EN

rose {noun}

volume_up
Ywain was all brilliance and fire and passion, a rose with blood-red petals.
Ywain csupa villódzás volt, tűz és szenvedély, vérvörös szirmú rózsa.
Talk to Ghwerig, Blue Rose!' the unseen monstrosity commanded.
Beszélj Ghwerighez, Kék Rózsa! parancsolta a láthatatlan szörnyeteg.
'The legends say that it's a very large sapphire carved in the shape of a rose.
A legenda szerint egy rózsa alakúra csiszolt hatalmas zafír.

Context sentences for "rose" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishFierce and shrill rose the yells of the Orcs, and suddenly the horn-calls ceased.
Vadul és fülsértően csapott fel az orkok üvöltözése, s a kürt egyszerre elnémult.
EnglishBurke's black-clad shape rose from the shadows and slipped behind the second man.
Burke sötétruhás alakja kiemelkedett az árnyékból és a hátsó fickó mögé suhant.
EnglishEltargrim rose and held out his hand to where his truesight told him she stood.
Eltargrim felállt és kinyújtotta kezét arra, amerre igaz látása a nőt sejtette.
EnglishStill maintaining the grip, he rose to his feet and pulled his friend up with him.
Feltápászkodott, közben sem engedve el Jerle kezét, és barátját is felállította.
EnglishGlyneth shrank back, appalled by the frightful sounds which rose from the combat.
Glyneth hátrált néhány lépést, halálra rémülve a szörnyű látványtól és hangoktól.
EnglishKeepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
Kipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
EnglishAll the class-instincts which he believed himself not to possess rose in revolt.
Osztályöntudata, mely meggyőződése szerint hiányzott belőle, lázadozva ágaskodott.
EnglishI turned and tested the thick snaggle of vine that rose over the plastered brick.
Elfordultam, és meghúzogattam a vakolt téglafalra tapadó vadszőlő sűrű fonadékát.
EnglishAnd then I rose, tore off my cloak and my sword, and commenced to turn cartwheels.
Majd felpattantam, ledobtam köpenyem-kardom, és elkezdtem cigánykereket hányni.
EnglishWhiffs of camphor rose from the dresser drawers as she straightened their contents.
Pöffenetnyi kámforszag csapott ki a fiókokból, miközben a tartalmukat igazgatta.
EnglishThe color is called Black Rose and by some freak it goes nicely with my hair.
- A színe Fekete Rózsa, és valami különös véletlen folytán jól illik a hajamhoz.
EnglishThe spell rose to a climax, and Vanion suddenly sagged, his face turning grey.
A varázslat lassan kiteljesedett; Vanion hirtelen megroggyant, arca elszürkült.
EnglishThe smell of incense rose from the silver censer as the priest circled the coffin.
Tömjénillat gomolygott az ezüst füstölőből, miközben a pap körüljárta a koporsót.
EnglishThey rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'
Felemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"
EnglishThey rose, washed, ate a brief meal, and resumed their journey toward Arborlon.
Felkeltek, mosakodtak, gyorsan bekaptak valamit, és indultak tovább Arborlon felé.
EnglishHe rose from the bed and deposited the trash in the waste basket beside the desk.
Felállt az ágyról, az íróasztal melletti papírkosárba pottyantotta a gombócot.
EnglishAgain Jak's voice rose in answer, a counter to whatever the creature had intended.
Jak hangja ismét a magasba szökött, és hárította a varázslatot, bármi volt is az.
EnglishThe airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
A levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
EnglishShe pushed down on her elbow and rose from the bed with a powerful, fluid grace.
A nstény ül helyzetbe lökte magát, aztán ruganyos gyorsasággal kipattant az ágyból.

Synonyms (English) for "rose":

rose