"right there" translation into Hungarian

EN

"right there" in Hungarian

EN

right there {adverb}

volume_up
right there
With the information we've received from Leo... we've finally got Pops Romano right where we want him.
Az információval, amit Leo-tól kapunk... végre elkaptuk Pops Romano-t éppen ott, ahol akartuk.
The single strike from the deck cargo had landed right on a portion of the superstructure backed by sturdy steel beams.
A víz által lesöpört farönkök csak egy helyen ütköztek neki a felépítménynek, éppen ott, ahol a szerkezet masszív acélgerendákkal volt megerősítve.
Without any help from her, in fact, I had started to make money as an artist, as young as I was, and right there in bankrupt little San Ignacio.
Igazság szerint minden segítség nélkül kezdtem el művészként pénzt keresni, olyan fiatal létemre, és éppen ott, a csődbe ment kis San Ignacióban.

Context sentences for "right there" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd soon would become right now whenever its arrival would be most inconvenient.
És a hamarosanból" azonnal" lesz, mégpedig akkor, amikor az a legalkalmatlanabb.
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishTop-heavy like her American Aegis cousins, Mutsu heeled violently to the right.
Az amerikai Aegis rokonaihoz hasonlóan nagyon súlyos Mucu élesen jobbra fordult.
EnglishThe F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
Aztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishScrambling upward, consumed by frenzy, she raced toward the shrubs on the right.
Feltápászkodott, és az iszonyattól vezérelve a jobboldali bokrok felé menekült.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Együttesen kell megtalálnunk a gazdaság és az ökológia közötti kellő egyensúlyt.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishOur Parliament has often emphasised the fundamental nature of the right to food.
Parlamentünk gyakran hangsúlyozza az élelmiszerhez való jog alapvető természetét.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
E jog tiszteletben tartásának biztosítása jelenti az ombudsman legfőbb feladatát.
EnglishTo her right, Babette, sitting cross-legged on the floor, watching her intently.
Jobb oldalán Babette ült a földön törökülésben, és átható tekintettel nézte őt.
EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishI started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
Meg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
EnglishThere's 70,000 samples of different varieties of rice in this facility right now.
70.000 minta van különböző rizs fajtákból, pillanatnyilag ebben a létesítményben.

Similar translations for "right there" in Hungarian

there adverb
right adverb
right adjective
right noun