EN

reverently {adverb}

volume_up
And, in stooping to pick them up reverently, he dropped more.
Amikor lehajolt, hogy tiszteletteljesen felemelje őket, még többet elpotyogtatott.
Herzog reverently placed his drum to one side and stood.
Herzog tiszteletteljesen félretette a dobot és felállt.
Julie tiszteletteljesen csukta össze a könyvet.
reverently
Ninety-eight-point-six,' Joseph said, producing a thermometer and shaking it reverently.
Kilencvennyolc egész hat tized mondta, majd elővett és áhítatosan megrázott egy hőmérőt.
Reverently they lighted the silver lamp and removed the worked cloth from the object beneath it, chanting all the while.
Áhítatosan meggyújtották az ezüstlámpát, levették az alatta lévő tárgyról a hímzett takarót, közben szünet nélkül zsolozmáztak.

Context sentences for "reverently" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe drew back and then, kissing her almost reverently on the forehead, he said:
Most ő húzódott el, majd, miután szinte tisztelettudóan homlokon csókolta, megszólalt:
EnglishNo, never will I be afraid, I said reverently, eager to make the peace.
Nem, sose fogok félni! mondtam tisztelettel, mert szerettem volna békét kötni vele.
Englishhe asked softly, almost reverently.
Engeded, hogy a mágiád belőlem táplálkozzék? kérdezte halkan, csaknem tisztelettel.
EnglishI feel I'm the frost giant in this room, Thorne whispered reverently.
Úgy érzem magamat ebben a szobában, mint a jégóriás! suttogta Thorne tisztelettel.
EnglishNinety-eight-point-six,' Joseph said, producing a thermometer and shaking it reverently.
Kilencvennyolc egész hat tized mondta, majd elővett és áhítatosan megrázott egy hőmérőt.
EnglishAnd, in stooping to pick them up reverently, he dropped more.
Amikor lehajolt, hogy tiszteletteljesen felemelje őket, még többet elpotyogtatott.
EnglishThe Savage Garden, she repeated the words reverently, her lips making a soft smile.
A Sötétlő Erdő! ismételte áhítattal, szelíd mosollyal ajkán.
English'The redhead is Robbie Delray,' Duke said, almost reverently.
- Az a vörös hajú Robbie Delray - közölte Duke majdnem tiszteletteljesen.
Englishhe said reverently, voice rich and imploring.
- Mi az a hely, ami méltó a táltosok nászához? - kérdezte hódolattal, zengő, esdeklő hangon.
EnglishReverently, they extended their swords so that the two women on the dais were ringed in steel.
Tisztelgésre emelték kardjukat, az emelvényen tartózkodó nőket szilárd acélgyűrű vette körül.
EnglishA murmur of voices repeated reverently, Skaith-Daughter.
Tiszteletteljes suttogás futott végig többször is a várakozókon:
EnglishHe reached out and touched the mummy suddenly; he touched it reverently with the very tips of his fingers.
Kinyújtotta a kezét, és hirtelen megérintette a múmiát; tiszteletteljesen, az ujjai hegyével.
EnglishHe said reverently: She's -Just the finest detective God ever made.
Aztán tisztelettudóan hozzátette: Csak éppen a legzseniálisabb detektív, akit az Úristen eddig megteremtett.
EnglishThe man across the desk closed the file and laid it reverently on the desk before the Minister.
Az asztal előtt álló férfi becsukta a dossziét, és tisztelettel visszatette az íróasztalra a miniszter elé.
EnglishFor the Restored United States, he said softly, almost reverently.
- Hazugság a hazugságban - hümmögött Gordon magában.
EnglishGordon reverently switched off the electric light and lay in bed, listening to the night.
Tiszteletteljes mozdulattal leoltotta a villanylámpát, aztán csak feküdt az ágyában és fülelt az éjszaka neszeire.
EnglishThe fat thief was looking almost reverently at all the food.
A kövér tolvaj szinte áhítattal nézett végig az ételeken.
EnglishHe followed me, taking in everything reverently, mind on Mona, no doubt monitoring her every move.
Tisztelettel megnézett mindent, de közben is Monánál járt az esze, bizonyára nyomon követte minden lépését.
English(Here the Director made a sign of the T on his stomach and all the students reverently followed suit.)
(Ekkor az igazgató T-jelet rajzolt gyomrára, s valamennyi hallgató tiszteletteljesen követte példáját.)
EnglishHe carried the arm reverently across the chamber and stopped a foot from the stairs that led down to a river landing.
Tiszteletteljes léptekkel átvágott a termen és megállt a folyóhoz vezető lépcsősor tetején.

Synonyms (English) for "reverently":

reverently
revered
reverent
reverence