EN

safe {noun}

volume_up
You like the unfamiliar; it doesn't send you scuttling back to something safe and known.
Szereti az ismeretlent; nem menekül előle valami biztos és ismert helyre.
That I had succeeded in some seemingly endless journey, and had once more found port, safe and sound.
Tudtam, hogy újabb sikerrel járt a végeérhetetlen utazás, megint találtam egy biztos kikötőt.
Commissioner, we certainly need safe parking areas.
Biztos úr, kétségkívül szükségünk van biztonságos parkolókra van szükségünk.
They want weapons, information, surveillance teams, safe houses.
Fegyvert, akarnak, információt, figyelő csoportokat, biztonságos házakat.
The Commission was the main driving force in adopting the Eurocodes on safe buildings.
A Bizottság volt a mozgatórugója a biztonságos épületekre vonatkozó Eurocode-ok elfogadásának.
`Was it safe for me to go into Donnelaith, or safe for me to go to Montcleve?'
Biztonságos volt Donnelaithbe mennem, vagy Montcleve-be?
The rest of the leg was behind the corner of the big safe.
A lábszár folytatását eltakarta a nagy páncélszekrény sarka.
By ten o'clock on an autumn weeknight, Castle Rock's Main Street was as tightly locked up as a Chubb safe.
Dologtévő napon ősszel este tíz tájt a Fő utca Castle Rockban bezárult, akár a páncélszekrény.
A green safe almost blocked off the front half.
A szoba elülső felét majdnem teljesen elfoglalta egy zöld páncélszekrény.
Hastings returned, informing Poirot that, indeed, the key fitted the safe in the study.
Hastings közben visszatért, és jelentette, hogy a kulcs csakugyan illik a széf zárjába.
You know, if I was an idiot, I wouldn't be able to remember the combination to your safe, would I?
Tudod, ha idióta lennék,...nem emlékeznék...a széf kombinációjára, igaz?
I swear to God, man, the combination to the safe is 34-5-27, man.
Esküszöm az Istenre, a széf kombinációja 34-5-27.
Asbestos is very often safe while it is covered.
Az azbeszt nagyon gyakran veszélytelen, amíg be van fedve.
You didn't get out of that bubble room to play it safe.
Nem fogsz kikapni buborék hordó, veszélytelen ez a játék.
Megoldható, veszélytelen és általában gyors módszer.

Context sentences for "safe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOnly under escort of the Knights of the Church will my brother be safe, Sir - ?'
Csak az egyház lovagjainak kísérete mellett lesz biztonságban a bátyám, Sir...?
EnglishPeople believe that when they buy products in the European market, they are safe.
Az emberek bíznak abban, hogy az európai piacon vásárolt termékek biztonságosak.
EnglishEven at Huesca you were generally safe enough if you took reasonable precautions.
Még Huescánál is többnyire biztonságban volt, aki kellő óvatosságot tanúsított.
EnglishFortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
EnglishWe lifted our nose again into the safe air-perhaps they didn't even hav^e a gun.
Megint felfelé emeltük orrunkat a biztonságos levegőbe talán nincs is ágyújuk.
EnglishHe stumbled through the wreckage and began sorting over the remains of his safe.
Keresztülbotorkált a romhalmazon, és kotorászni kezdett a széf maradványai között.
EnglishSo the Hawks of the Eyrie serve their trainers doubly and make safe the mountains.
Így aztán Sasfészek sólymai duplán szolgálják gazdáikat, és megvédik a hegyeket.
EnglishI think Ghwerig was totally safe in that cave of his - at least safe from Azash.
Szerintem Ghwerig tökéletes biztonságban volt a barlangjában, legalábbis Azash-tól.
EnglishSméagol will keep it safe; he will do lots of good, especially to nice hobbits.
Szméagol majd vigyáz rá: majd szok jót tesz, különöszen a jó kisz hobbitoknak.
EnglishHell, we have safe houses all over America with KGB guys in them, watching TV.
A fenébe is, Amerika tele van tévét bámuló és popcornt zabáló egykori KGB-sekkel.
EnglishThe apartment was owned by California Paladin and was used as a 'safe house.'
karmai közül; ebben a házban kezelték őket, mielőtt hazavitték őket a szülőkhöz.
EnglishThey undertake a journey for the Warlock King, and I pray for their safe return.
Útra kelnek a máguskirály megbízásából, s imádkozom, hogy biztonságban hazatérjenek.
EnglishBut if you have not actually done any dusting for Heineman, you may be safe.
De ön végül is nem törölgetett port Heinemannál, úgyhogy talán biztonságban van.
EnglishWe will go to Amsterdam together and when you are safe, I will tell you the truth.
Elmegyünk Amszterdamba, és ha majd biztonságban lesz, akkor elmondom az igazságot!
EnglishYou must pray for me much now, and for the safe birth of the High King's son.
- Most sokat kell imádkoznod értem és a király fiának baj nélküli megszületéséért.
EnglishAs the guardian of this safe house, he was accountable to his guests' superiors.
A védett ház vezetőjeként elszámolással tartozott a vendégei fölötteseinek.
EnglishSeth told me it was safe to take it off as soon as he was out of radio range.
- Széth azt mondta, biztonságosan levehető, mihelyt kikerül a rádió hatósugarából.
EnglishYeah, they said I should leave the house and that I should go to a safe place.
Igen, azt mondták, hagyjam el a házat, és keressek valami biztonságos helyet.
EnglishWeapons were issued and loaded, then selector switches went to the SAFE position.
Kiadták és megtöltötték a fegyvereket, majd a kapcsolót a SAFE helyzetbe állították.
EnglishShe felt as safe with him as she'd felt with lorek Byrnison, the armored bear.
Olyan biztonságban érezte magát, mint Iorek Byrnisonnal, a páncélos medvével.

Synonyms (English) for "safe":

safe