EN save
volume_up
{noun}

There are many more subjects to debate: the recasting of the common agricultural policy, ecological taxation, renewable energies and energy saving, defence.
Sok további megvitatandó téma is akad: a közös agrárpolitika újragondolása, az ökoadó, a megújuló energiák és az energiatakarékosság, a védelem.
save
He's a changed man, except for he still can't a reservation to save his life.
Megváltozott, kivéve, hogy még mindig nem tud asztalt foglalni, ha megfeszül is.
Except for Mahbub Ali, and he is a Pathan, I have no friend save thee, Holy One.
Mahbub Alit kivéve, pedig ő pathan, nincs barátom, csak te, szent férfiú.
In every respect, save one, said Dussel, a person moonfaced and a trifle portly.
- Minden tekintetben, kivéve egyet - mondta a holdvilágképű Dussel.
save

Context sentences for "save" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
Erre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
EnglishBefore this image can be set as the wallpaper, you must save it as a local file.
A kép csak akkor állítható be háttérképnek, ha már el van mentve egy helyi fájlba.
EnglishFor it is one I dare not risk falling into other hands, even to save my own life.
Ezt a követ nem merném mások kezébe adni, még azért se, hogy az életemet mentsem.
EnglishMithras wants to save the planet, and his evil counterpart wants to destroy it.'
Mithrasz meg akarja menteni, gonosz ellenfele pedig el akarja pusztítani a Földet.
EnglishFor what stays the power of mighty men save that of others of the same strength?
Mert ki lehet ellenfele a hatalmasnak, ha nem az, ki ugyanoly hatalommal bír?
EnglishI don't believe he'd hesitate toto kill Corinne if he thought it would save him.
Azt hiszem lelki nyugalommal megölné Corinne-t is, ha ezzel a saját bőrét mentheti.
EnglishIndeed, Bianca had brought others to save our house, but it was far beyond saving.
Sőt Bianca még másokat is hozott, hogy megmentsék a házunkat, de már késő volt.
EnglishIn the area of translations alone, we can save around EUR 11 million annually.
Egyedül a fordítások terén évente 11 millió eurós megtakarításra van lehetőség.
EnglishEvery military unit, save for the Martian Imperial Commandos, was represented.
A Marsbéli Birodalmi Kommandók kivételével valamennyi fegyvernem szerepelt benne.
EnglishThese are two creatures that were created in order to save endangered species.
Ezt a két élőlényt azért hozták létre, hogy veszélyeztetett fajokat mentsenek meg.
EnglishSpecifies where and under which name you want to save the document and template.
Megadja, hogy a program hova és milyen név alatt mentse a dokumentumot és a sablont.
EnglishLet yourself be seen only to prevent Crown treason on her part or to save her life.
- Csak akkor fedd fel magad, ha árulás nyomaira bukkantok és meg kell védened őt!
English'I brought you this,' he said, 'so you could save everybody a lot of trouble.'
- Ezt hoztam magának - folytatta -, így sok fáradságot takaríthat meg mindenkinek.
English`Save me, Deborah,' he screamed, and would not see the priest when he came to him.
Mentsen meg, Deborah! jajgatta, és nem akarta látni a papot, aki eljött hozzá.
EnglishThe young man seemed devoid of any spirit whatsoever save that of David Talbot.
A fiatalemberben láthatólag nem lakozott más szellem a David Talbotén kívül.
EnglishNo one calls me Galahad now, save you alone, and the Druid who gave me that name.
- Már senki sem szólít így, csak te meg a druida, akitől azt a nevet kaptam.
EnglishStella, if I die on the way upstairs, I charge you to save this girl, you hear me?
Stella, ha meghalok fölfelé menet, a te dolgod lesz megmenteni ezt a lányt, hallod?
EnglishDeath shall come to any man that draws Elendil's sword save Elendil's heir.'
Halálnak halálával hal, aki nem Elendil utóda, s mégis kihúzza Elendil kardját.
EnglishNo, Bassus's father has tried to save his own life and Bassus's by a clumsy lie.
Nem, Bassus apja csak ügyetlen hazugsággal próbálta megmenteni a maga és a fia életét!
EnglishTo save your life, what you need to do is cooperate, to help exterminate the vermin.'
Ahhoz, hogy megmentse az életét magának kell segítenie a féreg elpusztításában.