"ruby" translation into Hungarian

EN

"ruby" in Hungarian

EN

ruby {noun}

volume_up
The whole horror of the Court of the Ruby Grail seemed manifest in this moment.
Ebben a percben visszajött a Rubin Grál udvarának összes iszonyata.
Right by his foot gleamed a cut ruby as large as his head.
A lába mellett az ösvény szélén egy akkora metszett rubin hevert, mint a feje.
A perfect ruby with an inset sword and cross.
Tökéletes rubin, belevésett karddal és kereszttel.
Tall, broad, middle-aged, with carefully curled beard and ruby earrings.
Gondosan ápolt szakálla volt és rubinvörös fülbevalót viselt.
They ignored him, except for a ruby-red ellipsoid of revolution.
A lények nem foglalkoztak vele, csak egyetlen rubinvörös ellipszoid volt, ami megrepedt.
El rolled his eyes and settled her ruby-red cloak around her shoulders.
El heves szemforgatás közepette a lány vállaira terítette a rubinvörös kabátot.

Context sentences for "ruby" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd she said, too, that she'd never forgive Ruby if she went and messed things up.
És azt is mondta, hogy soha nem bocsátja meg Rubynak, ha összezűröli a dolgokat.
EnglishSince the body wasn't the body of Ruby Keene, it must be the body of someone else.
Mivel a holttest nem Ruby Keene teste volt, valaki más hullájának kellett lennie.
EnglishThen, at midnight, Raymond came along to Josie very upset and asked where Ruby was.
Éjfélkor Raymond idegesen odajött Josie-hoz, és megkérdezte, hogy hol van Ruby.
EnglishJefferson went on, I've thought over all the various men I've seen with Ruby.
Jefferson folytatta: Végiggondoltam a különböző férfiakat, akiket Rubyval láttam.
EnglishSparhawk stared at the ruby ring on his left hand, then back at his teacher.
Sparhawk először az ujján lévő gyűrűre meredt, aztán újra a tanára felé fordult.
EnglishDo you remember what Josie said to Raymond when Ruby was discovered to be missing.
Emlékszik, mit mondott Josie Raymondnak, amikor észrevette, hogy Ruby eltűnt?
EnglishThe genuine leather toe of the shoe that Boaz was shining glowed like a ruby.
A cipőnek, amelyet Boaz fényesített, már úgy ragyogott az orra, akár a rubin.
EnglishJefferson taking such a fancy to Ruby, I mean.
De azt hiszem, engem hibáztatnak azért, hogy Jefferson úr ennyire megszerette Rubyt.
EnglishThe superintendent tells me that there were nail clippings in Ruby's wastepaper basket.
A főfelügyelő azt mondja, hogy voltak levágott körömdarabok Ruby papírkosarában.
EnglishI'm right, I think, in saying that your name before you were married was Ruby MacKenzie?
Úgy hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, hogy a leánykori neve: Ruby MacKenzie?
EnglishJosie has nothing to go upon except a belief that Ruby was rather keen on him.
Josie nem tud semmi biztosat, de azt hiszi, hogy Rubynak nagyon tetszett.
EnglishThe lama stared fixedly at the device that flamed like a ruby in the dusk.
- A láma mereven bámult a címerre, mely úgy ragyogott a sötétben, mint valami rubin.
EnglishAfter it, I noticed Ruby dancing with one of the young men staying at the hotel.
Utána láttam, hogy Ruby egy, a szállodában lakó fiatalemberrel táncol.
EnglishSo I thought of Ruby and suggested to the manager that I should get her down.
Ezért jutott eszembe Ruby, és felajánlottam az igazgatónak, hogy lehívom.
EnglishShe hadn't any idea where Ruby was, and I think she got a bit of a jolt.
Fogalma sem volt arról, hogy hol lehet Ruby, és azt hiszem, egy kicsit meghökkent.
EnglishEl rolled his eyes and settled her ruby-red cloak around her shoulders.
El heves szemforgatás közepette a lány vállaira terítette a rubinvörös kabátot.
EnglishShe says you're going to be arrested for the murder of that girl Ruby Keene.
Azt mondja, hogy le fognak téged tartóztatni annak a Ruby Keene-nek a meggyilkolásáért.
EnglishOpens the Stylist where you can select a character style for the ruby text.
Megnyitja a Stílussegédet, amelyben kiválaszthatja a fonetikus átirat karakterstílusát.
EnglishJefferson, who rang up the police about Ruby.
Az én nagyapám, Jefferson úr volt az, aki felhívta a rendőrséget Ruby miatt.
EnglishJosie, by saying to Raymond that Ruby might have been with the film man.
Josie, mivel azt mondta Raymondnak, hogy Ruby esetleg avval a filmessel van.

Synonyms (English) for "ruby":

ruby