EN

satisfied {adjective}

volume_up
The Commission is highly satisfied with the general approval for its initiative.
A Bizottság nagyon elégedett kezdeményezésének általános jóváhagyásával.
It is satisfied with the agreement on the regulation at second reading.
Elégedett a rendeletről második olvasatban történt megállapodással.
Given these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.
Figyelembe véve ezeket a körülményeket, elégedett vagyok az ülés eredményével.
She had to be satisfied with dislodging the hand which caressed her faff
Már azzal is megelégedett volna, ha megszabadulna az arcát simogató kéztől.
Jane met her with a smile of such sweet complacency, a glow of such happy expression, as sufficiently marked how well she was satisfied with the occurrences of the evening.
Jane olyan megelégedett, sugárzó mosollyal jött elébe, arcán oly boldog kifejezés ült, hogy rögtön meglátszott rajta, mennyire meg van elégedve az est fejleményeivel.

Context sentences for "satisfied" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf the family's satisfied - But the family wasn't, Uncle Timothy, said Rosamund.
- Csakhogy a család nem nyugodott meg, Timothy bácsi - szakította félbe Rosamund.
EnglishWe therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
Ezért minden okunk meg van arra, hogy elégedettek legyünk az előrehaladásunkkal.
English(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
annak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
EnglishCertainly, I cannot say that I am satisfied with the situation as it is today.
Természetesen nem állíthatom azt, hogy elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel.
EnglishYou think I'd be satisfied doing nothing, waiting, while my father's in danger?
- Azt képzeled, hogy ölbe tett kézzel várakozom, miközben az apám veszélyben forog?
EnglishI am sure that in five years, we shall be satisfied by the result we have obtained.
Biztos vagyok abban, hogy öt év múlva elégedettek leszünk az elért eredménnyel.
EnglishI'd satisfied myself beforehand that you and your wife were alone in the flat.
Előtte magam győződtem meg róla, hogy a feleségével ketten vannak a lakásban.
EnglishHe reached out and took a draft of brandy, exhaling with a satisfied sigh.
Kinyújtotta a kezét, ivott egy korty konyakot, majd elégedetten sóhajtott egyet.
EnglishThis is what we expect from the Commission, and then we will be very satisfied.
Ezt várjuk a Bizottságtól, és ha ez megtörténik nagyon elégedettek leszünk.
EnglishMiss Bingley was not so entirely satisfied with this reply as to continue the subject.
Miss Bingley nem volt elbűvölve a választól, s nem is firtatta tovább a dolgot.
EnglishIt is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.
Mindannyiunk számára fontos, hogy a jövőben is kielégítsék a fa iránti keresletet.
EnglishFurthermore, he did not merelywant to be satisfied but fullyexpected to be.
Sőt, nem egyszerűen akarta a kielégülést, hanem el is várta, hogy kielégítsék.
EnglishPoirot regarded him searchingly for a moment, and then nodded his head as if satisfied.
Poirot egy másodpercig fürkészően a szemébe nézett, aztán elégedetten bólintott.
EnglishThey had their nuyen and were satisfied to let the future take care of itself.
Megkapták a pénzüket, és ennyi elég is volt, a jövővel nem sokat törődtek.
EnglishBut the scholars seem satisfied... with the temporary guy they appointed.
De az oktatók úgy látom elégedettek... az idéglenes fickóval akit odarendeltek.
EnglishThe Commission is highly satisfied with the general approval for its initiative.
A Bizottság nagyon elégedett kezdeményezésének általános jóváhagyásával.
EnglishI am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.
Elégedettséggel tölt el, hogy második olvasatra megállapodásra jutottunk.
EnglishFivetide withdrew the creature from his beak and inspected it, apparently satisfied.
Háromár a magasba emelte a szerencsétlen állatot, és elégedetten csettegett.
EnglishOnce the sitarplayer has satisfied his lust, he will leave the courtesan with nothing.
Ahogy a gitáros fiú kielégítette a vágyát, otthagyja a kurtizánt semmi nélkül.
EnglishGiven these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.
Figyelembe véve ezeket a körülményeket, elégedett vagyok az ülés eredményével.

Synonyms (English) for "satisfied":

satisfied
satisfying