Context sentences for "to restore" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Ha éberek vagyunk, ha tartjuk az irányt, helyreállíthatjuk az emberek bizalmát.
EnglishWould I see this invisible captain at length, and would he restore me to liberty?
Megpillanthatom-e ezt a láthatatlan kapitányt, és visszaadja-e a szabadságomat?
EnglishAnd I don't mean to understate how important it is to restore basic function.
És nem akarom lekicsinyleni az alapvető funkciók helyreállításának fontosságát.
EnglishIn fact, nothing even actually comes close to our ability to restore hearing.
Valójában más még a közelében sem jár a képességünknek a hallás helyreállításában.
EnglishAre you sure you want to completely restore your Pilot from the backup directory (%1)?
Biztosan vissza szeretné tölteni a Pilot adattartalmát a mentési könyvtárból (%1)?
English(NL) Mr President, I have clearly stated what is necessary to restore confidence.
(NL) Elnök úr, már világosan kijelentettem, mi kell ahhoz, hogy visszaálljon a bizalom.
EnglishThe first aim is to restore our seas and oceans to a good ecological status.
Az első cél az, hogy visszaállítsuk tengereink és óceánjaink jó ökológiai állapotát.
EnglishFor a time I thought it was only that we had been called to restore the old worship here.
Egy ideig azt hittem, csupán az a dolgunk, hogy itt visszaállítsuk a régi hitet.
EnglishWe are to restore her to her throne in a great Temple in the very middle of Antioch!
Nagyszerű templomban kell trónra emelnünk ismét, Antiokheia kellős közepén!
EnglishHelping out in tough times – EU soldiers help restore peace in the Congo.
Segítség a nehéz időkben – az EU katonái segítenek helyreállítani a békét Kongóban.
EnglishThis is an ideal opportunity to restore constitutional order and call new elections.
Ez ideális lehetőség az alkotmányos rend helyreállítására és új választások kiírására.
EnglishIt is our duty to restore European citizens' confidence in the European institutions.
Kötelességünk visszanyerni az európai polgárok bizalmát az európai intézmények iránt.
EnglishOr I could restore him to full vigor and give him a wand to smite us all with.
Vagy meggyógyíthatom, és varázspálcát adhatok a kezébe, hogy megöljön vele mindnyájunkat.
English'Very well, My Lord Vanion,' Lenda agreed, 'but how do you plan to restore her?'
Rendben van, Lord Vanion, de hogyan fogják meggyógyítani a királynőt?
EnglishPerhaps the package is aiming to restore citizens' trust before the Euro elections.
A csomag talán a polgárok bizalmát szeretné visszaállítani az európai választások előtt.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
E bizalom helyreállítására nagyon világos középtávú stratégia kialakítására van szükségünk.
EnglishHow does the Commission intend to restore economic growth and employment?
Hogyan akarja a Bizottság helyreállítani a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást?
EnglishWhat could be done to restore peace and stability in the whole region?
Mit lehet tenni a béke és a stabilitás helyreállítása érdekében az egész régióban?
EnglishBrutus pretended to be a half-wit, too, to be better able to restore popular liberty.
Brutus is féleszűnek tettette magát, hogy képes legyen helyreállítani a nép szabadságát.
EnglishThen I am happy, said Poirot gallantly, to be able to restore it to you.
Én pedig boldog vagyok mondta Poirot gálánsán , hogy visszaszolgáltathatom.