EN

respect {noun}

volume_up
The most important aspect is to have consideration and respect for Serbia.
A legfontosabb szempont az, hogy vegyük figyelembe Szerbiát, és tekintsünk arra tisztelettel.
Egyenlők vagyunk velük, egyetlen szempont kivételével.
There are two important aspects in this respect.
Két fontos szempont merült fel.
I saw a look of respect creep into the inspector's eye.
Láttam, hogy a felügyelő szemébe is tiszteletteljes tekintet lopódzik.
This most closely resembles a parody of democracy; one executed by institutions with no respect for those they are there for.
Ez teljesen egy demokráciaparódiára hasonlít; az intézmények végrehajtanak valamit, tekintet nélkül azokra, akikért ott vannak.
He divided his forces into four columns and wasted the country on a fifty-mile frontage, burning the villages and slaughtering the inhabitants without respect for age or sex.
Seregét négy csoportra osztotta és ötven mérföldes szakaszon elpusztította a vidéket, felégetve a falvakat, lemészárolva lakóikat nemre és korra való tekintet nélkül.
Just one thing was missing: greater consideration and respect for people and their rights.
Mindössze egy dolog hiányzott: az emberek és jogaik iránt tanúsított nagyobb figyelem és tisztelet.
He was staring at Carse with a new respect that had in it both awe and fear.
Új arckifejezését tisztelet és félelem vegyüléke alkotta -Carse-ot méregette.
In this House there is a kind of reverential respect for the European Central Bank.
A tisztelt Házban valamilyen áhítatos tisztelet övezi az Európai Központi Bankot.
What must guide the European approach is respect for people.
Európai megközelítésünk kiindulópontja az emberek iránti tisztelet kell hogy legyen.

Context sentences for "respect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Erre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
E jog tiszteletben tartásának biztosítása jelenti az ombudsman legfőbb feladatát.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Őszintén szólva a Bizottságnak ebben a kérdésben szinte csak formális szerepe van.
EnglishThe institutions of the Union must respect the rights written into the Charter.
Az Unió intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk a chartában rögzített jogokat.
EnglishEurope must give industry and the SME sector a specific response in this respect.
E tekintetben Európának konkrét válaszokat kell adnia az ipar és a kkv-k számára.
EnglishI respect the response by France and the European Union response to the crisis.
Méltányolom Franciaország válaszát és az Európai Unió válságra való reagálását.
EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Levegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
EnglishYes, indeed, there is also the role of intercultural dialogue in this respect.
Igen, ebben a vonatkozásban valóban van szerepe a kultúrák közötti párbeszédnek.
EnglishNigerian Christians and Nigerian Muslims differ not only with respect to religion.
A nigériai keresztények és a nigériai muzulmánok nem csak vallásukban térnek el.
EnglishEven Bert, a landlubber if ever there was one, began to regard her with respect.
Még Bert, az igazi "szárazföldi patkány" is tisztelni kezdte az Eilean Mor-t.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Az együttműködés a tagállamok közötti kölcsönös bizalomra és tiszteletre épül.
EnglishWe need a duty and a task to do, one that will bring us the respect we deserve!
Legyen kötelességünk és feladatunk, amely meghozza nekünk az illő tiszteletet!
EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak anyagi támogatást kell nyújtania a tagállamoknak.
EnglishThe rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.
Valamennyi ember jogait meg kell védeni, mindnyájunknak jogunk van a tisztelethez.
EnglishGood coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
Ezzel kapcsolatban magától értetődő követelmény az európai szintű jó koordináció.
EnglishI am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.
Csalódott vagyok amiatt, ahogyan török partnerünk ebben a kérdésben viselkedik.
EnglishRespect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
Az egyén tisztelete újra érzékelhetővé vált, még a politikai vezetők körében is.
English- work in respect of any non-agricultural activity carried on by the holder.
a tulajdonos által nem-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatosan végzett munka.
EnglishAs a result, there will be a national downhill race in respect of this regulation.
Ennek következtében e szabályozást illetően nemzeti lesiklóversenyre számíthatunk.
EnglishIn this House there is a kind of reverential respect for the European Central Bank.
A tisztelt Házban valamilyen áhítatos tisztelet övezi az Európai Központi Bankot.

Synonyms (English) for "respect":

respect
respectfulness
respectability