EN

revered {adjective}

volume_up
.Of course, revered teacher. the boy grinned.
Természetesen, nagyra becsült tanítóm vigyorgott a fiú.
Since that time, under Rule 147 of our revered Rules of Procedure, you have called before you 13 Members of this Parliament to face disciplinary action.
Az azóta eltelt időben Ön a nagyra becsült eljárási szabályzatunk 147. cikke alapján e Parlament 13 képviselőjét hívatta magához fegyelmi intézkedés céljából.
revered (also: honored, honoured)
'That thing looked quite a lot like our revered Chief Executive Officer, Douglas Keefer .
- Az a valami nagyon hasonlított mélyen tisztelt vezérigazgatónkra, Douglas Keeferre...
Nem kigúnyolt, hanem tisztelt.

Context sentences for "revered" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI let Akasha know how much I revered her and how dangerous it had been for me to come.
Tudattam Akasával, mennyire tisztelem, és milyen veszélyes volt idejönnöm.
English'That thing looked quite a lot like our revered Chief Executive Officer, Douglas Keefer .
- Az a valami nagyon hasonlított mélyen tisztelt vezérigazgatónkra, Douglas Keeferre...
EnglishThis, the remnants, had been buried, out of sight, amid stones too revered to be turned.
A maradék ez alatt az idő alatt kőbe temetve várta, hogy felhasználják.
EnglishApparently all robots, even Daneel's enemies, revered Hari for one reason above all others.
A jelek arra vallottak, hogy valamennyi robot, még Daneel ellenségei is tisztelték Harit.
EnglishRevered Lord, I shall do so, Mythanthar replied, bowing low.
- Így fogok tenni, Nagyrabecsült Uram. - válaszolt Mythanthar mélyen meghajolva.
English'The force of which our revered chairman speaks is at hand, my brothers,' he said to the assemblage.
Az erő, amelyről Dolmant beszél, kéznél van, testvéreim mondta az összegyűlteknek.
EnglishDaneel specifically offers safe passage to Eos for this revered elder.
Daneel külön felajánlotta, biztosítani fogja, hogy ez a tiszteletre méltó ős eljusson az Eosra.
EnglishYou will then be free to make that observation to our Revered Lord himself.
Azután Nagyrabecsült Urunk maga vet majd vizsgálódás alá.
EnglishBut they were those most known to the human population and most revered.
Ám őket ismerte és tisztelte legjobban a halandó lakosság.
EnglishThey had so much science and wisdom that they're still revered as superhuman.
Oly nagy tudásra, oly sok bölcsességre tettek szert, hogy még mindig emberfelettiek gyanánt tisztelik őket.
EnglishYou don't seriously believe that she came here to keep a date with my revered Pop ?
Azt talán csak nem gondolja, hogy ez a nő azért jött ide, mert találkája volt az én tiszteletre méltó apukámmal?
EnglishRead me now, pray ye, and know that I speak truth, Revered Lord, he said.
Elminster előbbre lépett és az elf szemeibe nézett.
EnglishIt was a way to amuse myself while I was awaiting word of the passing of the revered Cluvonus. by the way?'
Szórakoztató elfoglaltság volt, amíg arra vártam, hogy Cluvonus eltávozzon az élők sorából.
English.), and announced to his uncle, Yes, Revered Uncle, I see the kiira.
- Igen, Nagyrabecsült Nagybátyám, látom a kiirát.
EnglishTheir eyes were closed, their dark faces smooth, only their mouths moving as they repeated the revered name.
Szemüket behunyták, sötét arcuk meg se rezzent, csak a szájuk mozgott, a bálványozott nevet hajtogatva.
EnglishMy revered Papa can't live forever, mean old brute.
Tiszteletre méltó apukám sem élhet örökké, a vén zsugori.
EnglishThey were revered on the one hand, and feared on the other.
Egyrészt tisztelték, másrészt rettegték őket.
EnglishAll Pandion Knights loved and revered Sephrenia.
Sephreniát minden pandion lovag kedvelte és becsülte.
English.Of course, revered teacher. the boy grinned.
Természetesen, nagyra becsült tanítóm vigyorgott a fiú.
EnglishRevered Lord? he asked cautiously, trying not to let his eyes stray to the bloodstains on Eltargrim's white robes.
- Nagyrabecsült Uram? - kérdezte óvatosan és próbálta nem meglátni a vérnyomokat Eltargrim fehér talárján.

Synonyms (English) for "revered":

revered
reverently
reverent
reverence