EN

restrictive {adjective}

volume_up
Any decision on restrictive measures would be for the Council to take.
A korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban bármiféle döntést a Tanácsnak kell meghoznia.
We regret the insistence on restrictive measures...
Sajnálatosnak tartjuk, hogy ragaszkodnak a korlátozó intézkedésekhez...
There is no connection between gambling monopolies and a restrictive gambling policy.
Nincs különbség a fogadási monopólium és a korlátozó sportfogadási politika között.

Context sentences for "restrictive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere was talk of restrictive solutions in respect of limiting the deficit.
A hiány korlátozása tekintetében szóba kerültek a megszorító jellegű megoldások.
EnglishIs it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Meg lehet válni a szankcióktól, vagy a szankciós rendszer korlátozó rendszer?
EnglishThere is no connection between gambling monopolies and a restrictive gambling policy.
Nincs különbség a fogadási monopólium és a korlátozó sportfogadási politika között.
EnglishWe have indications from the Council that they are also to be very restrictive.
A Tanácstól olyan jelzést kaptunk, hogy ők is rendkívül korlátozott kereteket alkalmaznak.
EnglishUntil then, restrictive measures provided for in the EU decision will have to be enforced.
Addig is az EU határozatában szereplő korlátozó intézkedéseket életbe kell léptetni.
EnglishAny decision on restrictive measures would be for the Council to take.
A korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban bármiféle döntést a Tanácsnak kell meghoznia.
EnglishThis is a good thing, because the Commission's proposal on this point is extremely restrictive.
Ez jó dolog, mivel a bizottsági javaslat e kérdésben meglehetősen visszafogott.
EnglishThis is why I am not in full agreement with the restrictive legal basis proposed.
Ezért nem értek teljesen egyet a javasolt korlátozó jogalappal.
EnglishIs it autocratic, controlling, restrictive and untrusting and unfulfilling?
Inkább zsarnoki, ellenőrzött, korlátozó, bizalmatlan és lehangoló?
EnglishThe Russian laws relating to non-governmental organisations are particularly restrictive.
A nem kormányzati szervezetekre vonatkozó orosz jogszabályok különösen korlátozó jellegűek.
EnglishInstead of undemocratic and restrictive policies, Commissioner, I would like to express the ...
Antidemokratikus és korlátozó politikák helyett, biztos úr, azt szeretném elmondani...
Englishfifthly, to put an end to the restrictive visa policy, which is often arbitrary and unfair;
ötödször, vessenek véget a korlátozó, gyakran önkényes és tisztességtelen vízumpolitikának;
EnglishFor our part, we do not have a restrictive view of human rights.
Ami bennünket illet, nekünk nincsenek korlátozott nézeteink az emberi jogokat illetően.
EnglishControls must also be much more restrictive in order to fully protect public health.
Az ellenőrzésnek is sokkal megszorítóbbnak kell lennie a közegészség teljes körű védelme érdekében.
EnglishAt the moment, the messages are necessary, but they are always difficult or restrictive.
Mostanában szükséges, de mindig nehéz vagy kényszerítő üzenetek.
EnglishThe report provides for the creation of protected areas, but it could have been more restrictive.
A jelentés előírja ugyan védett területek létrehozását, de lehetett volna szigorúbb is.
EnglishFirstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
Először is, úgy érzem, hogy a gázkereslettel kapcsolatban előre jelzett tendenciák korlátozóak.
EnglishWill these problems be resolved by restrictive limitations on CO2 emissions?
Meg fogják oldani ezeket a problémákat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó korlátozások?
EnglishThe Commission bases its intention on a very restrictive interpretation of Regulation (EC) No 68/2001.
A Bizottság szándéka a (EK) 68/2001. sz. határozat.nagyon korlátozó értelmén alapul.
EnglishIt has been a challenging process, mainly due to the very restrictive nature of the recast.
Ez egy kihívást jelentő folyamat volt, leginkább az átdolgozás igen korlátozó természete miatt.

Synonyms (English) for "restricted":

restricted
English
restriction