EN

to retain [retained|retained] {verb}

volume_up
If the surface retains much of the light, the heat energy can blast the coating right off the glass, then the mirror blows apart.
Ha a felület túl sokat visszatart a fényből, a hőenergia egyszerűen lerobbanthatja az üvegről a bevonatot azon nyomban, utána pedig szétmegy a tükör is.

Context sentences for "to retain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSecondly, we should retain market intervention instruments, for instance storing ...
Másodszor pedig, meg kell tartanunk a piaci intervenciós eszközöket, például ...
EnglishFilter, with the aid of a vacuum pump if necessary, and retain the filtrate.
Szűrjük le, ha szükséges vákuum-szivattyú segítségével, és a szűrletet fogjuk fel.
EnglishSir, I feel that I should best retain these few trivialities for Casmir's ears.
- Ne haragudj, de azt hiszem, ezeket az apróságokat inkább Casmir fülének tartogatom.
EnglishWe also need to retain the option of military intervention in this situation.
Ebben a helyzetben a katonai beavatkozás lehetőségét is fenn kell tartanunk.
EnglishFor this reason, we must retain this integrated approach for the entire European Union.
Ezért meg kell őriznünk ezt az integrált megközelítést az egész Európai Unióban.
EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Csupán ez teszi majd lehetővé az Unión belüli területi és társadalmi kohézió megőrzését.
EnglishIn Europe we have a mediatory function and we must retain this function.
Európában közvetítői szerepet töltünk be, és meg kell tartanunk ezt a szerepet.
EnglishThis is why it is important to retain the system of additionality in funding.
Ezért fontos, hogy megtartsuk az addicionalitás rendszerét a támogatásban.
EnglishAnd many more Member States wish to retain the option of using it in the future.
Emellett több tagállam kívánja megtartani ezt a lehetőséget a jövőben.
EnglishSecondly we must retain historical awareness as part of European education.
Másodszor, meg kell őriznünk a történelmi ismereteket mint az európai oktatás részét.
EnglishThe change within her seemed so great, did she still retain the force to make the gateway?
Akkora változás történt benne, vajon van-e még elegendő ereje megnyitni a kaput?
EnglishIn view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Természetéből következően azonban a Parlamentnek meg kell őriznie autonómiáját.
EnglishWhen marked, specifies that you want to retain the font of the selected format.
Bejelölése a kiválasztott formátum betűkészletének megtartását jelzi.
EnglishI was now allowed to divorce M'tia and to retain an eighth part of her dowry.
Engedélyt kaptam arra, hogy elváljak Aeliától, és megtartsam hozománya egynyolcad részét.
EnglishAlthough it is not the same, we have managed to retain the essential elements.
Jóllehet nem változatlan formában, mégis sikerült az előbbi lényeges elemeit megtartanunk.
EnglishThe Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
A Szövetség úgy döntött, hogy végső elrettentő erőként megtartja a nukleáris fegyvereket.
EnglishIt will make it harder for non-aligned countries to retain their non-aligned status.
A semleges tagállamok számára ez egyre nehezebbé teszi, hogy semlegességüket megtartsák.
EnglishWill Ivanenko still retain his vote in the Politburo? asked Sir Nigel.
Megtartja Ivanyenko a szavazati jogát a Politikai Bizottságban? kérdezte Sir Nigel.
EnglishTherefore, we call on Parliament to retain these important provisions.
Ezért felszólítjuk a Parlamentet, hogy tartsa fenn ezeket a fontos rendelkezéseket.
EnglishThe system didn't actually retain much more water than Earth did; that isn't the problem.
Valójában nem őrzött meg sokkal több vizet, mint a Föld; nem ez a probléma.

Synonyms (English) for "retainer":

retainer