EN

rolling {noun}

volume_up
The land was rolling and thick with tall grasses where the crop fields did not extend.
Ott, ahová nem gabonát vetettek, a dimbes-dombos terepet dúsan benőtte a magas fű.
All that first day she followed the old Roman road northward through rolling hills.
Az első nap mindvégig a régi római úton haladt, dimbes-dombos vidéken.
The headstones had been all alike, set flat in the ground, so as not to spoil the lovely contours of the rolling land.
A sírkövek teljesen egyformák voltak, a földbe süllyesztve, hogy ne rontsák el a dimbes-dombos tájat.
The current procedures for national approvals of rolling stock are too long and costly.
A gördülő állományok jelenleg alkalmazott nemzeti eljárásai túlságosan költségesek és hosszadalmasak.
And into the immense nave they all moved, the entire assemblage following the coffin on its rolling bier.
Aztán valamennyien követték a gördülő ravatalon tolt koporsót a hatalmas hajóba.
As soon as it walks into either the rolling surf or the dry sand, it stops, and walks in the opposite direction.
Amint belesétál a hullám gördülő tajtékjába vagy a száraz homokba, megáll és az ellenkező irányban sétál.
rolling
rolling
Dust gusted across the plains, shrouding the marching army and the rolling machines.
Por gomolygott a síkon, elborította a menetelő hadsereget és a guruló masinákat.
A barrel rolling back and forth in the center of the inn yard.
Ide-oda guruló hordó a fogadó udvarának közepén.
'I want your dough, and I guess I want your rolling whorehouse too, at least for a while.
- A suskádat akarom, meg, azt hiszem, a guruló kuplerájodat is, legalábbis egy darabon.
We flicked in on the roof, under a rolling curve of greenblack water.
A tetőn villantunk be, a zöldes-fekete víz hömpölygő íve alatt.
Rhythmic clapping erupted, died out, the general roar rolling up and down, pierced by random shrieks.
Kirobbant-elhalt a ritmikus tapsolás, időnként egy-egy visítás hasította át a hömpölygő morajt.
I felt the air collecting itself, I felt the wind growing strong, and rolling towards this man.
Éreztem, amint a levegő sűrűsödik, a szél erősödik, majd hömpölygő hullámban elindul e felé az ember felé.
rolling
A fat, freckled woman with an ugly under-lip came in at a rolling gait and demanded Something with a murder in it.
Ringó járású, kövér, szeplős asszony lépett be, az alsó ajka rettenetesen csúf, követelő hangon mondta: Valami jó kis gyilkosságot!

Context sentences for "rolling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDust gusted across the plains, shrouding the marching army and the rolling machines.
Por gomolygott a síkon, elborította a menetelő hadsereget és a guruló masinákat.
EnglishKring laughed, fetching Talen a claP on the shoulder that sent the boy rolling.
Kring nevetve a fiú hátára csapott, amitől Talen felbukott, és odébb gurult a fűben.
EnglishNo doubt the size of the profits that were rolling in blunted serious risk analysis.
Kétségtelen, a nyereség nagysága háttérbe szorította a komoly kockázatelemzést.
EnglishThe mangled frame looked like blackened timbers in the rolling, greasy blaze.
A szétmarcangolt váz olyannak tűnt, mint az elfeketedő hasábfák egy kályha tüzében.
EnglishAfter a time he slept, but Gwenhwyfar lay awake, tears rolling down her face.
Egy idő múlva elaludt, ám Gwenhwyfar ébren feküdt, könnyek peregtek az arcán.
EnglishIt's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Ez egy nagyon ritka alkalom, aminek a tanúi lehetnek, egy jéghegy átfordul.
EnglishThe spring runoff had sent his Camaro rolling and tumbling five miles down the wash.
A tavaszi áradás majd tíz kilométernyit sodorta Paul kocsiját a vízmosásban.
EnglishInside the guardroom I found Bert sitting on one of the cases rolling a cigarette.
Bertet a raktárban találtam, az egyik ládán üldögélt és cigarettát sodort.
EnglishThe tone in which he said this suggested a man mentally rolling up his sleeves.
Ezt olyan hangsúllyal mondta, mintha gondolatban felgyűrné az inge ujját.
EnglishShe picked it up and pensively twisted it, rolling it back and forth by the stem.
Felvette, és elgondolkozva csavargatta, ide-oda forgatta a tövénél fogva.
EnglishWe are already suffering from the fact that very poor use is made of the rolling stock.
Már most is megszenvedjük azt a tényt, hogy alig használják a gördülőállományt.
EnglishThe land was rolling and thick with tall grasses where the crop fields did not extend.
Ott, ahová nem gabonát vetettek, a dimbes-dombos terepet dúsan benőtte a magas fű.
English'Jernau Gurgeh,' Olos said at last, rolling his glass round in his hands.
Jernau Gurgeh kezdte végül Olos, miközben poharát a kezében körbe-körbe forgatta.
EnglishHe clutched the gascan to him as the lion struck again, rolling him over on his back.
Magához szorította a benzinkannát; az oroszlán újra támadott, és a hátára gurította.
English...and rolling stock from the Eastern Front, then it is a stupid choice.
...és szállítóeszközöket von el a Keleti Frontról, akkor ez egy hülye megoldás.
EnglishGordon s fellow postmen looked at each other, one rolling his eyes in disgust.
Gordon postáskollégái egymásra pillogtak, egyikük felháborodása jeléül a szemét forgatta.
EnglishAt that moment a rolling and rumbling noise was heard again, louder now and deeper.
Újólag megdördült az ég, s a dübörgő robaj most hangosabb volt és mélyebb.
EnglishSaul made his choice, dropping to the floor, rolling beneath the heavy curtain.
Saul villámgyorsan döntött, levetette magát a földre, és begördült a súlyos függöny alá.
EnglishThe ring of empty goblets rolling around tiled floors was the loudest music now.
Éppen a kőpadlón csattanó üres kupák szolgáltatták a legszebb muzsikát.
EnglishA violet and green shape lay curling there, rolling out its tongue like an offering.
Ibolya- és zöldszín árny feküdt benne összetekeredve, nyelvét nyújtogatta-kínálgatta.

Synonyms (English) for "rolling":

rolling