Synonyms (English) for "sanctimonious":

sanctimonious
sanctimony