EN rusty
volume_up
{adjective}

He saw a rusty Plymouth Duster parked at the curb, its -battered shape the only car on the shadowy block.
Észrevette, hogy egy ütött-kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén.
rusty (also: choppy, coarse, harsh, ragged)
volume_up
érdes {adj.}
I see that I've fallen into the hands of mine enemies,' he said in a voice made rusty by years of hard drinking.
Úgy látom, az ellenség kezébe kerültem jegyezte meg érdes, a több éves folyamatos ivástól rekedt hangon.
rusty (also: dilapidated, dingy, ragged, scuffed)
volume_up
kopott {adj.}
He saw a rusty Plymouth Duster parked at the curb, its -battered shape the only car on the shadowy block.
Észrevette, hogy egy ütött-kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén.
He wore tattered leather armor, rusty gauntlets, a dented, scratched helm, and a heavy, stubbly beard.
- Foltokból összevarrt bőrvértet viselt, kopott kesztyűket, karcos sisakot és nehéz, szúrós szakállat.
rusty (also: dim, doughy, dull, muddy)
volume_up
fakó {adj.}
As they went farther on he was sure that he saw, in the rusty gloom, pale things slipping furtively behind hillocks and into ravines.
Ahogy egyre messzebbre jutottak, bizonyosra vette, hogy a rozsdás derengésben fakó árnyak suhannak el lopakodva a halmok és a vízmosások között.
rusty (also: foxy, reddish, sorrel)
volume_up
rőt {adj.}
rusty (also: hoarse, husky, raucous, throaty)
volume_up
rekedt {adj.}
His throat was rusty, but that was all right.
A torka rekedt volt, de amúgy rendben.
I see that I've fallen into the hands of mine enemies,' he said in a voice made rusty by years of hard drinking.
Úgy látom, az ellenség kezébe kerültem jegyezte meg érdes, a több éves folyamatos ivástól rekedt hangon.
rusty (also: mildewy)
rusty (also: reddish)
He could see the courtroom in Denver, could see Annie Wilkes on the stand, not wearing jeans now but a rusty purple-black dress and an awful hat.
Látta maga előtt a denveri bírósági termet, látta Annie Wilkest a vádlottak padján, ezúttal nem farmernadrágban, hanem színehagyott vöröses-fekete ruhában, borzalmas kalapban.
rusty
volume_up
avas {adj.}
rusty
He was eight years out of practice and a little rusty.
Már nyolc éve nem gyakorolta a nyelvet és egy kicsit berozsdásodott.
He was accompanied by a personal interpreter, for although he had once had a working knowledge of Russian, it was far too rusty to be reliable for delicate discussions.
Egy tolmács is elkísérte, mert bár egy időben egész jól beszélt oroszul, nyelvtudása kissé berozsdásodott, és kényes ügyek megtárgyalásához amúgy sem volt elég hajlékony.
rusty
It was rusty and dented in places, but the sword Kalten had knocked from his hand was polished and sharp.
Több helyen kifakult, és rozsdásodásnak indult de kardja, melyet Kalten kivert a kezéből, éles volt és fényesen csillogott.
rusty
rusty
He did not appear frightened, but he would not let her touch his rusty fur.
Nem tűnt ijedtnek, de nem engedte megérinteni rozsdaszínű bundáját.
rusty
The Grahams retreated, and John saw a rusty shovel leaning against the wall.
Grahamék hátráltak; John meglátott egy rozsdás lapátot a falnak támasztva.
A shadow passed over him, and his eyelids fluttered like rusty shutters.
Árnyék vetődött rá, mire szemhéja, mint valami rozsdás redőny, megrebbent.
There was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
rusty
Once again the sun rose in a rusty sky, a coppery disc hanging low over the brown-stained waters of the lake.
Így virradt rájuk a rozsdavörös hajnal; a nap rézszínű korongja alacsonyan függött a tó piszkosbarna felszíne fölött.
rusty
It was crumpled and stained with rusty brown patches.
Gyűrött volt, és rozsdabarna foltok tarkították.
A tall man with rusty hair and very blue, blue eyes.
Magas, rozsdabarna hajú férfi, szeme kék, nagyon kék.
rusty
volume_up
rőtes {adj.}
rusty
They were in rusty black with their faces hidden.
A nők színehagyott feketébe voltak öltözve, s arcukat fátyol takarta.
He could see the courtroom in Denver, could see Annie Wilkes on the stand, not wearing jeans now but a rusty purple-black dress and an awful hat.
Látta maga előtt a denveri bírósági termet, látta Annie Wilkest a vádlottak padján, ezúttal nem farmernadrágban, hanem színehagyott vöröses-fekete ruhában, borzalmas kalapban.
That's sweet, Jonesy thinks, then the film jumps and here's an old dude in a rusty black topcoat and a fedora hat — call this elderly dickweed old Mr What'd-l-Do.
Ez kedves, gondolja Jonesy, azután a film ugrik, és egy öreg fickó van itt színehagyott, fekete nagykabátban és puhakalapban - nevezzük ezt az idősödő pöcsöt Mr.
rusty

Synonyms (English) for "rusty":

rusty

Context sentences for "rusty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe place is full of people who hate Coal, and it's leaking like rusty pipes.
Tele van olyan emberekkel, akik gyűlölik Fleicher Coalt, és sok minden kiszivárog.
EnglishWhen their silent escort pulled it open, the rusty hinges squealed in protest.
Amikor szűkszavú kalauzuk kitárta előttük, a zsanérok panaszosan felsírtak.
EnglishAnd when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
És ha olyan sokat beszél valaki, mint én, három négyszer egy nap, akkor berozsdásodik.
EnglishHe snatched down two crossed, rusty daggers from beneath a shield on the wall.
Az egyik egy pálcává, a másik egy jogarrá változott, amint hozzájuk ért.
EnglishStayed in service till it was too rusty to fly, taken out of service.
Addig repült amíg a rozsda meg nem ette teljesen, s ki nem vonták a forgalomból.
EnglishThe vicar cleared his throat and began to sing in a rusty, off-key voice.
A pap megköszörülte a torkát, és reszelős, hamis hangon énekelni kezdett.
EnglishEngraved neatly, .matter-of-factly, just like all the others, was the name Rusty McDeere.
Szép betűkkel bevésve, prózaian ott állt Rusty McDeere neve, csakúgy, mint bárki másé.
EnglishUriens said in a rusty voice, I do not like to abandon the Saxon Shores to the treaty troops.
- Én nem szívesen bíznám a szász partokat a szövetségesekre - recsegte Uriens.
EnglishNear the hat, rusty and almost hidden by scrub grass, was his sidearm.
A kalap közelében rozsdásan és szinte elrejtve a magas fűben, ott volt az oldalfegyver.
EnglishShe did not want to be reminded of that lolling figure in rusty black.
Nem akarta, hogy megint maga előtt lássa azt a hollófekete ruhás, ide-oda nyakló figurát
EnglishThe elevator to the fifth-floor looked like a rusty shower stall.
A lift, amelyen fölmentek az ötödikre, úgy festett, mint egy rozzant zuhanyozófülke.
English. . and was finally rewarded by a brief wink of darkness from beneath the edge of the rusty iron.
Csikorogva arrébb is csúszott egy kicsit - talán három-öt centit - a betonon.
EnglishRusty Regan, if I could find him.
Még ezret kaphatok azért, hogy megtalálom Mr. Regant, ha tudom.
English'Sparhawk,' Kurik said critically, 'you've let your armour get rusty.'
Sparhawk, hagytad megrozsdásodni a páncélodat mondta megrovóan Kurik.
EnglishKoris' pole with its rusty hooks snaked out, hooking his feet from under him.
Koris előrenyúlt kampósbotjával, és kirántotta a lábát alóla.
EnglishMy friends and I have been out in the weather, and we're a little rusty-smelling.'
Régóta vagyunk a szabadban, és egy kicsit kezdünk szaglani.
EnglishLess than two minutes later, there was a muffled clunk as the blade struck rusty metal.
Körme nem volt annyi, hogy fölfeszíthette volna a doboz födelét.
EnglishIt went a whole life cycle, got too rusty to fly, and was taken out of service.
Addig repült, amig szét nem rozsdásodott, végül kivonták.
EnglishI went closer, still clutching the rusty can in my shadow.
Sötét árnyékot vetve a még mindig a kezemben szorongatott kannára, közelebb mentem.
EnglishAnd you allowed Captain Gregory to think I had employed you to find Rusty?
És hagyta, hogy Gregory százados azt higgye, hogy én azért alkalmaztam önt, hogy Rozsdást megtalálja?

Other dictionary words