"to rule out" translation into Hungarian

EN

"to rule out" in Hungarian

Context sentences for "to rule out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI also noticed that Mr Lehne's report does not rule out minimum requirements.
Azt is megjegyeztem, hogy Lehne úr jelentése nem zárja ki a minimumkövetelményeket.
EnglishWe'd have to rule out a diagnosis of physical cause and start looking elsewhere.
- Akkor kénytelenek leszünk kizárni a fizikai okot, és máshol elkezdeni a keresgélést.
EnglishWhy would we rule out a method which could be good for the United States?
Miért zárnánk ki egy módszer lehetőségét, amely jó lehet az Egyesült Államoknak?
EnglishHis eyes are asking if they can rule that out, if they can rule anything out.
Tekintete azt kérdezi, hogy ezt csakugyan kizárhatják-e, hogy bármit is kizárhatnak-e.
EnglishRule out all of this nonsense about the dream having been sent by some outside force.
Ki kell zárnia azt a képtelenséget a fejéből, hogy az álmokat valami külső erő küldi.
EnglishWe should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
Semmit sem szabad kizárnunk abban a tekintetben, hogy hol és mi a teendő.
EnglishBut if it were so - my case is purely hypothetical - could you rule out the possibility?
Pusztán akadémikusan beszélek... ebben az esetben is ki lehet zárni az öngyilkosságot?
EnglishYes, sir, but the nuns have an absolute rule against ripping out fingernails with pliers.
Bizonyára, de az apácák nevelési elvei tiltják a vonalzóval adott körmöst.
EnglishShe didn't rule out marrying for love, but there had to be financial security as well.
Nem zárta ki, hogy szerelemből házasodjon, de neki szüksége van az anyagi biztonságra is.
EnglishI am sorry, but I have to rule your question completely out of order.
Sajnálom, de kérdését teljes egészében szabálytalannak kell nyilvánítanom.
EnglishI'm not going to tell you that, and I'm not going to rule it out either, she said.
Nem fogom ezt mondani, de nem is tudom kizárni - felelte Hilary.
EnglishHopefully we will not have to use these funds, but we cannot rule out this possibility.
Remélhetőleg nem kell majd felhasználnunk ezt az összeget, de a lehetőséget nem zárhatjuk ki.
EnglishThat does not mean, however, that we can rule out occasional problems in application in future.
Ami nem jelenti azonban, hogy a jövőben ne adódhatnának időnként alkalmazási problémák.
EnglishAt the very least, they might be able to rule out police collusion.
De legalábbis fényt deríthetnek az esetleges rendőrségi összejátszásra.
EnglishCollegial rule brings out the coward in everyone, and Brezhnev just doesn't have the ability to lead.
A félelem ragadós, és Brezsnyev állítólag már a vécére se mer kimenni egyedül.
EnglishIf we rule out a plaintiff's verdict, then we have three choices.
Tehát, amennyiben a felperes győzelmét kizárjuk, marad három lehetőség.
English(DE) Madam President, I should just like to rule out any misunderstandings once and for all.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Egyszer és mindenkorra szeretnék kizárni mindenféle félreértést.
EnglishFor our part, we shall not rule out the Commission's proposal.
A magunk részéről mi nem fogunk elzárkózni a Bizottság javaslata elől.
EnglishCan you rule out us having the same problems at European level?
Ki tudja-e zárni, hogy nekünk nem kell ugyanezzel a problémával számolnunk európai szinten?
EnglishAmong these measures we would of course not rule out revising taxation in the European Union.
Ezen intézkedések közül természetesen nem zárhatjuk ki az Európai Unió adózásának újravizsgálatát.

Similar translations for "to rule out" in Hungarian

out adverb
Hungarian
rule noun
to put out verb
to pull out verb
to work out verb
Hungarian