"roman" translation into Hungarian

EN

"roman" in Hungarian

HU
EN

roman {noun}

volume_up
You wicked Roman, you rich Roman with all your splendor and fine words.
Te romlott római, te gazdag római, az összes fényűzéseddel és szóvirágoddal!
There is precious little left of the old Roman times which I hoped to see.
Vajmi kevés maradt a római emlékekből, melyeket látni reméltem.
The typical conservative Roman was far too practical for that.
Ehhez a tipikus konzervatív római túlságosan gyakorlatias volt.

Context sentences for "roman" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd who am I to deny my vocation as a Roman Catholic storyteller par excellence?
Különben is ki vagyok én, hogy megtagadja római katolikus mesemondói hivatásomat?
EnglishYou lock her up in a painted chapel as if she were a Roman goddess made of wood?
Elzárod egy festett kápolnába, mintha római istennő lenne, kit fából faragtak?
EnglishI never knew she was a Roman, never any crucifix about or anything like that.
Nem tudtam, hogy római katolikus, a szobájában nem is volt feszület vagy ilyesmi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Roman law defines an animal as an object.
Elnök úr, hölgyeim és uraim, a római jog tárgyként határozza meg az állatokat.
EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
A Római Katolikus Egyház szerepe, hogy vezesse a hívőket, s nem az, hogy őt vezessék.
EnglishTravec, you see here Este the Sweet, who claims to be the last true Roman.
Travec, ez itt Édes Este, aki azt állítja magáról, hogy ő az utolsó igazi római.
EnglishThere were two young Asiatics but the others were old and Roman; six in number.
Ketten fiatal ázsiaiak voltak, de a többiek idősebbek és rómaiak; szám szerint hatan.
EnglishHow he loved the old Roman houses painted ocher and burnt sienna and dark green.
Hogy szerette az okkersárgára, égetett szénára, sötétzöldre festett régi római házakat!
EnglishHe was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
Pompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.
EnglishThere seemed to me to be a blending of Roman thinking with Christian ideas.
Nekem úgy tűnt, hogy a római gondolkodás összeolvadt a keresztény elképzelésekkel.
EnglishI'm the Mistress of the house, twice widowed and on my own, and I am Roman.
Én vagyok a ház úrnője, kétszeresen elvált, szabad asszony, azon kívül római.
EnglishIt was painted in Roman colors, the dark Pompeian red, with a deep ocher trim.
Római színekre is festették, pompeji vörösre, sötét okkersárga szegéllyel.
EnglishThe voice came from the Roman, though I did not know where he was now at all.
A hang a rómaitól jött, bár fogalmam sem volt róla, hol tartózkodik most.
EnglishThe Golden House of the Roman Emperor Nero meant: We are doing the best we can.
Néró római császár aranyháza ezt jelenti: Megtesszük, ami tőlünk telik.
EnglishCall me the Roman in the arena if you will and tell me tales of the ages that went before.
- Nevezz rómainak az arénában, ha akarod, és mesélj meséket a korábbi korokról.
EnglishThe Roman Tacitus wrote the story of Agricola's early campaign which reached Scotland.
A római Tacitus megörökítette a korai hadjáratot, amelyet Agricola Skóciáig vezetett.
EnglishI had an extremely close friend, a foster brother you might say, who was Roman Catholic.
- Volt egy nagyon közeli barátom, félig-meddig testvérem, aki római katolikus volt.
EnglishIt was printed in block letters very like Roman printing, angular and clean.
A szöveget a római feliratokhoz hasonló nagy, nyomtatott betűkkel írták:
EnglishHe was wonderfully dressed as a Roman gentleman in the long tunic and a loose cloak.
Gyönyörűen kicsípte magát, valóságos római úr lett a hosszú tunikában és a bő köpenyben.
EnglishLater, in Roman times, converts were initiated into Mithraism through this baptism.
Később, a rómaiak idején a megtérteket ezzel a szertartással keresztelték Mithrasz-hitre.

Synonyms (English) for "roman":

roman