EN roaming
volume_up
{noun}

több éves kóborlás után
roaming (also: ramble, saunter, stroll, roam)
roaming (also: rambler)
Thus, it can happen that free-roaming, escaped or traded animals are not identity marked and it is not possible to identify them precisely.
Így előfordulhat, hogy a szabadon kószáló, megszökött vagy értékesített állatokon nincs azonosító jelzés, és nem lehet pontosan azonosítani őket.
roaming
I voted for this regulation not being limited solely to calls made or received, but also covering SMS and data roaming.
Megszavaztam ezt a rendeletet, amely nem korlátozódik a kezdeményezett és a fogadott hívásokra, hanem kiterjed az SMS-ekre és a barangoló adatátviteli szolgáltatásokra is.
. - (SV) The Commission wants the current price regulation for roaming to be extended to cover not only voice calls but also SMS traffic and data roaming.
. - (SV) A Bizottság ki akarja terjeszteni a barangolás jelenlegi árszabályozását a beszédhívásokra, sőt az SMS-forgalomra és a barangoló adatátviteli szolgáltatásokra is.
roaming (also: saunter, roving)
Subject: Lowering the price of SMSs sent or received in a different Member State (roaming)
Tárgy: A más tagállamban küldött vagy fogadott SMS-ek árának csökkentése (barangolás)
I would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
Szeretnék köszönetet mondani azért, mert proaktív módon foglalkozott a barangolás kérdésével.
We have now reached the second stage in the process of reducing roaming fees for voice telephony.
Elértük a hangalapú telefon tekintetében a barangolás díjak csökkentési folyamatának második fázisát.
roaming (also: vagrant)
They must have slaves or be barbarians roaming the forests for meat.
Rabszolgákra van szükségük, nélkülük az erdőben kóborló, élelmet gyűjtögető barbárok lennének.

Context sentences for "roaming" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI closed up shop after my wife died, and I've been roaming the world ever since.
A feleségem halála után bezártam a boltot, és azóta egyfolytában a világot járom.
EnglishYou've talked about roaming the country, working on construction jobs or whatever.
Mesélted, hogy csavarogtál az országban, építkezéseken meg ilyesmiken dolgoztál.
EnglishWe already have price regulation in place as a result of the Roaming I Regulation.
Már van egy érvényes árszabályozásunk az I. barangolási rendelet eredményeként.
EnglishFirstly I would like to congratulate the Commissioner on the roaming package.
Először is szeretnék gratulálni a biztos asszonynak a barangolási csomaghoz.
EnglishBasically, it 3D-izes a roaming section of your desktop, based on color intensity.
Lényegében 3D-s objektumot készít a munkaasztal tartalmából, a színintenzitás alapján.
EnglishRegarding the question on inadvertent roaming: yes, we are aware of this.
Ami a véletlen barangolásra vonatkozó kérdést illeti: igen, ismerjük a problémát.
EnglishThe next thing I knew I was roaming the four lands robbing for a living.
Onnantól már csak azt tudom, hogy Négyföldet jártam, és raboltam, hogy megéljek.
EnglishAnd for data roaming, where we believe that this is a future development.
És az adatbarangolásért, amiről azt gondoljuk, hogy a fejlődést jelenti a jövőben.
EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Arra is szeretnék rámutatni, hogy ezek a barangolási tarifák nagyon nehezen követhetőek.
EnglishRoaming to the front, Rowan had watched them in the glare of the flashing lights.
Rowan a ház elejében csellengett, onnan leste őket a vakuk lobogásában.
EnglishThe concepts of 'Schengen' and 'roaming' are the notions best understood by EU citizens.
Schengen és a szabad mozgás az EU azon elemei, amiket a polgárok a legjobban ismernek.
EnglishI would just like to say a few words about what the first roaming package has achieved.
Csak néhány szót szeretnék szólni arról, hogy mik az első barangolási csomag eredményei.
EnglishThere must have been two hundred people roaming about, and they were people of all ages.
Kétszázan is hemzseghettek körülötte, minden korosztály képviseletében.
EnglishHyde, the inner beast released and sent roaming.
Dr. Jekyll és Mr. Hyde jutott eszébe, az emberben lakozó, elszabaduló és tomboló belső szörnyeteg.
EnglishI'll sleep better knowing that he's not roaming the streets.
Nyugodtabban alszom, ha biztosan tudom, hogy nem a város utcáin garázdálkodik.
EnglishI see travel in your future, great adventures, roaming the world.'
Utazásokat látok a jövődben, nagy kalandokat, csavargást a világ körül.
EnglishSomeone had better; there're wild wizards in plenty out roaming Faerun already.
Van, aki jobban is tudna; sok vad varázsló van Faerunban.
EnglishAnd the group itself relaxed: they had things to do, they weren't roaming at random.
A feszültség a csapatban is alábbhagyott: nekiláttak feladataiknak, nem keringtek csak úgy vaktában.
EnglishIn every other direction the moor is a complete wilderness, inhabited only be a few roaming gypsies.
Különben mindenfelé pusztaság, nem is lakja senki, csak néhány kóbor cigány.
EnglishI am referring to the radical price reductions in voice roaming calls and Internet access.
A barangolásos beszédhívások és az internet-hozzáférés árának radikális csökkentésére gondolok.