EN rule
volume_up
{noun}

The introduction is covered by a special rule and there are no limits.
A bevezetőre különleges szabály vonatkozik, nincsenek korlátozások.
It may be following the letter of the two-thirds rule, but it is violating its spirit.
Lehet, hogy ez megfelel a kétharmados szabály betűjének, de sérti a szabály szellemét.
And each possible rule, in a sense, corresponds to a candidate universe.
Ilyen értelemben minden lehetséges szabály egy lehetséges univerzumnak felelne meg.
As a rule, the report is published at the end of October or the beginning of November.
Szokás szerint a jelentést október végén, vagy november elején teszik közzé.
Do you talk by rule, then, while you are dancing?
- Maga talán csak azért beszél tánc közben, mert ez a szokás?
Stoning, mutilation and violation of privacy and of the most basic rights are now the rule.
Manapság a megkövezés, a csonkítás a magánélethez való jog és az alapvető jogok megsértése bevett szokás.
This was no easy task given the unanimity rule.
Az egyhangúsággal kapcsolatos előírás miatt nem volt egyszerű a feladat.
Mr President, yet again there is one rule for Herr Schulz and one rule for everybody else.
Elnök úr, ismét olyan helyzet alakult ki, hogy Schulz úrra más előírás vonatkozik, mint mindenki másra.
Too many rules in the new regulation are implemented using the comitology procedure.
Az új rendeletben túl sok előírás végrehajtása történik komitológiai eljárással.
Viviane must know enough of practical ruling to know this!
Viviane-nek kell annyira ismernie az uralkodás gyakorlatát, hogy tudja ezt!
This garden is an instrument for ruling the universe.
A kert a mindenségen uralkodás eszköze.
It runs entirely counter to the Iranian/Persian spirit to rule as intolerantly as this mullah regime is doing.
Az iráni/perzsa szellemmel teljességgel ellentétes az a fajta intoleráns uralkodás, amit a mollák rendszere most folytat.
That institution hadn't ended even with the demise of Communist rule.
Ez a rendszer a kommunista uralom bukásával sem szűnt meg.
Christians in the Middle East have survived 1 200 years under Islamic rule.
A Közel-Keleten a keresztények 1200 évet éltek iszlám uralom alatt.
The biggest of these said RIOT GRRRLS RULE.
A legnagyobb közülük ez volt: FORRADALMI LNY URALOM.
rule
rule (also: ruler)

Context sentences for "rule" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
(ES) Elnök úr, mi is az eljárási szabályzat 177. cikkére szeretnénk hivatkozni.
English- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
- (FR) Tisztelt elnök úr, kérelmem az eljárási szabályzat 168. cikkén alapszik.
EnglishYou will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Önök emlékeznek rá, hogy az országban november 3-án szükségállapotot hirdettek.
EnglishAnd she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod.
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.
EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Reméljük, hogy ez az új európai gondolkodásmód válik uralkodóvá és általánossá.
EnglishWhat is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
Mi is itt a cél, miért is kell ilyen kérdésekről általános szabályként beszélnünk?
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Előre is hálásan köszönöm, hogy végre egyszer kivételt tesznek a főszabály alól.
EnglishMr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
Elnök úr! A 145. cikk alapján csak egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni.
EnglishAs per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.
A szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
EnglishHe wanted ethnicities to mingle in ways that would allow him to divide and rule.
Össze akarta keverni a nemzetiségeket, hogy megoszthasson és uralkodhasson.
EnglishI did so because the issue in question is an example of respect for the rule of law.
Ezt azért tettem, mert a kérdés példája a jogállamiság tiszteletben tartásának.
EnglishMr President, I am trying out the new rule we have so that we can use our blue paper.
Elnök úr, kipróbálom az új szabályt, amely szerint használhatjuk kék kártyánkat.
EnglishDebate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről(vita)
EnglishLaurlaethee Shaurlanglar did not want to live in a world where beasts rose to rule.
Laurlaethee Shaurlanglar nem akart olyan erdőben élni, ahol vademberek uralkodnak.
EnglishThey concern our freedoms and civil rights, and that is the basis of the rule of law.
Ezek a jogállamiság alapját képező szabadságainkat és polgári jogainkat érintik.
EnglishTheir application should become a rule, not an object of political bargaining.
Ezek alkalmazásának szabállyá, nem pedig politikai alku tárgyává kell válnia.
EnglishFirst rule: there is no clan distinguished and political division in Somali society.
Az első: nincsenek törzsi és politikai megkülönböztetések a szomáli társadalomban.
EnglishWith him out of the way and no heir to the throne, I'll take over and rule the empire.
Ha már nincs az útban és nincs trónörökös, Megszerzem és irányítom a birodalmat.
EnglishIf you didn't, the judge would rule against you, and you'd become a fugitive.
Mert ha nem, a bíróság ítélkezhet maga ellen, és szökevénynek nyílváníthatja.