you reside ordinarily at 17 Charles Street, Boonamba, Auckland?
Állandó lakhelye Charles Street 17, Boonamba, Auckland, Új-Zéland?
EnglishAnd Rome was not a fit place for a man in supreme power to reside.
A perzsa birodalom örök fenyegetést jelentett, és Róma nem volt alkalmas hely egy autokratának.
EnglishTheir souls, if you will, remained, as the souls reside in these organs, though why we do not know.
Ha úgy akarod, a lelkük is, mert eme szervekben lakozik a lélek, noha ennek okát nem ismerjük.
EnglishThe magic that infuses it will not be dislodged, but will reside within for as long as the staff is whole.
A mágia, amelyet beletöltöttem, nem távozott el, addig marad benne, amíg a bot egészben van.
EnglishBut now and then I wear the fancier silks which people like in these southern climes where I now reside.
Azért hébe-hóba öltök tarka selymeket is, mert ez a divatos ezen a déli égövön, ahol most tanyázom.
EnglishMrs Abernethie tells me that you hoped to reside in the lodge by the north gate when you retired from service here?
- Mrs. Abernethie-től hallottam, hogy az északi kapu melletti házikóban szeretne nyugalomba vonulni.
EnglishI looked on the god Zephyr and the goddess with him, and all of the tiny details of the painting came to reside in my mmd.
Megbámultam Zephyrus istent, isteni párját, és az agyamba véstem az összes parányi részletet.
EnglishThe first right of patients is be treated promptly and appropriately, without any obstacles, in the place in which they reside.
A betegek elsődleges joga, hogy azonnal és megfelelő kezelésben részesüljenek, akadályok nélkül, lakóhelyükön.
EnglishAs you know, a long-stay visa allows the holder to reside in the Member State that has issued it.
Mint mindnyájan tudják, a huzamos tartózkodásra jogosító vízum lehetővé teszi a tulajdonosnak, hogy a vízumot kibocsátó tagállamban tartózkodjon.
EnglishI can only support access to healthcare for all EU citizens irrespective of the State in which they reside.
Csak támogatni tudom a lakóhelytől függetlenül minden európai uniós polgárt megillető, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogát.
EnglishIt should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Különösen igaz ez az európai polgárokra, akiknek joga van arra, hogy az Unión belül szabadon mozoghassanak, és bárhol tartózkodhassanak.
EnglishIn the past, citizens of Eastern Europe were tempted to reside in the United States illegally for financial reasons.
A múltban a kelet-európai állampolgárok, pénzügyi okokból kísértést éreztek az Amerikai Egyesült Államokban való illegális letelepedésre.
EnglishIn the light of Article 18 of the EC Treaty, every citizen has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.
írásban. - (PL) Az EK-Szerződés 18. cikke értelmében minden polgár szabadon mozoghat és tartózkodhat a tagállamok területén.
EnglishAll political refugees have the right to enter the European Union and, once their status has been recognised, to reside on European territory.
Minden politikai menekült jogosult belépni az Európai Unióba, és jogállása elismerését követően Európa területén tartózkodni.